oktober 1922

 

 

Aflevering 63

De Electrificatie van Heerenveen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 20 oktober 1922
RAAD SCHOTERLAND 18 oktober
De Voorz. sneed de kwestie, welke bijkans 2 ½ uur in beslag nam, het eerst aan. De exploitatie-rekening, aldus deelde spr. mee, is gebaseerd op ’t thans gegarandeerde stroomverbruik; daaruit blijkt, dat met de garantie-bedragen er een tekort zal zijn van f 3000, of ongeveer 25 % der exploitatiekosten. B. en W. komen niet met een advies. Spr. zal dan ook zijn eigen opinie in dezen weergeven. Het geraamde tekort behoeft, volgens spr., geen bezwaar te zijn, om tot electrificatie te besluiten, en wel, omdat, wanneer de electrificatie eenmaal in werking is, het voor spr. vaststaat, dat ’t slechts heel kort zal duren, of er zullen reeds veel meer aansluitingen zijn bijgekomen.

Reacties: 0
Arme Oostenrijkse kinderen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 13 oktober 1922
LEEUWARDEN, Woensdag vertrok van de V.P.C. voor noodlijdend Oostenrijk een 40-tal kleinen en ouderen uit onze provincie, die hier een heerlijken vacantietijd en vele maanden gastvrijheid hadden genoten. Voor bijna allen was het afscheid zwaar; zij weten in welke zorgen en ontberingen zij terug zullen komen.

Reacties: 1 van 1

Geachte heer/mevr, mijn vrouw haar "beppe" (Oudemirdum) had een kind uit Boedapest in huis, dat was toen nog Oostenrijk, terwijl haar zwager en....

Piet Rienstra (p.rienstrarsg-sneek.nl) (02-10-2012)

Toename van het marktleven
Bron: Nieuwsblad van Friesland 31oktober 1922
Berichten uit Stad en Dorp; Markthandel
HEERENVEEN, 28 Oct. Het marktleven alhier begint den laatsten tijd drukker te worden. Waar vroeger op Zaterdag alleen een enkele touw- of klompenhandelaar zijn waren langs de Kolk uitstalde, daar zijn er nu al tal van andere artikelen te bekomen…
Reacties: 0
Stakingsbreker gehinderd
Bron: Nieuwsblad van Friesland 20 oktober 1922
FRANEKER. De bouwvakarbeiders te Franeker staakten. Een loongeschil met de patroons had hen daartoe gebracht. Zij toch meenden dat ze met een vermindering van 10% , waardoor het uurloon van 74 cent zou dalen tot 67 cent, geen genoegen konden nemen en legden de wapens neer. Een volkomen solidariteit bestond tusschen de werknemers niet, deels deden ze aan de staking mee, deels bleven ze werkwillig. Tot de laatsten behoorde de timmerman Nicolaas Hergaarden. Terwijl deze zich in den morgen van 18 Juli vanaf de werkplaats van zijn patroon Anema, voor werkzaamheden naar ’t krankzinnigengesticht begaf, werd hij door eenige stakers gevolgd en door twee hunner, de 21-jarige Meindert L. en de 38-jarige Wijberen K., timmerlieden te Franeker, wederrechtelijk op den openbaren weg in zijn vrijheid belemmerd….
Reacties: 0


Reacties: 0
Nieuw gebouw op Sperkhem
Bron: Nieuwsblad van Friesland 13 oktober 1922
SNEEK, 12 Oct. De Vrijz.Hervormden hebben in een gisterenavond gehouden vergadering in beginsel besloten tot stichting van een eigen gebouw. Een ontwerp werd nader toegelicht met vermelding der begrooting voor exploitatiekosten. ’t Gebouw komt op ’t Sperkhem, zeer nabij de electrische brug over de Stadsgracht. ’t Krijgt een concertzaal, die beneden aan 400 personen plaats biedt, boven op de galerij aan 200. De kleine zaal is bestemd voor 100 zitplaatsen. Nog andere zaaltjes bieden te zamen plaats aan een paar honderd personen. Aan de concertzaal verbonden is een ruim tooneel; daarachter zijn de kleedkamers…..
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
ArchiefReacties: 0
Baden in de barak voor besmettelijke ziekten
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 9 oktober 1922
Badinrichting. Achter het voormalige militaire hospitaal aan den Wissendwinger en gedeeltelijk ingebouwd tusschen de twee vleugels van dit gebouw staat de barak voor besmettelijke ziekten. Die barak stellen B. en W. voor te veranderen in badgelegenheid….

