maart 1893

 

 

Aflevering 68

De dam heeft niet veel geleden
Bron: Leeuwarder Courant 6 maart 1893
Westdongeradeel, 3 maart. In weerwil van den jongsten ijsgang heeft de dam tusschen het eiland Ameland en onzen vasten wal niet veel geleden. Aan de oostzijde zijn hier en daar basaltsteenen uit den dam gebroken en door ijsschotsen medegevoerd.
Wat voor het overige den dam betreft, is voortdurende aanslibbing zeer merkbaar. Wel gaan de golven er overheen, doch bij gewoon getij staat er weinig water in de beschutte bochten. Tijdens den zomer van het vorige jaar was er reeds zeekraal, het bewijs, dat er … nieuw land ontstaat.
Wegens den ongunstigen financieelen toestand der Maatschappij tot landaanwinning is het echter niet doenlijk, iets van belang te verrichten. Men is reeds tevreden, als men in het meest noodige onderhoud kan voorzien.
Gelijk men evenwel zal weten, is eenige maanden geleden op den aanhoudenden aandrang aan de Regeering om mede te werken tot het weder opvatten der zoo belangrijke onderneming, bij het welslagen waarvan verscheidene duizenden hectaren vruchtbaar land zouden tevoorschijn komen, een antwoord ontvangen, dat eenige hoop voor de toekomst geeft. Het reeds verbruikte kapitaal van weinig minder dan een miljoen gulden zou dan nog niet als verloren zijn te beschouwen.

Reacties: 0
Friezen naar Noord-Brabant en Drenthe
Bron: Nieuwsblad van Friesland 29 maart 1893
SCHOTERLANDS-OOSTHOEK, 27 Maart.
Heden zijn van hier een veertigtal arbeiders vertrokken naar de veenderijen in Noord-Brabant, de Peel. A.s. week vertrekken er van hier naar de Drentsche venen.
In de veenderij alhier is nog weinig beweging; in de volgende week echter zal een aanvang met het turfgraven worden gemaakt. Komt er niet meer aftrek in de turf, dan zal de graverij zeker beperkt moeten worden.
Veel jeugdige en krachtige mannen vervoegden zich heden nog bij het Armbestuur om bedeeling wegens werkeloosheid. Enkele van deze zullen nu weder aan het werk voor den Heer Hartholt te Donkerbroek, welke heer in den afgeloopen winter aan velen arbeid heeft verschaft.
Reacties: 0

Bron: Heerenveensche Courant 1 april 1893

Reacties: 0
Friezen naar Amerika
Bron: Nieuwsblad van Friesland 25 maart 1893
HEERENVEEN, 24 Maart. `t Was heden morgen bijzonder druk aan ons kantoor van nog iets te bestellen hebbende “Amerikanen”, dit wil zeggen van landverhuizers naar Amerika, die heden de verre reis ondernemen. `t Getal landverhuizers in heel dezen omtrek is in dit voorjaar opmerkelijk groot. Naar wij vernemen, rijdt heden uit het Noorden een expresse landverhuizerstrein. Een 300-tal Friezen gaan naar Wisconsin en Dacota.
Nu het vervoer van 3e-klasse-passagiers op de booten naar New-York weer is toegestaan, is de toevloed van landverhuizers te Rotterdam zoo sterk geworden, dat de Ned. Amerik. Stoomvaartmaatschappij, zelfs met 2 afvaarten per week het verkeer niet kan bedienen.
Iedere boot moet verscheidene menschen achterlaten en het onlangs geopende N.-A.-S.-M. hotel is dientengevolge tot den nok toe vol.
Ook het goederen-verkeer is in den laatsten tijd verbazend toegenomen, zoo zelfs, dat de booten der Maatschappij niet meer voldoende blijken; zij heeft daarom de Engelsche Port Victor, een groot stoomschip, tijdelijk in gebruik genomen.

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 10 maart 1893

Reacties: 0
Des eenen dood is des anderen brood
Bron: Nieuwsblad van Friesland 11 maart 1893
Lemmer, 9 Maart.`t Is j.l. Dinsdagmorgen weer ondervonden door de stoombootkapiteins Bruinsma en v.d. Zee, toen zij in concurrentie tegen elkander met de stoombooten Veehandel II en Willem III met en om vee van hier naar de veemarkt te Sneek stoomden.
Ongeveer een kwartier buiten De Lemmer liep de Veehandel II van Bruinsma door den hoogen waterstand misleid, met volle kracht op het ondergeloopen land.
Van de reis naar Sneek was nu geen sprake meer.
De Willem III had thans geen concurrentie en ging dus zoowel heen als terug met al het vee strijken.
Eerst gistermiddag 2 uur is het na veel moeite en met behulp van dommekrachten mogen lukken, de Veehandel II weer vlot te krijgen.
Het binnenwater in den Zuidwesthoek van Friesland is tegenwoordig bijzonder hoog. Van hier naar Sloten is bijna geen land te zien; alles blank water. Het is dan ook zeer moeilijk, zoowel voor stoombooten als voor zeilschepen, om bij donker te varen.
Reacties: 0
Dikke ijsschotsen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 maart 1893
Met de Z.W. wind van gisteren morgen kwam een groote massa ijs onze haven binnen drijven. Omstreeks 8 ½ uur merkten we een schots op van omstreeks 35 voet omtrek, dwars voor de Nieuwe Sluis. Daar deze schots natuurlijk het schutten belemmerde, trachtte men haar zelve te schutten en alzoo naar binnen te krijgen. Doch onze sluis is slechts 28 voet breed en dus moesten van het ijs eerst groote stukken worden afgekapt. Toen men de schots eindelijk in de binnenhaven kreeg, dreef zij dwars voor de Oude Sluis en daar deze slechts 21 ½ voet breed is, moest men al weer aan het kappen. Onze beide Oude-Sluis-wachters sprongen dan ook spoedig op de schots en dachten haar, door er opnieuw zijstukken af te kappen, spoedig door de Sluis te schuiven.
Reacties: 0
Drinken, bijten en slaan
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2 maart 1893
Benedenknijpe.
De hardrijderij was afgeloopen, `t was avond geworden, laat in den avond reeds, toen nog eenige jongelieden huiswaarts reden.
Een hunner, Klaas H., was het pleizier van den dag, dat hij al borrelende genoten had, een weinig in de beenen geschoten, zoodat het rijden hem zeer moeilijk viel en ook niet zonder gevaar mocht worden gerekend.
De anderen, allen veel jonger dan hij, ontfermden zich genadiglijk over hem en bonden hem de schaatsen af. Doch H. verkeerde niet in eene stemming, waarin dankbaarheid aan het woord kon komen.
Integendeel, hij nam het zijn jongen vrienden ten hoogste kwalijk en riep: “Harm B., kom dou ris efkes by my; ik ha`n wirdsje mei dy te praten, mar dou allinne, oars gjin ien.”
“Dat kin wol,” zei Harm, “mar ik wol gjin ruzie ha.”
Doch toen hij bij H. kwam, pakte deze hem beet en wierp hem neer. Bij die gelegenheid zegt H. door Harm in het been te zijn gebeten. Geen der getuigen heeft dit bepaald gezien, doch er was anders niemand, die het kon hebben gedaan. De beet is nog al aangekomen.
Even later kreeg H. het met Bareld de V. te kwaad.
H. wierp Bareld neer en toen de veldw. v.d. Brug en de nachtwacht Hoekstra kwamen en Bareld weder opstond, nam deze in drift zijn schaats en sloeg er H. mee in den nek.
De Off. Vraagt tegen H. zoowel als tegen Harm en Bareld het schuldig en vordert tegen ieder hunner f10 boete of 10 dagen hechtenis.
Reacties: 0

Bron: Heerenveensche Courant 4 maart 1893

Reacties: 0
Ongemerkt om hals brengen van tegenstanders
Bron: Leeuwarder Courant 11 maart 1893
Harlingen, 9 maart. Tegen den socialist Stienstra, kastelein in het Volksgebouw alhier, zijn vier processen-verbaal beteekend, - twee wegens stukken in het door hem geredigeerde weekblad Morgenrood, welke beleedigende uitdrukkingen worden geacht te bevatten, tegen de burgemeesters van Harlingen en Barradeel, één wegens een hoogst minachtende uitdrukking tegen een autoriteitspersoon en één wegens het geven van onderricht in het ongemerkt om hals brengen van tegenstanders.
Reacties: 0
Aandacht voor armoede en pleidooi voor mildheid
Bron: LC 16 maart 1893
- De heer dr. Vitus Bruinsma heeft een “Open brief” tot de Koningin gericht en H.M.`s aandacht gevestigd op den z.i. onhoudbaren socialen toestand in `t algemeen en van de provincie Friesland in `t bijzonder. Aan die ellende werd H.M. o.a. herinnerd bij haar jongste bezoek aan die provincie, waar arbeiders, om werk en brood vragend, de bewijzen van hun armoedigen toestand voor de oogen van H.M. deden aanschouwen.
Het doet adressant leed te constateeren, dat tot nog toe niet is gebleken, dat men sinds dien in de hofstad aan den nood van “arm Friesland” bijzondere aandacht heeft geschonken.
Tevens dringt hij aan op een zachtere beoordeeling van de uitingen van ontevredenheid, die door de bestaande maatschappelijke toestanden in het Noorden des lands zijn uitgelokt en door de justitie volgens hem met overmatige gestrengheid zijn gestraft
Reacties: 0
Van kwaad tot erger
Bron: Leeuwarder Courant 18 maart 1893
Leeuwarden, 17 maart.
Herhaaldelijk kan men er getuige van zijn, dat opgeschoten jongens zich des Vrijdags meester maken van vaak belangrijke hoeveelheden granen, welke gedurende den marktdag op de onderscheidene kaden opgestapeld liggen.
Zij ontzien zich soms daarbij niet, om daartoe de zakken open te snijden en komen gaandeweg van kwaad tot erger.
De politie heeft thans weder een 12-jarigen jongen op heeterdaad op een dergelijk feit betrapt.
Hij had een zakje mede van huis genomen en was bezig, dit met haver uit een der zakken te vullen, om, zooals hij den commissaris van politie verklaarde, zoodoende voeder voor zijne kippen te krijgen; hij zal thans voor diefstal moeten terechtstaan.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 10 maart 1893

Reacties: 0
Kunstmatig opgewekte electriciteit
Bron: Leeuwarder Courant 29 maart 1893
Stiens, 27 Maart. Eergisteren avond werden we door de heeren Hommema, van St. Anna-Parochie, in de gelegenheid gesteld, kennis te maken met de werking van kunstmatig opgewekte elektriciteit. Er werden verschillende proeven genomen, voornamelijk, om de werking en het groote nut van den bliksemafleider aan te toonen: een scheepje bewoog zich onder een onweerswolk, hier natuurlijk door een geladen conductor voorgesteld, en vloog in brand; onder overgens dezelfde omstandigheden, maar van een afleider voorzien, bleef het ongedeerd. De proef gelukte zoo goed, dat men duidelijk Sint Elmusvuur op de spitsen van den afleider kon waarnemen.
Reacties: 0
De waarheid had in hem een slechte vriend
Bron: Nieuwsblad van Friesland 1 maart 1893
Terhorne, 24 Febr. De volgende geschiedenis wordt hier nog al druk besproken:
In Juni van het vorige jaar kreeg de dochter van een schipper alhier verkeering met een schippersknecht uit Balk. Hij verhaalde, dat hij wel een schip van baron v.d. Feltz kon krijgen met moddervaren erbij. Later deelde hij zoo terloops mede, dat hij en zijne beide zusters ook wat geld hadden. Nog een poos later ging in Terhorne het gerucht, dat hij onverwacht van een oom uit de Oost elfduizend gulden en zijn beide zusters ieder half zooveel hadden geerfd.

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 13 maart 1893

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 10 maart 1893

Reacties: 0
Internationale petroleum-tentoonstelling
Bron: Nieuwsblad van Friesland 1 maart 1893
- Te Bolsward zal van 19 Juli tot 11 Augs. a.s. eene internationale petroleum-tentoonstelling worden gehouden. In Nederland zal dit de eerste tentoonstelling zijn op dit gebied.
De petroleum heeft in den laatsten tijd, bij de toepassing van tal van vindingen, eene veel grootere beteekenis gekregen dan voorheen en is, als drievoudig middel van verlichting, verwarming en drijfkracht, nog steeds eene ernstige concurrent van het gas. Vooral op het platte land, waar het gas wordt gemist, vervult de petroleum een groote rol.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 10 maart 1893

Reacties: 0
Weg met die vervloekte Koningin
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8 maart 1893
Uit den Omtrek
Heerenveen, 6 maart. Terwijl Schoterland`s wakkere burgemeester, de heer Engelman, Zondagvond nog eens rond ging, trof hij op de Dracht eenige opgewonden jongelieden aan. Vooral een hunner, zeker R.S. uit de Schans was zeer luidruchtig en riep luidkeels uit: “Weg met de Koningin, leve Domela Nieuwenhuis, weg met die vervloekte Koningin, ik ben socialist.”
De burgemeester zag uit naar een agent van politie, doch er was geen in de nabijheid. Toen ging de burgemeester zelf op den jongeling toe en arresteerde hem. `t Spreekt, dat deze arrestatie niet zonder eenig verzet heeft plaats gehad.
Proces-verbaal is opgemaakt.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 20 maart 1893

Reacties: 0
Een ei als een augurk
Bron: Nieuwsblad van Friesland 22 maart 1893
Heerenveen, 20 Maart. Op een stuk land onder Oldeboorn zijn door zekeren Dijkstra reeds vier kievitseieren in één nest gevonden.
`t Is sterk en hoewel een kip van Jacob Akkerman te Stobbegat daar niet tegen uit kan, zoo heeft toch ook zij de wereld iets vreemds te aanschouwen gegeven: een ei met een slag in den rug, lang en smal, precies een augurk. Men bracht het als curiositeit aan ons bureau.
Reacties: 0
Wandelpark groter dan de Prinsentuin?
Bron: Nieuwsblad van Friesland 22 maart 1893
Grouw, 20 Mrt. Onze woonplaats zal zich eerlang mogen verheugen in het bezit van een uitgestrekt wandelpark. De geheele zoogenaamde terp bij de begraafplaats is tot plantsoen bestemd. Het werk is opgedragen aan den heer Vlaskamp te Hardegarijp en reeds tot een begin van uitvoering gekomen.
De bestaande aanleg medegerekend, zal het geheel eene oppervlakte verkrijgen van ongeveer 5 pondemaat of 5 maal 36 ¾ are. Er zijn er, die beweren, dat de Prinsentuin kleiner is.
Reacties: 0
Prijzenswaardige initiatieven
Bron: Leeuwarder Courant 18 maart
Achtkarspelen, 14 Maart. Met prijzenswaardigen ijver heeft ons Gemeentebestuur in den laatsten tijd gedaan en gaat nog steeds voort te doen, wat het kan, om de werkloosheid te verminderen. De bermen langs de straatwegen worden verlaagd, waaraan onderscheidene arbeiders gedurende een week of drie een daggeld van 60 cts. verdienen. Heidevelden worden omgewoeld en tot bebouwen geschikt gemaakt, om dan voor geringe huur aan daglooners ter bebouwing af te staan, waardoor de armoede op den duur kan worden verminderd. De keisteenen, die bij het omgraven der heide voor den dag komen, leveren een volgenden winter ook weer werk. Ook met het opruimen der sneeuw en het in orde brengen en onderhouden der ijsbanen is in den afgeloopen winter menigen gulden verdiend.
Tevens worden des winters door het armbestuur handschrobbers (heideboenders) gekocht, zoo o.a. in den vorigen winter te Surhuisterveen 6000 bos van 12 stuks. Mochten nu ook particulieren, die in deze richting iets kunnen doen, het hunne bijdragen tot het verschaffen van werk, dan zou onze gemeente zeker spoedig de onteerende onderscheiding missen van in de omliggende gemeenten het grootste aantal bedelaars te leveren.
Reacties: 0
Maatknippen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 1 maart 1893
Maatknippen
Zij, die genegen zijn LES te nemen
in `t knippen naar de maat, volgens
eene gemakkelijke methode, melden
zich aan bij BEELTJE te BEN.-Knijpe
JACOBA BEELTJE
Reacties: 0
W.J. Hofstra, Nieuwestad 38
Bron: Leeuwarder Courant 9 maart 1893
(advertentie)
De sorteeringen in Heeren- en Jongeheeren-petten zijn thans geheel compleet.
Alle maten van af 30 cent tot f 1,75.
Jongeheeren blauw laken gekleede petjes f1,25, f1,50, f1,75.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 6 maart 1893

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief