juni 1902

 

 

Aflevering 59

Woning en land
Bron: Friesche courant 22 juni 1902
-Vreemd. In’t dorp St. Johannesga weet men op onrechtmatige wijze in ’t bezit te komen van woning en land en wel op de volgende wijze. Een gezin koopt een bokvaartuig met roef, en wetende dat spoedig zinken niet zal uitblijven, wordt daartoe een geschikt terrein uitgezocht. Is het zinken een feit geworden, wat toevallig steeds met een zonnigen dag samenvalt, dan is iedere hulp welkom, om het gevaarte op het droge te krijgen.

Reacties: 0
Stoommeelfabriek Friso
Bron: Friesch weekblad 28 juni 1902

Reacties: 0
Postboot Terschelling
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 11 juni 1902
Stedelijk Nieuws.

De postboot Terschelling liep Maandagmorgen bij het binnenkomen tegen den basaltmuuer van het dokhoofd, vermoedelijk door de zuiging, veroorzaakt door het juist binnenkomende ss Swan. Door den zwaren schok ontstond er onder de talrijke passagiers aan boord een paniekje, vooral in de kajuit, waar de verwarring door vallende voorwerpen vermeerderd werd. Een passagier, die een partij eieren mede voerde, zag deze in een oogwenk in struif veranderen.

Reacties: 0
Badpaviljoen Vlieland
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 18 juni 1902
Van den eilanden.

Men meldt ons van Vlieland: J.l. Zondagmiddag werd met muziek het Badpaviljoen geopend. Het weer werkte weinig mede, om de festiviteit te doen slagen. Een onweder ontlastte zich, zoodat het niet talrijke publiek een onderkomen moest zoeken in het Badpaviljoen. Een volgenden keer beter, naar wij hopen.

Reacties: 1 van 1

As ik it goed ha binne dit de twa earste simmerhûzen boppe op it dún oan de Badwei fan de famylje Winters ("De Golfzang") en de famylje Fahner ("De....

w.posthumus (01-06-2012)

Zitplaatsen
Bron: De vrije Fries 7 juni 1902
Surhuisterveen.

De zitplaatsen in de Geref. Kerk werden gewoonlijk flink betaald. Doch het schijnt nu Ds. G. J. Breukelaar het beroep heeft aangenomen, dat men vol goeden moed is, want bij de halfjaarlijksche verhuring , den 2en Pinsterdag, stegen deze zitplaatsen nog met circa honderd gulden.
Reacties: 0
Gouden oorijzers
Bron: Nieuwsblad van Friesland 7 juni 1902

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Dorpje in den Zuid-Oosthoek
Bron: Friesche courant 29 juni 1902
Uit den Zuid-Oosthoek, 27 juni. Wie ken niet de Gaasterlandsche bosschen, de pracht van Oranjewoud en Beetsterzwaag, maar wie zou ooit vermoeden, dar er één dorpje in den Zuid-Oosthoek van Friesland ligt, dat in natuurschoon met genoemde streken kan wedijveren? En toch is dat zoo.

Reacties: 1 van 1

prachtige foto, heel bijzonder voor mij want ik ben geboren en opgegroeid in Wijnjeterp/ Duurswoude[ is nu Wijnjewoude] Het landhuisje staat er jammer....

Tineke Bouma (tineke_fietshotmail.com) (01-06-2012)

Taconis confiseur
Bron: Friesche courant 1 juni 1902

Reacties: 0
Botermaker
Bron: De vrije Fries 28 juni 1902

Reacties: 0
Het Friesch maakt veroveringen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 7 juni 1902
Van Frieschen bodem.

De President der Heerenveensche Rechtbank gaf in de zitting van heden een getuige te verstaan, dat slecht Hollandsch hem liever was dan goed Friesch. In Friesland begint men er echter meer en meer anders over te denken. Het Friesch maakt veroveringen. Dat blijkt ten duidelijkste uit het feit , dat het Selskip for Fryske Tael- en Skriftenkenisse zijn ledental in één jaar tijds van 400 naar 800 heeft zien toenemen, dat blijkt ons bovendien – als we op kleine kenteekenen letten – uit de omstandigheid dat er àl meer Friesche schippers komen, die hun schip dopen met een Friesche kenspreuk.
Reacties: 0
Diepgaand geschil
Bron: Nieuwsblad van Friesland 7 juni 1902
Rechtbank Heerenveen. 5 juni.

Bijna geheel Jubbega was heden ter zitting aanwezig : de eene helft als beklaagden, de andere als getuigen. Wij hebben reeds eerder gemeld, dat de onderwijzer Bosma, in april j.l. pas getrouwd, een zoo diepgaand geschil met zijn vrouw kreeg, dat hij haar de echtelijke woning ontzeide, en dat de jonge vrouw daarop haar intrek nam bij hare ouders, die in de buurt wonen. Dit was echter niet naar den zin van sommige dorpelingen.
Reacties: 0
Maaien
Bron: Friesche courant 12 juni 1902
Baarderadeel. Verscheidene boeren zijn reeds met maaien begonnen, terwijl andere aan hun ,,vaste maaiers in de wouden” geschreven hebben, dat ze a.s. Maandag met den arbeid kunnen beginnen. Opmerkelijk is het, dat het aantal Duitsche grasmaaiers elk jaar afneemt. Vroeger trof men de zoogenaamde hanneke-maaiers in bijna elk dorp van den greidhoek en men meende, dat er geen beter maaiers te vinden waren.

Reacties: 0
Vlas wieden
Bron: Friesche courant 15 juni 1902
-Vlas. De bewoners van onze heidestreken, voor zoover ze in het voorjaar naar de provincie Groningen trekken om behulpzaam te zijn bij het vlaswieden, waren dit jaar bijzonder onfortuinlijk. Toen de meesten daarheen vertrokken, was het nog bijzonder koud en nat, zoodat er maar enkele uren gewerkt kon worden. Daarop volgde een voor den tijd van het jaar buitengewone warmte en daardoor een bijzonder snel opgroeien van het vlas.

Reacties: 1 van 1

Hierbij twee foto’s uit ons familiearchief waarop vlas trekken een rol speelt. Door het bekijken van het filmpje wat bij de nieuwsbrief 59 zat herinnerde....

Nynke Dijkhof (26-06-2012)

Mieren
Bron: Friesch weekblad 7 juni 1902
Vraagbus.

Vraag 182. Daar ik veel last van mieren heb bij mijn huis, ja somtijds in onze woonkamer, zoo zou ik gaarne vernemen, of U of een van de andere lezers, mij ook een middel aan de hand kan doen, om deze diertjes te verdrijven of de mierennesten op te sporen.

Nijehaske. H.M. Rose.

Reacties: 0

Bron: De vrije Fries 14 juni 1902

Reacties: 1 van 2

Mijn e-mail adres is gewijzigd in hawiebenga@gmail.com

Hans Wiebenga (hawiebengagmail.com) (03-07-2016)


Bron: De vrije Fries 14 juni 1902

Reacties: 0