januari 1883

 

 

Aflevering 66

Alma Tadema
Bron: Friesche Courant 18 Januari 1883
Aan de Amsterd. Ct. wordt uit Dordrecht geschreven dat de schilderij van Alma Tadema: “De dichter Fortunatus zijn verzen voordragend”, door den schilder, naar diens eigen mededeeling, in 1867 na de tentoonstelling van Arti aan jhr. Hooft van Vreeland verkocht werd voor f 600, en twee jaar geleden voor het Dortsch museum uit de nalatenschap van jhr. Hooft is aangekocht voor ruim f 18,000. Geen ander openbaar museum in ons land bezit een stuk van Alma Tadema, en ook niet veel particuliere verzamelingen zijn er een rijk.

Reacties: 0
Aardigheid
Bron: Nieuw Advertentieblad 27-01-1883
Twee oudjes te ’s Hage waren 50 jaren getrouwd. Op den dag van het gouden jubeleum verraste Dominé het paar met een aardige beurs met geld en een hartelijke toespraak. Op deze toespraak antwoordde de oude man leuk weg “ja dominé, als je zoo al 50 jaar met elkaar hebt doorgebracht gaat de aardigheid wel wat van elkander af.” Een weinig deelneming in zo’n droef eentonig lot was dus wel noodzakelijk.
Reacties: 0
Slechte soldaten
Bron: Nieuw Advertentieblad 31-01-1883
Het getal vrijwilligers voor den dienst hier te lande, zoowel als voor het Indisch leger, moet thans zeer groot zijn. De meesten, die zich voor den dienst verbinden, zijn Duitschers. In Indië heeft men liever Duitschers dan Franschen, welke laatsten evenwel in grooten getale te Harderwijk aankomen. De Franschman echter geldt bij de onzen voor een slecht soldaat. Een en ander strekt ten bewijze dat men bij de buren ook zoeken moet om aan den kost te komen.
Reacties: 0
Broodwinder
Bron: Nieuw Advertentieblad 13-01-1883
Langweer, 12 Jan. De ongelukkige Sipke Broodwinder, wiens schip tengevolge aanvaring met een stoomboot nog steeds op den bodem der Sneekermeer ligt, heeft in enkele gemeenten toestemming verkregen langs de huizen liefdegiften in te zamelen om zoo mogelijk weer een nieuw schip boven water te krijgen en opnieuw als “broodwinder” van zijn gezin, bestaande uit vrouw en zes kinderen te kunnen optreden. Moge de giften der gegoeden rijkelijk vloeien, opdat “Broodwinder” zijn naam met recht en eere kan blijven dragen!
Reacties: 0
Grijze haren
Bron: Nieuw Advertentieblad 31-01-1883
Schuilenburg. Bij ’t verpachten der brug alhier verhoogde de tegenwoordige pachter, uit vrees voor andere inschrijvers, zijn bod van wat hij nu verwoonde net circa duizend gulden. Helaas! ’t bleek dat de man de enigste inschrijver was. Had hij zijn huur duizend gulden verlaagd, hij was ook pachter gebleven. Dat is ek om er gries hier fen to krijen.

Reacties: 0
Dronken gemeenteraadslid
Bron: Bolswardsche Courant 25 Januarij 1883
Een lid van den gemeenteraad van Ooststellingwerf ontmoette voor eenige dagen een onbezoldigd rijksveldwachter in een herberg, en bestrafte hem, omdat hij `s avonds geene surveillance deed. De aangesprokene nam de vermaning ter harte en ging dienzelfden avond op weg, waar het toeval hem gunstig was, wijl hij tegen het genoemde raadslid moest verbaliseeren wegens openbare dronkenschap
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 7-1-1883

Reacties: 0
Gemengd nieuws
Bron: Nieuw Advertentieblad 20-01-1883
Volgens zooeven (8 uur ’s avonds) ontvangen mededeeling van reizigers uit Amsterdam, is het kruithuis bij Muiden in de lucht gevlogen. De voorraad bedroeg naar gissing 20.000 pond. Meer dan 100 huizen te Muiden zijn vernield. Te Amsterdam werden de straatlichten op de Keizersgracht door de hevige luchtdruk gebluscht. Nadere bijzonderheden ontbreken
Reacties: 0
Bedelaars in vrouwenkleren
Bron: Nieuw Advertentieblad 6 januari 1883
In den Zuidwesthoek van Friesland houden zich tegenwoordig mannen op, die, vermomd in vrouwenkleederen, bedelende op een zeer brutale wijze langs de huizen zwerven. Ze oefenen hun bedrijf meest bij avond uit.
Reacties: 0
Den oplichter
Bron: Nieuw Advertentieblad 24 januari 1883
Jan v.d. Berg van Welsrijp, laatstelijk zich noemende directeur van het Generaal Correspondentie-Kantoor te Amsterdam, is door de rechtbank veroordeeld tot f100 boete of 14 dagen gevangenisstraf en onbevoegd verklaard om landverhuizers aan te werven. Eindelijk heeft men hem dan toch, den oplichter, die ons, toen wij indertijd zijne eerste zwendelarijen publiceerden, voor den rechter bracht, wegens “laster” in publiek geschrift
Reacties: 0
Het Generaal Correspondentie-Kantoor
Bron: Bolswardsche Courant 11-1-1883
te Amsterdam, vraagt nog eenige diverse Werk- en Handwerkslieden, voor Noord-Amerika, tegen hoog loon. Het vervoer geschiedt kosteloos, begin Maart 1883.
Billijke Administratiekosten, zonder vooruitbetaling.
Postzegel à 10 Cents voor Antwoord.
Reacties: 0
Janke Kerkstra is geen dief
Bron: Nieuw Advertentieblad 20-01-1883
In de couranten gelezen hebbende, dat bij Koksma eenigemalen turf is ontvreemd, gemerkt met ingeslagen draadnagels en dat er vermoedens bestaan, als zou eene alleen wonende boeredochter, die deftig gekleed met gouden sieraden en een breed gouden oorijzer, daarvan de schuldige zijn, als hebbende niet uit armoede het 8e gebod overtreden, ben ik zoo vrij, omdat dien laster tegen mij schijnt gericht, daar openlijk tegen op te komen, met gerustheid zullende afwachten wat de rechter in dezen zal beslissen. Janke Kerkstra, Rotstergaast
Reacties: 0

