september 1942

 

 

Aflevering 62

Terschelling en Vlieland bij Friesland gevoegd
Bron: Doc.Verz. “Friesland 1940-1945”, inv.nr. 689
Als gevolg van de overgang van de beide eilanden Terschelling en Vlieland van Noord-Holland naar Friesland zullen ook de kentekennummers op de gemotoriseerde voertuigen moeten worden aangepast. Het zal één van de meest zichtbare gevolgen zijn van het Fries worden van de eilanden.
De H- en HZ-nummers van Noord-Holland zullen worden vervangen door Friese B-nummers. Op bijgaande foto staat Jelle Cupido, zoon van Arien Willem Cupido, oprichter van Autodienst Cupido op Terschelling voor één van hun autobussen met nog een Noord-Hollands nummer.(red.)

Reacties: 0
Duitse kinderen nemen afscheid van Friesland
Bron: Het Volksblad, 2 september 1942
Stadsnieuws Leeuwarden
Door bemiddeling van het Provinciaal Bureau van de Ned. Volksdienst hebben een kleine 150 kinderen, vrijwel allen afkomstig uit Düsseldorf en omstreken, in verschillende plaatsen in Friesland hun “Erholungs-vacantie” doorgebracht, sommigen in Leeuwarden, de meesten op het platteland. Met de trein van half tien is gistermorgen van hieruit een zeventigtal weer naar Duitsland afgereisd; te Heerenveen sloot weer een groep van vijfentwintig aan. Te Wolvega kwamen er nog enkelen bij; de rest zal vandaag volgen.
Reacties: 0
Tink der om heite ……
Bron: Collectie FLMD, Handschriften D.H. Kiestra 084.029.1.119
Deze envelop bevat een anonieme brief voor Douwe Hermans Kiestra
‘Wêr moat Kiestra om tinke?’

Reacties: 0
De Korenmolen “Windlust” te Wolvega
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 4 september 1942
De reeds jaren buiten bedrijf gestelde korenmolen “Windlust” te Wolvega wordt met ondergang bedreigd. Afbraak van deze molen zou een zeer groot verlies aan dorpsschoon beteekenen.
Reacties: 0
Vertrokken naar een werkgelegenheid in het buitenland
Bron: Doc.Verz. “Friesland 1940-1945”, inv.nr. 206
Datum van vertrek 8 september 1942.
Aan elk van hen werd een pakket uitgereikt van de volgende inhoud:
1 handdoek
1 stuk toiletzeep
1 stuk scheerzeep
1 klosje wit naaigaren
1 kaartje spelden en naalden
1 tube tandpasta
1 koek

Wilt u weten welke Dokkumers vertrokken klik dan op Lees meer …
Reacties: 0

Bron: Volk en Vaderland, 11 september 1942 (Coll. Verzetsmuseum)

Reacties: 1 van 1

Albert Lijklema ligt naar alle waarschijnlijkheid in een massagraf bij de Russische stad Novgorod. Zijn broer Liekele ligt begraven op de Duitse oorlogsbegraafplaats....

Jack Kooistra (06-09-2012)

Keuring van honden voor de Duitsche Weermacht
Bron: Het Volk, 16 september 1942
De burgemeester van de gemeente Leeuwarden maakt bekend, dat op last van de Duitsche autoriteiten op donderdag 17 september 1942 van 9 tot 12 uur door de Duitsche weermacht een hondenkeuring zal plaats vinden.
Alle hondenbezitters moeten in verband hiermede op genoemden datum met hun honden op het terrein van de Veemarkt verschijnen, echter alleen dan, indien deze honden een schouderhoogte van ten minste 40 cm. hebben.
Reacties: 0
Koffie en thee voortaan zonder suiker
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 25 september 1942
Met ingang van 4 october 1942 zullen de hotels, cafés’s en restaurants niet meer in de gelegenheid zijn suiker bij koffie en thee te geven of bij de bediening van andere dranken te gebruiken, aldus deelt het Rijksbureau voor de voedselvoorziening mede. Bij het ingaan van de nieuwe toewijzingsperiode zal namelijk de verstrekking van suiker voor dat doel stopgezet worden.
Reacties: 0
De Slag bij Warns
Bron: Die Deutsche Zeitung in den Niederlanden, 21 september 1942
Lemmer. Am 26. September wird Friesland der 597. Wiederkehr der Schlacht by Warns gedenken, als 1345 die friesische Landbevölkerung gegen das gut ausgerüstete Heer des Grafen Wilhelm IV von Holland den Sieg erkämpfte.
Reacties: 0
Zal RHBS Heerenveen worden gevorderd?
Bron: Archief RHBS Heerenveen, inv.nr. 37
Ik deel den Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie mede het zeer op prijs te zullen stellen, indien het gebouw uwer school niet wordt gevorderd ten behoeve van de Duitsche weermacht of, ingeval van vordering niet kan worden afgezien, het althans gedeeltelijk beschikbaar blijft voor het geven van onderwijs’, aldus de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescheming aan de directeur van de RHBS.
Bleef de school vrij van vordering of niet?
Reacties: 0
Felle tegenstand van Leeuwarden
Bron: Het Volk, 28 september 1942
Hoewel Leeuwarden fel enthousiast en met volkomen overgave speelde, had Heerenveen zelfs met een minder dan gewoonlijk spelende Abe Lenstra in haar voorhoede, toch het beste van het spel. De verhouding is met één doelpunt verschil ook voldoende uitgedrukt.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Onverwacht bezoek aan het gemeentehuis van Leeuwarderadeel
Bron: Doc.Verz. “Friesland 1940-1945”, inv.nr. 637, dossiernr. 146
Op donderdag 3 september 1942, te omstreeks 12 uur, meldden zich aan één der loketten ter secretarie 2e afdeling (d.i. bevolking, burgerlijke stand en arbeidsdienstplicht, red.) twee heren (….), waarvan één verklaarde Hoofdcontroleur der Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters te zijn. Na (….) stelde deze persoon zich aan mij voor als Van Hooghstraaten, terwijl ook zijn leerling-controleur, wiens naam ik mij niet meer kan herinneren, aan mij werd voorgesteld.
Benieuwd naar de werkelijke reden van hun bezoek? Klik dan op Lees meer …
Reacties: 0
De Jouster klokmakkers hawwe it drok
Bron: Het Volksblad, 5 september 1942
De Jouster klokmakkers hawwe it sá drok, det it wier for de jonge Halma net iens in biswier, det wy op snjeontomiddei kamen. De fraech nei Fryske klokken, dy moaije, steatlike hing- ef steanklokken, lyk as dy op de Joure al jierren en yetris jierren makke wirde … de fraech nei dy klokken is greater as ea en sadwaende hawwe de klokmakkers it wol tige bannich.
Reacties: 0
Ontwikkeling van de Nederlandsche Volksdienst
Bron: Het Volksblad, 9 september 1942
In augustus zijn een aantal vergaderingen gehouden in verschillende delen van de provincie, welke het begin zijn van een nieuwe fase in de ontwikkeling van de Nederlandse Volksdienst. In deze maand worden deze bijeenkomsten nog voortgezet na een pauze van een week, welke besteed wordt voor cursuswerk in Kortehemmen.
Reacties: 0
Aan de lezers van de Leeuwarder Kerkbode
Bron: Leeuwarder Kerkbode, 12 september 1942 (Coll. Verzetsmuseum)
Geachte lezers,
De uitgave van de L.K. wordt vooreerst zeer tot onzen spijt, stopgezet. De oorzaak hiervan ligt in maatregelen die moesten worden genomen wegens papierschaarste.
Wanneer de tijdsomstandigheden zich zóó mochten wijzigen dat ’t leven weer als normaal kan worden beschouwd hopen we ons weer tot u te wenden met ons blad, (……)
Redactie
Reacties: 0

Bron: Bildtsche Courant, verschillende data in september 1942

Reacties: 0
Ingezonden. Onhygiënische toestand
Bron: Nieuwsblad voor Friesland, 18 september 1942
Onlangs is bepaald, dat het gestorven vee uit den geheelen omtrek verzameld moet worden op de Polle bij Rotsterhaule. Cadaverbakken of iets dergelijks zijn echter niet aanwezig.
Nu heeft hier een week lang een dood varken aan den weg gelegen, voedsel verschaffende voor de honden. Op de een of andere wijze is dit dier in de Hoogedijkster Vaart terecht gekomen en werd door den wind nu eens hierheen en dan daarheen gevoerd.
Reacties: 0
De ooievaars in Friesland
Bron: Het Volk, 22 september 1942
Het seizoen is weer ten einde en de ooievaars zijn weer vertrokken. Hun aantal is niet groot geweest dit jaar. In 1941 was het resultaat pover, dit jaar is het niet beter, zodat we er haast aan beginnen te twijfelen of de ooievaar in de verre toekomst wel een Nederlandse vogel zal blijven.
Reacties: 0
Van gevangenis Leeuwarden naar Kamp Amersfoort
Bron: Archieven Gevangeniswezen Friesland (suppl.), inv.nr. 95
Alexander Katan, geboren 18 november 1899 te Rotterdam, adres Transvaalstraat 30 te Leeuwarden, op 25 september 1942, voormiddag 6 ½ uur, ter beschikking (gesteld) van de Marechaussee

Meer weten over de voorgeschiedenis en afloop?
Reacties: 0
Missing
Bron: Archief SMAMF
28/9/1942
Dear Madam,
This letter is to confirm the information conveyed by telegram from the Department dated the 7th September 1942 that your husband, Pilot Officer Sydney Frank Belbin, is reported to be missing as a result of air operations on the 4th September 1942.
Reacties: 0
Ontijdige aardappeloogst
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 4 september 1942
In den avond van 8 juli jl. wandelden de bejaarde gebroeders Jan en Geert Scholten te Oldetrijne naar hun land, om wat geitenvoer te halen. Dat was in de buurt van Sonnega alwaar ook hun aardappelveld is gelegen. Die aardappelen stonden er prachtig voor, ze bloeiden. Maar ineens ontdekten zij een ongewoon verschijnsel.
Reacties: 0

Bron: Collectie Affiches Verzetsmuseum

Reacties: 0
Zes weken cel voor stelen van 9 vorken en 10 lepels
Bron: Archief Rechtbank Leeuwarden 1940-1949, inv.nr. 27
De Arrondissements-rechtbank te Leeuwarden, in de zaak van den Officier van Justitie bij die Rechtbank tegen: Willem Jacob Hutschenruyter, geboren te Rotterdam, 26 februari 1884, leeraar en tolk in Russisch, Fransch en Engelsch, zonder vaste woon- en verblijfplaats, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Leeuwarden, verdachte, (…) verklaart het ten laste gelegde (diefstal, red.) bewezen (….); veroordeelt hem te dier zake tot eene gevangenisstraf van zes weken. (….) 23 september 1942
Reacties: 0
Een 100-jarige te Huizum
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 14 september 1942
Leeuwarden, 14 september. Een man als een boom, met een stem als een klok, dat is de oude heer Th. Weima te Huizum, die gisteren zijn honderdsten verjaardag vierde. Het huis dat met hem oud geworden is, stond vol bloemen. (….) De oude heer keek met z’n eene oog – ‘t andere is hem ontvallen – al die weelde aan en waarschijnlijk dacht hij aan de groote, schaduwrijke tuinen rondom de statige buitenhuizen, waar hij vroeger, toen hij nog jong was, dienst deed als tuinman-huisknecht.
Reacties: 0
Doniawerstal, één der mooiste gemeenten van onze provincie
Bron: Het Volk, 17 september 1942
Doniawerstal … ongetwijfeld is het één van de mooiste gemeenten van ons land. De uitgestrektheid van het waterland vindt men er zowel als de schoonheid van het bos. Langweer is een prachtig Fries dorpje en vriendelijk ligt wat zuidoostelijker het jongere, van bouw wat ruimere, Sint Nicolaasga. Goïngarijp is een plaatsje met een geheel eigen sfeer, en Huis ter Heide is een oord, waar jaarlijks nog heel wat mensen graag naar toe trekken.
Reacties: 0
Genoeglijke uren in Circus Saltarino
Bron: Het Volk, 19 september 1942
Het Nederlandse circus Saltarino, dat tijdens het zomertournee door ons land, voor een zestal dagen haar tenten op Het Plein heeft opgeslagen, hield vrijdagavond haar openingsvoorstelling. De verwachtingen ten aanzien van de verrichtingen in het circus waren eerlijk gezegd bij het publiek niet al te hoog gespannen. Dit nam evenwel niet weg, dat de tent tot in alle hoeken gevuld was.
Reacties: 0
Naar de keuring
Bron: Dagboek Adri Meindersma, 24 september 1942
Donderdagmiddag 3 uur moest ook Nico, met nog twee van zijn kantoor voor de keuring voor Duitsland verschijnen. Ik had tot vijf uur bij het Arbeidsbureau, waar hij gekeurd moest worden, gewacht. Toen was ik naar huis gegaan, ook omdat het zo erg regende.

Benieuwd naar hoe het afliep? Klik dan op Lees meer …
Reacties: 0

Bron: Het Volk, 21 september 1942

Reacties: 0