Reacties: 0
Friesland wil ruilverkavelen
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 14 oktober 1922
Uit de Provincie
Ruilverkaveling. Gedep. Staten van Friesland hebben bij den minister van Binnenl. Zaken aangedrongen op de indiening van een wet op de Ruilverkaveling. Door ruilverkaveling kan zonder dat het hooge kosten met zich sleept de productiviteit van een groot gedeelte van den Nederlandschen bodem worden verhoogd….
Reacties: 0


Reacties: 0
Dwars door donker Afrika
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 27 oktober 1922
Harmonie-bioscoop. Een bijzondere film, deze keer: “Dwars door donker Afrika”. Niet ten onrechte wordt dit werk als omstrijd door de heele Nederlandsche pers geprezen als een film-werk dat zo belangrijk is, dat niemand moet verzuimen het te gaan zien…
Reacties: 0


Reacties: 0
Te groot voor tendenzwerk
Bron: Nieuwsblad van Friesland 27 oktober 1922
KORTE MEDEDEELINGEN
Heijermans door Troelstra gehuldigd. Na de opvoering van Heijermans ‘ Schakels’ is de auteur ook in Den Haag gehuldigd. Jan Fabricius sprak hem toe en daarna mr. P.J. Troelstra. Laatstgenoemde zei o.a.: ‘Gij zijt een te groot kunstenaar om tendenzwerk te schrijven. Echter heeft uw geest, uw kijk op het leven een diepe verwantschap geschapen tusschen u en de strijdende arbeidersklasse. Nooit dieper dan nu gevoelde ik de tragiek van uw bestaan. De tragiek van den kunstenaar in de tegenwoordige maatschappij is zeer groot, vooral in dit land, waar tooneeldirecteur wel een van de meest martelende betrekkingen is, bovenal voor een man van genie. Het is een pijnigende gedachte, dat gij het grootste deel van uw kracht moet geven aan werk, waarvoor gij te goed zijt.
Reacties: 0


Reacties: 0
Niet langer dan 55 uur per week werken
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 20 oktober 1922
Van Heinde en Verre : De werkweek. Voor den tijd van een jaar is aan bloembinderijen, tevens bloemenwinkels, steenbakkerijen en stikstoffabrieken de 55-urige werkweek toegestaan en aan slagerijen de 50-urige. Verder is nog bepaald, dat in het tijdvak van 1 Oct. tot 1 April 1923 een arbeider in de bouwvakken 55 uur per week mag werken.
Reacties: 0


Reacties: 0
Voor het Kantongerecht
Bron: Algemeen Nieuws–en Avertentieblad voor Kollum en omstreken 21 oktober 1922
VONNISSEN van het Kantongerecht te DOKKUM, uitgesproken ter terechtzitting van 13 oktober 1922
Veroordeeld werden terzake: Rijwiel zonder licht, tot f 2 of vier dagen Jacob K. te Warfstermolen; f 5 of 5 dagen Anne de G. te Wanswerd, Pieter T. te Hallum, Sjoerd V. te Burum, Jan van D. te Marrum, Oebele H. te Lichtaard…
Reacties: 0
Tegenstrijdige Friezen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 31 oktober 1922
Het Friesche volk en zijn tegenstrijdigheden. Eigenaardig volk, schrijft, blijkbaar een Fries, in de H.P. Ze verheerlijkten hun land in allerlei dicht en rijmelarij, en…. niettegenstaande hun gehechtheid aan ‘de Âlde Fryske groun’ trekken ze er bij duizenden uit. In Nederland treft men hen overal aan, als ministers, professoren, leeraars, onderwijzers, hooggeplaatste ambtenaren, technici, maar ook als zeer gewaardeerde handwerkslieden….
Reacties: 0
Kip gevonden
Bron: Nieuwsblad van Friesland 22 oktober 1922
Berichten uit Stad en Dorp
BUITENPOST, 21 Oct. In verband met de aangifte van diefstal van 13 kippen uit eene schuur te Gerkesklooster en eigen aan den landbouwer A. de Bruin te Visvliet, stelden de marechaussee alhier onmiddellijk een onderzoek op de markt in Leeuwarden in. Vijf van de ontvreemde kippen werden in een kist, staande tusschen andere kisten, teruggevonden…
Reacties: 0


Reacties: 0
Tapverbod opheffen of handhaven?
Bron: Nieuwsblad van Friesland 20 oktober 1922
Verzocht was om opheffing, althans wijziging van het tapverbod. B.en W. adviseerden hierop afwijzend, omdat de verordening nog niet lang genoeg in werking is geweest. De heer Wijbenga kan zich met dit advies van B en W. niet vereenigen en is voor algeheele opheffing van het tapverbod, in elk geval wat betreft den Zaterdagmiddag. Destijds is het tapverbod met algemeene stemmen aangenomen. Nu we er een poos de resultaten en den druk van gezien hebben, zijn we er niet meer zoo eenstemmig voor. Dit is de weg niet. Het decreteeren van bovenaf om geen sterken drank te gebruiken is een fiasco geworden. Men bereikt er mee, dat matige gebruikers ’s Zaterdagsavonds geen borrel meer kunnen koopen, doch de categorieën, die men eigenlijk onder het tapverbod wil laten vallen, koopen toch even goed alcohol
Reacties: 0