Vleeschkraam op de vrijdagmarkt in Leeuwarden

Reacties: 0
Leeuwarder Courant
Bron: Friesche Courant 21 januari
Workum. In de Leeuwarder Courant van Woensdag 17 dezer, komt een bericht voor uit Workum, vermeldende, hoe treurig, maar waar het is, dat eene vrouw, behoorende tot de werklieden die alhier aan den spoorweg werken, van honger zou zijn gestorven. Uit zeer betrouwbare bron wordt echter vernomen, dat hier niets van dit geval bekend is. Wie als inzender van zulke laaghartige berichten aan de Leeuwarder Courant zich onledig kan houden, is het boven alle twijfel verheven of iedere weldenkende zal zulks zeer moeten afkeuren. Is misschien de inzender tuk op één of twéé kwartjes te verdienen, hiermede zal hij zeker weinig eer behalen, en de L.Crt. verspreidt op die wijze leugenachtige berichten, die zeer zeker het vertrouwen niet zullen bevorderen.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Puike hardrijders
Bron: Weekblad voor het kanton Bergum 27-01-1883
Rijperkerk. De Landbouwer M. Kootstra alhier heeft verleden week een zwijn geslacht wegende 601 pond. Hebben wij hier de puikste hardrijders van Friesland, wij hebben er anders ook nog wel wat.

Reacties: 0
Liever soldaat dan getrouwd
Bron: Nieuw Advertentieblad 13-01-1883
Liefde en strijd. “Aan trouwen is geen profijt meer aan,” werd voor jaren in een boertig volksdeuntje gezongen, maar in Stavoren begint’t daarmee waarlijk ernst te worden. In ’82 werden daar slechts drie paren “aaneengesmeed,” terwijl in de jaarboeken van de gemeente Bolsward kan worden geschreven: Sedert 1883 is het getal huwelijken in onze stad niet zoo gering geweest als het vorig jaar.” Is dit verschijnsel meer algemeen in ons land, dan zou men ’t gerust op rekening kunnen zetten van den gedrukten toestand, die op elk gebied nog steeds blijft heerschen. “Aan trouwen is geen profijt meer aan, ‘k Wil liever den Koning dienen gaan!” Ook de slotregel van dat oude liedeke, wordt tegelijkertijd bewaarheid. Nog nimmer is het aantal vrijwilligers voor het leger zoo groot geweest als in het vorig jaar.
Reacties: 0
Rituele slacht
Bron: Nieuw Advertentieblad 13-01-1883
M. de R.!
Wie jongstleden Zondagmorgen (Oudejaarsdag) den Grindweg van het naburige Terband passeerde, kon en moest getuige zijn van een zeer onverkwikkelijk schouwspel. Bij een aldaar, door Israelieten bewoond huis, werden op niet meer dan vijf à zes treden afstand van den publieken weg eenige schapen onder den blooten hemel geslacht. Wij kunnen van den Israelieten voorzeker niet vergen, dat zij op Zondag geene bezigheden zullen verrigten, maar kunnen wel van hen eischen, dat zij aan andersdenkenden geen onnoodige ergernis behoeven te geven. Lees meer...
Reacties: 0
Haren ût it heufd
Bron: Nieuw Advertentieblad 03-01-1883
Strafzaken: Vervolgens stond terecht K.D., arb. te Oudehorne. Bekl. had van een hoop scheeren, eigen aan R. Jager van Haskerdijken, en staande op een stuk land aldaar, ongeveer de helft in een praam geladen en aldaar meegenomen. Hij zeide: “Ik meende die scheeren sollen zeker wel deur in boer doar weg ‘egooid wezen en doar ik te arm was om mest voor mien stukkien bouw te koopen, docht ik, dat kan te pas koemmen en heb er wat van mitte neumen, mar wrachtig, doe ik leater heurde, dat ze an immen toebeheurden, rouwde it me zoo, dat ik me de haren ût it heufd ‘etrokken hebbe.” De Off. van Justitie vermoedt dat het verstandsvermogen van bekl. zeer beperkt is en vindt daarin verzachtende omstandigheden. Eisch 10 dgn. celstraf.
Reacties: 0