juni 1963

 

 

Aflevering 71

Friezen wonen voor meer dan helft in geboortegemeente.
Bron: Leeuwarder Courant 1 juni 1963
Ameland heeft meeste, Vlieland de minste "eigenheimers"
Er wordt wel eens gezegd dat Vlielands bevolking anders is dan de bevolking van de andere eilanden. Dat zou zich uiten in partijvariatie bij raadsverkiezingen en bij discussies in verenigingen. Welaan; de statistiek bevestigt deze veronderstelling van alle Friese gemeenten telt Vlieland de minste "eigenheimers" en Ameland de meeste!

Reacties: 0
Negers wonnen in Tuscaloosa
Bron: Leeuwarder Courant 12 juni 1963
Goeverneur Wallace van Alalbama heeft gecapituleerd voor de regering van Washington. Vijf uur lang heeft hij de inschrijving van twee negerstudenten aan de staatsuniversiteit van Tuscaloosa tegengehouden. Inmiddels had president Kennedy gisteravond de Nationale Garde in Alabama onder federaal bevel geplaatst. Zodra Wallace zich geplaatst vond voor een situatie, waarin de troepen die zijn optreden moesten beschermen, alleen de bevelen van de federale regering uitvoerden, haalde hij bakzeil. In een politie-auto verdween hij van het universiteitsterrein en maakte zo de weg vrij voor Vivian Malone en James Hood, als eerst negerstudenten aan de staatsuniversiteit van Alabama.

Reacties: 0
Beppe Pruiksma wurdt 102 jier
Bron: Sneker Nieuwsblad 17 juni 1963
Wy sochten "beppe” Pruiksma op yn har kreaze went, tsjinoer it gemeentehûs en de iepenbiere skoalle, hwant wy bitochtten, dat se, by libben en wolwêzen, takom freed har 102e jierdei fiere sil. Wy waerden as âld-buorman hertelik wolkom hjitten en foelen meiiens yn praet oer forfleine tiden. Beppe is net sa bêst mear op ‘e gong, mar yn eigen hûs kin se har skoan redde. "Doe ik 84 jier wie, bin ik ris slim fallen en ha de skonk biseard en dat fiel ik no”, seit beppe.

Reacties: 0
Leeuwarder bakkers bezorgen vier weken niet in flatgebouwen
Bron: Friese Koerier 13 juni 1963
Leeuwarden: De Leeuwarder bakkers gaan met vakantie. Dat betekent voor de huisvrouwen een omschakeling in de bediening door de eigen bakker. De Coöp Noord West, die ander jaren geen medewerking kon verlenen, heeft zich accoord verklaard met de nieuwe regeling. De vacantieperiode loopt van 13 juli tot 10 augustus.
In flatgebouwen zal, met uitzondering voor zieken, gebrekkigen en ouden van dagen, alleen beneden in de hal worden bediend. Om verwarring te voorkomen hebben de bakkers een bel, zodat huisvrouwen niet met een pannetje naar beneden komen denkende dat het de melkboer is. Deze zal door middel van de reeds bekende toeters de dames naar beneden roepen. Is men niet thuis dan deponeert de bakker een strip in de bus, zodat men weet, dat hij er is geweest en men zich tijdig bij een winkel van brood kan voorzien.

Reacties: 0

Bron: Sneker Nieuwsblad 6 juni 1963

Reacties: 0
Colonne Sneek van het Roode Kruis Corps kreeg Rampenwagen
Bron: Sneker Nieuwsblad 24 juni 1963
Zaterdagmiddag vond in Café Sikkens de overdracht plaats van de zgn. "Rampenwagen” aan het Roode Kruis Corps Colonne Sneek. In tegenwoordigheid van tal van autoriteiten, onder burgemeester Rasterhoff kon dr. Roghair namens het Roode Kruis afd. Sneel e.a. deze aanwinst aan de Colonne aanbieden.

Reacties: 0
Frisiana krijgt geen geld van Haskerland
Bron: Friese Koerier 14 juni 1963
Joure - De gemeente Haskerland zal geen financiële steun verlenen voor de in Leeuwarden te houden tentoonstelling Frisiana. Dit is besloten in de gisteravond gehouden gemeenteraads-vergadering. Bij de raad was een schrijven van de organisatoren van Frisiana binnengekomen om een bijdrage van 8 cent per inwoner (voor de gemeente Haskerland een totaal bedrag van f 1000,-).
Reacties: 0
Coöperatieve Zuivelbank in het goud
Bron: Friese Koerier 6 juni 1963
In 50 jaar gegroeid van kantoor tot grootste provinciale bank
Prachtig geschenk aan Friesland: Fontein op het Europaplein

Leeuwarden: Op 2 juni was het 50 jaar geleden, dat zuivel directeur Tjisse Kuperus uit Grouw de stap zette op een weg naar een nog onzekere toekomst: hij nam de leiding op zich van een volgens besluit van de algemene vergadering van de Bond van Coöp Zuivelfabrieken in Friesland gestichte Coöp Zuivelbank. Bank was een wat weids woord voor het wat schuchter begonnen werk, dat verricht moest worden in een lokaaltje van vier bij vier meter in de kantoren van de Friese Mij. van Landbouw aan de Willemskade.

Reacties: 0
Conference Abe de Vries uit Wijnaldum jubileert
Bron: Harlinger Courant 14 juni 1963
- Een halve eeuw op de planken -
Abe de Vries is 58 jaar. Niets bijzonders zult u zeggen, maar er verandert toch wel iets, wanneer men van die 58 jaar er maar liefst 50 op het podium doorbrengt.
Acht jaar was Abe toen hij in zijn geboortedorp Dongjum zijn première in een hem ontschoten toneelstuk, waar hij in onderkleding en blote voeten optrad. Sindsdien was Abe op de planken vaste klant.

Reacties: 0
Selskip Tetman de Vries komt 3 july mei nij stik
Bron: Friese Koerier 12 juni 1963
Ljouwert: Tiisdei binne Tetman de Vries en Jarich Westra it yn Stiens definityf mei elkoar iens wurden: Klaas Westra sil it plak ynnimme dat Jarich de Vries sa hommels leech litten hat. Lyks as wy juster al meidielden hat Jarich no u dochs bisletten om syn tonielwurk der oan te jaen (hy wie dat al earder fan doel) en fan ’t simmer sil er noch forfarre nei Marssum, dêr’t er kastelein wurdt yn de herberch dy’t yn it sintrum fan it doarp stiet.

Reacties: 0
Lanenkaatsen Harlingen geëindigd
Bron: Leeuwarder Courant 22 juni 1963
Voor de veertiende maal is deze week in Harlingen de z.g. Lanenstraatkaatspartij gehouden, waaraan niet minder dan 132 parturen, verdeeld over de vier leeftijdsgroepen deelnamen. Gisteravond vonden de finale-partijen plaats.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 1 juni 1963

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Transportrestaurant op (Friese) kop van de Afsluitdijk
Bron: Friese Koerier 6 juni 1963
Heerenveen: Op de (Friese) kop van de Afsluitdijk zal in opdracht van de heer A. Feenstra te Zurich een groot wegrestaurant worden gebouwd volgens een door architect J. Grunstra te Bolsward ontworpen, inmiddels in schets gereed liggend plan. De initiatiefnemer tot dit nogal grootscheepse project dat vermoedelijk drie verdiepingen hoog zal worden, is eigenaar van een drukbeklant wegcafé in zijn woonplaats.

Reacties: 0
Hielkema overweegt proces tegen Koekoek
Bron: Friese Koerier 20 juni 1963
Harich: ,,De heer Hielkema hangt van gelieg en smaad aan elkaar”, zei het Tweede-Kamerlid H. Koekoek uit Bennekom ons dinsdagavond na de bijeenkomst in Balk, waar twee van zijn vrije boeren werden geconfronteerd met het originele bijstrookje van het girobiljet waarop de heer Koekoek een heffing aan het Landbouwschap heeft betaald.
Reacties: 0
"Modern Times" in "ûngetiid"
Bron: Friese Koerier 11 juni 1963
Modern times. Deze landbouwer gaat met zijn tijd mee:
Hij weet van de stimulans, die uit kan gaan van een goede personeelsverzorging – ruime kantines en gemakkelijke stoelen in het schaftlokaal en dergelijke. Wat dit betreft heeft men niet te klagen – de kantine kan niet mooier en ruimer en de ligbanken- en stoelen zijn dik in orde. Och, als je toch de kampeeruitrusting in de auto hebt, waarom zul je er in de "ûngetiid” geen gebruik van maken? Deze schaftende boerenfamilie vonden wij in rust ergens langs de Tjonger onder Mildaam.

Reacties: 0
Broedend achter prikkeldraad
Bron: Friese Koerier 25 juni 1963
In een stuk weiland voor de boerderij van de heer S. Platje onder Sint Johannesgea broedden momenteel nog twee kievit-paartjes, beide op vier eieren. Tot voor kort konden zij daar ongestoord zitten, maar toen het land als weide voor de melkkoeien gebruikt moest worden, bouwde de heer Platje om elk nest een stevige bescherming, bestaande uit drie sterke palen, met prikkeldraad omwonden. De nesten kunnen dus niet vertrapt worden en over een dag of tien hoopt de familie Platje de jonge kieviten te kunnen zien rondscharrelen. Dit zijn late broeders; misschien zijn het paartjes, waarvan de nesten bij het maaien ergens in de omtrek verloren zijn gegaan.

Reacties: 0
"Beul” sloopte Pôllebrug
Bron: Friese Koerier 8 juni 1963
Heerenveen: Een mooi stukje Friesland is verdwenen. Het is de Pôlebrug over de Hogewegstervaart bij St. Johannesgea. Gisteren deed, zoals dat in sloperstermen heet, de "beul" zijn werk. Het laatste gedeelte van het brugdek werd weggebeukt. Ook de landhoofden zullen nog worden weggehaald.

Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 1 juni 1963

Reacties: 0