november 1962

 

 

Aflevering 64

PREMIERE op 20 december in Tuschinski
Bron: Friese Koerier 6 november 1962
Film “De Overval” wordt op 21 dec. In Leeuwarden vertoond
Leeuwarden – Op 20 december zal in het Tuschinski-theater te Amsterdam de première worden gedraaid van de Nederlandse speelfilm “De Overval”. Daags daarna zal de film in Leeuwarden en 16 andere Nederlandse steden te zien zijn.
Op 10 september j.l. begon de Engelse regisseur Paul Rotha met de eerste opnamen van deze door Sapphire NV uitgebrachte film. Vandaag, dinsdag, zullen te Leeuwarden de laatste opnamen worden gemaakt.
Indertijd zeiden tal van deskundigen in de filmwereld tegen producer Rudolf Meyer het voor onmogelijk te houden een speelfilm in enkele maanden tijds op te nemen en “bioscoopklaar “ af te leveren. “Het bewijs wordt 20 december geleverd”, zei de heer Meyer maandagavond tijdens een bijeenkomst in Amicitia te Leeuwarden.
De acteur Rob de Vries speelt de hoofdrol in “De Overval”. Hij beeldt de leider van de verzetsgroep Piet Oberman, maandagavond met zijn vrouw aanwezig, uit. Andere belangrijke rollen worden gespeeld door Kees Brusse, Yoka Beretty, Piet Römer, Bernard Droog, Hans Tiemeyer, Hans Boswinkel, Diny Sprock, Hans Culeman, Thera Verheugen, Hetty Beck, Lo van Hensbergen, Robert Sobvels, André van der Heuvel en Riek Schagen.

Reacties: 0
Thialf zet gesprek voort: Besluit over kunstijsbaan in handen van de leden
Bron: Friese Koerier 1 november 1962
Heerenveen – In de 107e algemene ledenvergadering van de Koninklijke IJsvereniging “Thialf” te Heerenveen, welke onder presidium van de heer P. Wisman werd gehouden waren van de 1176 leden slechts 6 aanwezig.
In tegenstelling tot vorig jaar hadden de leden afgelopen winter vrij veel van de ijssport kunnen genieten, zo werd medegedeeld. De baan was op 10 dagen en 5 avonden voor de leden open geweest: er werd veel gebruik van gemaakt. Dat er geen wedstrijden werden gehouden vond zijn oorzaak in de dikte van het ijs.
Kunstijsbaan
Op een vraag vanuit de vergadering in hoeverre de plannen voor de totstandkoming van de kunstijsbaan waren gevorderd kon nog geen definitief antwoord worden gegeven. Deze hangen in de eerste plaats af van de ministeriële goedkeuring op het toegezegde renteloos voorschot van f 1.000.000,-- door Gedeputeerde Staten van Friesland. Zodra deze is verleend zullen de plannen nader moeten worden uitgewerkt.

Reacties: 1 van 1

It is wat frjemd om in foto fan de keunstiisbaan derby te setten en dêrûnder as boarnedaum 1 novimber 1962, om't dy keunstiisbaan - sa-t dy op de....

(01-11-2012)

Klassikaal strafwerk
Bron: Harlinger Courant 2-11-1962

Reacties: 0
Knap romandebút fan in jong skriuwer
Bron: Friese Koerier, 3 november 1962
In seldsumheit yn Fryslân: in boek dat de lêzer neat bybringe wol en dat gjin boadskip bringt. It hat ek gjin pretinsjes. De iennichste oanspraek en de iennichste earsucht fan ‘e skriuwer liket wol te wêzen dat er in goed forhael skriuwe wollen hat, dat him lêze lit, sûnder by einsluten freegje te hoegen hwêr’t men mei dizze haedfiguer hinne moat. It liket net iens yn him op te kommen. En dat makket him yn Fryslân ta in bûtengewoan, yn elk gefal ûngewoan skriuwer.
De twadde bysûnderheit : it boek spilet net yn Fryslân, mar yn Frankryk. It giet net iens oer in Fries om utens, mar oer in Frânske jongeman, immen dy’t gjin komôf en gjin ferline hat.
Rink van der Velde, Joun, healwei tolven. Laverman n.v. Drachten 1962 (priis f 6.90)

Reacties: 0
Altijd één oor open voor de dingen welke rondom ons gebeuren: Tiny Mulder
Bron: Friese Koerier 10 november 1962
In de trein naar Leeuwarden denk je: “vreemd een collega te interviewen”. Je hebt zo vaak naast elkaar gezeten bij modeshows en vergaderingen. Samen in de “keuken” van de krant. Nu zit zij, Tiny Sudema-Mulder, in de opkamer en jijzelf nog steeds in de keuken. Maar als je een collega, een “krantenvrouw”, interviewt, blijf je toch allebei denken in de sfeer van achter de schermen. Je bent immers allebei journaliste en huisvrouw en moeder en je denken gaat uit naar dezelfde problemen.
Tiny Mulder – zij schrijft onder haar meisjesnaam – woont in een wat men noemt een rinteniershúske in Goutum. Als ik bij haar aankom, trekt zij gauw een stoel vlakbij het salamandertje, dat in de kamer staat te snorren, want al hebben wij elkaar lang niet gezien, ze weet nog hoe kleums ik ben in dit gure najaarsweer.

Reacties: 0
Geen nieuws over Oera Linda Bok
Bron: Friese Koerier 10 november 1962
Leeuwarden – Voor het Fries Genootschap, de Kultuerrie en Akademy sprak gisteravond te Leeuwarden drs. P.F.J. Obbema uit Amsterdam nog eens over het overigens nogal afgekloven been van het zogenaamde Oera Linda Bok.
Hij kon daarbij gebruik maken van het nader onderzoek van de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Een onderzoek dat, als we het ons goed herinneren, meer doel had de voordelen van een enigszins massaal ‘teamwork’ in de praktijk na te gaan, dan dat het zou zijn uitgegaan van de veronderstelling dat er werkelijk historische waarde in het boek zelf zou zitten.
Men is er blijkbaar ook nu nog niet uitgekomen, wie de mystificatie van het geheimzinnige boek – waar de gewilde geheimzinnigheid en opzettelijke kwasi-historische constructie duidelijk aan te zien zijn – heeft bedacht.
Reacties: 0
Prinses Wilhelmina is vannacht om 1 minuut voor 1 overleden
Bron: Friese Koerier 28 november 1962
Het Loo (ANP_ Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina is in de afgelopen nacht om 1 minuut voor 1 overleden. ….

Reacties: 0
Zoeken naar vorm
Bron: Friese Koerier, 3 november 1962
Sommigen hebben het gemakkelijk in de wereld: zij lopen langs vaste paden naar een vast doel. Anderen moeten naar wegen zoeken, moeten worstelen met zichzelf, met het leven en komen schijnbaar maar langzaam vooruit naar een zeer onbestemde toekomst. Sjoerd de Vries uit Oudehaske behoort bij die laatste categorie: de zoekers en aan-zichzelf-twijfelaars. Hij ziet voor zich een wereld, zo vol verscheidenheid van vormen en lijnen, dat hij slechts aarzelend een begin kan maken en eigenlijk telkens opnieuw begint.

Reacties: 0
Koos Toering in de mast
Bron: Harlinger Courant 20-11-1962

Reacties: 0

Bron: Friese Koerier 20 november 1962

Reacties: 0

Bron: Friese Koerier, 2 november 1962

Reacties: 0
Uniek TV-gebeuren
Bron: Friese Koerier, 27 november 1962
De unieke marathon-uitzending van de AVRO ten behoeve van de bouw van “Het Dorp” in Arnhem, heeft ons tot in de vroege ochtend ten zeerste geboeid. In het begin hielden we wel even ons hart vast: er was te weinig vaart, de presentatie was rommelig en werd er door sommige milde gevers te omslachtig gepraat.
Naarmate de stroom gevers aanzwol en het binnengekomen bedrag dus steeg kreeg het programma meer kleur, een sfeer als bij een Tweede Kamerverkiezing en bijtijden een overrompelend karakter. Het was toen in ieder geval helemaal niet meer om naar bed te gaan. We belden nog met enkele oudere kijkers, die van plan waren om tot elf uur te kijken… en om kwart voor twee nog voor hun toestel zaten.
Opvallend was wel dat er uit het Noorden geen representanten waren. Tot half drie was nog geen enkele gift uit Friesland gemeld. Ongetwijfeld zal de grotere afstand tot Amsterdam en de in midden-Nederland heersende mist hierop van invloed zijn geweest.

Reacties: 0
Morgen: J.D. 50
Bron: Friese Koerier, 24 november 1962
Morgen wordt een man op wie onze redactie nogal gesteld is 50: J.D. de Jong.
J.D. zoals hij bij ons in huis heet, is een wonderlijke man. Hij kent veel van de geheimen die achter de nuchtere werkelijkheid verborgen liggen en elke dag ontdekt hij er nieuwe. U weet hoe boeiend hij daarvan vertellen kan.
Hij is een meester op de instrumenten, die hij zich 35 jaar geleden heeft gekozen: een oude schrijfmachine en een nieuwe camera. Daarmee heeft hij in de loop van de jaren een boeiend wereldbeeld ontworpen. Het is ons vaak overkomen, dat wij, als wij zijn stukken ontvingen, ons eerst even verbaasd hebben afgevraagd, hoe hij hier nu weer toe kwam, maar al gauw bleek dan – en blijkt telkens weer – dat J.D. een geheel eigen kijk heeft op de verschijnselen mens en wereld.
J.D. is in beelden en woorden een dichter. Misschien in de meest oorspronkelijke betekenis van het woord poëet, iemand die iets moois maakt, iets ontwerpt dat er nog niet was. Hij voegt zijn indrukken samen en toont ons hun patronen, die altijd verrassend zijn, omdat wij inzien dat wij de dingen nog niet eerder zo te hebben aanschouwd.

Reacties: 0
Komt Sinterklaas incognito?
Bron: Harlinger Courant 25-11-1962

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief