augustus 1912

 

 

Aflevering 61

De landbouwtentoonstelling
Bron: Bergumer Courant 31 aug. 1912
Welk een droevige inzet was dat, toen Maandag die jubileums-tentoonstelling van de Friesche Maatschappij van Landbouw te Leeuwarden werd geopend.
Het regende niet, maar het goot. En ’t goot onheilspellend meer of minder hard steeds door. Het terrein, toch reeds ten gevolge het aanrijden der goederen door wagensporen voor een deel reeds vernield, werd drassig en week als een brij. De grond was ook Zaterdag reeds tot boven toe gedrenkt, zoodat hier en daar groote waterplassen ontstonden.
Hoe jammer, hoe vreeselijk jammer voor de buitengewone zorg, waarmee deze tentoonstelling is voorbereid en op touw gezet. Toch moest op officiëele wijze het welkomstwoord, de opening, de muziek etc. plaats hebben, al was de opkomst ook niet groot.

Reacties: 0
Afgraving Barkwerder terp
Bron: Nieuwsblad van Friesland 7 aug. 1912
Cubaard, 3 Aug. De afgraving der Barkwerder terp alhier liep dezen zomer zeer vlot af. Thans is hierin echter een kleine kentering gekomen. Na den regen van gistermorgen oordeelde de terpbaas dat de grond te nat was voor het vervoer, zoodat de gravers ander werk moesten verrichten. Dezen waren van mening dat het graven wel kon doorgaan en namen geen genoegen in ander werk, zoodat ze de spade er bij neergelegd hebben. Ander personeel zal de stakers nu moeten vervangen, voor de verdere afvoer weer geregeld kan doorgaan.
Reacties: 0
Quatrebras
Bron: Bergumer Courant 17 aug. 1912

Reacties: 0
Tramstation Drachten
Bron: Bergumer Courant 17 aug. 1912
Op Woensdag 28 Augustus a.s. zal aan het Hoofdbureau der Nede. Tramweg-Maatschappij plaats hebben de aanbesteding van het maken van het stationsgebouw met woning, de locomotief- en rijtuigremise, de kolenloods met bergplaatsen en waterreservoir, de veelading en eenige verdere werken op het emplacement te Drachten, ten behoeve van de lijn Drachten-Groningen.
Reacties: 0
Ypecolsga
Bron: Nieuwsblad van Friesland 3 aug. 1912
De arbeider H. Smink, werkzaam bij Douwe Osinga te Ypecolsga, had op 8 Juli in de schuur een broek opgehangen, waarin zich een tabaksdoos en een mes bevonden. Toen hij eenigen tijd later de doos wou krijgen, bemerkte hij, dat de broek verdwenen was. In dien tijd had de 60-jarige Rein P. een bezoek aan de schuur gebracht en zich de broek toegeëigend. Deze ontvreemding was niet zonder zielestrijd door bekl. volvoerd, beweerde hij heden. Bij elke vijftig pas, die hij deed, stond hij stil, dan werd er in zijn binnenste 'n strijd gevoerd tusschen den goeden en den kwaden geest. Helaas, tenslotte werd de kwade geest meester over den goeden; Rein trok de broek aan en verwijderde zich van de plaats des misdrijfs.
Reacties: 0
Wekelijksche dagwijzer
Bron: Bergumer Courant 17 aug. 1912
Zaterdag 17. Aan alle goede dingen komt een einde: aan de hondsdagen, aan de vacantie, aan den zomer. En dit laatste, we kunnen het reeds goed weten, nietwaar? De dagen korten zeer merkbaar in. Het kunstlicht moet in den donkeren avond ons alweer ter hulpe komen en in de natuur zijn de sporen van den komenden herfst reeds zichtbaar. Zachtkens sluipt hij voort, die groote, de tijd, die nimmer stilstaat, al merken we niet zijn voortschrijden op katoenen zolen.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 3 aug. 1912

Reacties: 0
Verlokt door kermis-klatergoud
Bron: Bergumer Courant 17 aug. 1912
't Was kermis te Warga. O.a. stond er een paardenspel. Bij den troep bevond zich een 18-jarige schoonen, die verlokt was geworden door 't kermis-klatergoud. 't Was een schippersdochter van de Leek. De vader lag thans niet ver af met zijn schip. Hij verman, waar zijne weggeloopen dochter zich bevond, en ging er op uit, om haar aan boord te halen. Ze had er echter geen trek in en was er eerst toe te bewegen, toen de vader de hulp der gewapende macht inriep.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief


Bron: Bergumer Courant 17 aug. 1912

Reacties: 0
De Nijverheid - Zwaagwesteinde
Bron: Bergumer Courant 3 aug. 1912
De Vereeniging "de Nijverheid" te Zwaagwesteinde zal haar bedrijf op de a.s. Landbouwtentoonstelling te Leeuwarden in werking stellen. Er zullen 2 stoelemakers, 2 mandenmakers, 2 vervaardigers van legkorven voor kippen en eenden, 1 heiboendermaker en 1 roofdraaister aan het werk zijn. Zeker een goede gelegenheid om de Industrie van Zwaagwesteinde meer bekendheid te geven.
Reacties: 0


Reacties: 0
Padvinders
Bron: Bergumer Courant 3 aug. 1912
Zondagavond was er bij het station te Buitenpost een heele beweging. Een groot aantal padvinders afkomstig uit Bremen (Duitschland), moest n.l. met den trein, die 9.17 in de richting Groningen passeert. De eigenaardige kleederdracht, de ransels op hun ruggen en vooral hun mooie zang, trok de aandacht van veel belangstellenden. Dat de jonge lui flink geoefend zijn, bleek wel hieruit dat ze de reis van Lemmer naar Buitenpost te voet hebben afgelegd.
Reacties: 0
Fryske Selskipsdei to Grand Rapids
Bron: Nieuwsblad van Friesland 7 aug. 1912
Sa faken as wy Selskipsdei hâlden ha, wier det altyd oan 't wetter. Nou, hwa kin ek in Fries foar him krije, sûnder wetter tichte by. It mesyk, det forline jier sa goed de fleur der yn hold, wier nou ek wer op streek. Nou moatte jimme net tinke det wy hjir oer in hiel fanfare- of harmonycorps to kedizen ha, krekt as men op folle plakken yn Fryslân hat, - né hear! Mar dy't der wierne, lieten hwet goeds heare.
Reacties: 0
Hindeloopen als badplaats
Bron: Geïllustreerd Stuiversblad 1912
Dit overoude Friesche stadje, bekend om zijn oude kleederdrachten, heeft nu ook zijn badplaats, die dezer dagen feestelijk is geopend. Hieronder de feesttribune.

Reacties: 0
Berichten uit den omtrek
Bron: Bergumer Courant 10 aug. 1912
Men meldt aan de Kollumer Courant dat de aloë, de bloem die om de honderd jaar bloeit, thans geplaatst voor het huis van den tuinman, den heer Haiting, van den hoog Welgeboren Mevrouw H.L. Baronesse van Heemstra op Villa "Fogelsangh-State" te Veenklooster, vrij zeker met drie weken in volle pracht zal staan.
Reacties: 0
Ratten in Rottevalle
Bron: Bergumer Courant 24 aug. 1912
Voor eenigen tijd werd in dit blad medegedeeld, dat te Rottevalle veel ratten in de vaart waren. Iemand noemde dit bericht overdreven. De inzender verantwoordde zich dewijl hij overtuigd was, feiten te hebben medegedeeld en de lezers, voor zoover zij er over konden oordelen, hem gelijk zouden geven. De tegenspreeker gelieve nu eens bij L.A. van Dijk, logementhouder te Rottevalle, te informeeren, dan kan hij waarnemen, dat ratten daar in één nacht 16 kuiken en 1 jonge konijn hebben doodgebeten.
Reacties: 1 van 1

Wie op de kaart van Schotanus kijkt,ziet bij de dorpsnaam Rottevalle dat de naam staat geschreven uit twee losse woorden. Nml Rotte valle. m.i dus....

A de Boer (w.vries528upcmail.nl) (28-08-2016)

Kennismaking
Bron: Nieuwsblad van Friesland 31 aug. 1912
Een HEER 28 jaar, eene goede en zelfstandige positie in Indië bekleedende, om de vijf jaar een jaar Europeesch verlof, - salaris 500 gulden per maand - niet in de gelegenheid met dames in aanraking te komen, zoekt langs dezen weg nadere kennismaking met eene
FRIESCHE DAME
om na wederzijdsch goedvinden een wettig huwelijk aan te gaan. Brieven met portret, welke strikt convidentieel zullen worden behandeld, te zenden s.v.p. onder no. 609 bureau Nieuwsblad van Friesland te Heerenveen.
Reacties: 0
De woonschepen in Friesland
Bron: Nieuwsblad van Friesland 17 aug. 1912
De allerarmsten onder de scheepjesbewoners komen daar overwinteren, waar zij weten dat de liefdadigheid het allergrootst is. De particuliere liefdadigheid wordt op zware proef gesteld: het Burgerlijk Armbestuur ziet hen met schrik aankomen. Van naleven der Leerplichtwet geen sprake, Alsof er geen wetten bestaan zoo gedragen zij zich. 's Morgens vroeg zenden zij het kroost met het mandje beladen met koopwaar de stad in of in den omtrek en het gebedel begint. Deze kleinen zijn gedresseerd.
Verhalen over ziekte thuis, zwakte, armoede, mishandeling, klinken den bewoners in de ooren. Het traditionele "nieuwe" broertje of zusje doet opgeld. En wie kan een klagend kind wegzenden, ongetroost?
Reacties: 1 van 1

Sinds onze zoon in Roemenië woont, komen wij daar regelmatig en worden we geconfronteerd met bedelende kinderen die - net als in het bericht - door....

Elizabeth de Groot (01-08-2012)

Drankbestrijding
Bron: Bergumer Courant 31 aug. 1912
Dank zij het heerlijke zomerweer (een groote zeldzaamheid in de laatste weken) is de meeting voor drankbestrijding te Kollum j.l. Zondag uitstekend geslaagd. Ruim 350 toegangsbewijzen werden er uitgegeven. De beide sprekers hadden een zeer aandachtig gehoor, terwijl het Kollumer geheel-onthouders-zangkoor voor een aangename afwisseling zorgde. Zonder twijfel heeft het gesprokene velen een schrede nader gevoerd tot het schoone doel der geheel-onthouding.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 10 aug. 1912

Reacties: 0
De gilletjes van de tram
Bron: Nieuwsblad van Friesland 14 aug. 1912
De Bolswarder Crt. klaagt over het gebruik van de stoomfluit bij de tram, als een paard met rijtuig in de nabijheid is. "Het signaal met die fluit", zegt het blad, "op behoorlijke afstand heeft iets voor, omdat het bij weer en wind beter kan gehoord worden (dan de bel, bedoelt men,) maar dichtbij zijn die gillen juist geschikt om de paarden te doen schrikken."

Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 10 aug. 1912

Reacties: 0


Reacties: 0