juli 1933

 

 

Aflevering 72

Een stoere Stânfries
Bron: Nieuwsblad van Friesland 3 juli 1993
Heerenveen, Als er zoo eens sprake was van “stânfriezen” die in hooge ouderdom nog prestaties leverden, waar menig jongere geen kans toe zag, nog stoeren arbeid verrichten, nog hooiden, voeren, fietsen of verre wandelingen deden, dan voerde Heerenveen steeds met trots den heer Evert van der Werf ten tooneele, die toch altijd nog wel de kampioen mocht heeten. Hij was al over de negentig, toen hij nog schaatsreed; hij was al 93, toen hij met een door hem gerepareerde Friesche klok op den schouder deze per fiets persoonlijk naar een klant terugbezorgde, al woonde deze ook 10 K.M. buiten Heerenveen; lees verder……

Reacties: 0
Een peerd op hol
Bron: De Jong’s Nieuwsblad 15 juli 1933
Bolsward. Woensdagmiddag gong der ’n peerd en wagen op ‘e loop. Het zaakje kwam van ‘e Sneekerdiek in vuule vaat de Brullestraat op. Bij café Hamburg wudde eest nog n fiets an barrels reden. Doe bij Schilstra krekt lans de auto en dat gong de Dielakker op. Even verder as de kerk ston weer een auto. Der ok weer teugenan en doe viel de jonge, die der nog altied opsat der ôf en raakte met sien hannen in de leidsel verward. Hij en de wagen gong ‘m over de voet heene. De klomp was an mossels. Bij de winkel van G. hewwe se ‘m inbrocht en even later is ie op ‘e fiets thuus brocht. ’t Peerd is nog deurtippelt en bleef bij de stal buuten de St. Janspoort stilstaan. De jonge klaagde doetie thuus was, in bitsjie over piene in zien toonen, maar anders mankeerde ‘m soa ’t ie sels sei, niet veul.

Reacties: 0
De havenverbetering te Harlingen
De betonstortinstallatie, die gebruikt wordt voor het gieten van den vloer en de muren.

Reacties: 0
Sprokkelingen voor geest en hart
Bron: De Jong’s Nieuwsblad 12 juli 1933

Hoe schuchter ook dikwijls het “ja” der bruid klinkt, haar “neen” als vrouw laat veelal aan energie niets te wenschen over.

Reacties: 0
De opheffing van tollen
De gemeenteraad van Workum besloot de tollen op den weg Bolsward-Workum op te heffen. Op de foto de tol te Tjerkwerd, die verdwijnen gaat.

Reacties: 0
Naar de Lutine
Bron: Nieuwsblad van Friesland 24-07-1933
De 'Toren van Beckers' voor den havenmond van Terschelling, gereed om door de 'Holland' naar de plaats, waar het wrak van de Lutine gelegen is, te worden versleept.

Reacties: 0
Zeer bekende plaatsgenoten
Bron: De Jong’s Nieuwsblad 12 juli 1933
Makkum. Konden wij in Mei 1931 aan dit blad melden , dat de heer Willem Banning, ’n zeer bekende plaatsgenoot, was bevorderd tot Theologisch Dokter, met niet minder genoegen kunnen wij thans melden, dat de heer Sj. Hofstra, eveneens een zeer bekende plaatsgenoot, op 7 Juli j.l. is bevorderd tot Dokter in de letteren en wijsbegeerte.. Beide heeren zijn uit gewone eenvoudige ouders voortgesproken, doch hun helder hoofd en ijzeren wil hebben hen gebracht op de hoge trap waarop ze nu staan. Is het wonder dat wij een beetje trotsch in het hart over zulke plaatsgenoten, met genoegen dergelijke berichten opzenden?

Willem Banning, 1888-1971 : leven en werken van een religieus socialist
Wirdum-Banning, H. van / De Horstink / cop. 1988
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
Hakenkruisvlag van boot gescheurd
Bron: De Jong's Nieuwsblad 15 juli 1933
Een paar Duitschers lagen gistermiddag met hun bootje in een der stadsgrachten te Sneek. De hakenkruisvlag wapperde aan den stok. Een wat al te fanatiek jongmensch scheurde de vlag af, waarna de politie zich met het geval bemoeide. Voortdurend was een groot publiek aanwezig. De vreemdelingen kozen de wijste weg en verlieten hun ligplaats.
Reacties: 0


Reacties: 0
Een SA-man die van een koude kermis thuiskwam
Bron: Nieuwsblad van Friesland 28 juli 1933
Toen zekere C. uit Venlo met zijn auto van een plezierreisje uit Duitschland terugkeerde, werd hem door een S.A.-man aan het grensstation Kaldenkerken bevel gegeven “even” te wachten.De S.A.-man ging naar binnen en liet niet minder dan drie kwartier op zich wachten. Begrijpelijkerwijze was C. niet weinig verontwaardigd, toen de S.A.-man hem na deze gedwongen rust met een handbeweging te kennen gaf, dat hij door mocht rijden. C. zette zijn wagen enkele meters over de Duitsche grens op Hollandsch gebied en gaf toen den betreffenden S.A.-man met een handbeweging te kennen, dat hij hem even wilde spreken. Toen de nazi eenmaal op Hollandsch gebied was, ging C. den man te lijf en gaf hem een ongenadig pak slaag, dat hem waarschijnlijk nog lang zal heugen.
Reacties: 0


Reacties: 0
Sprokkelingen voor geest en hart
Bron: De Jong's Nieuwsblad 12 juli 1933
De sterkte van het zwakke geslacht bestaat hierin, dat het de zwakte van het sterke geslacht weet te benutten
Reacties: 0
Oudste "krant" gevonden?
Bron: Nieuwsblad van Friesland 12 juli 1933
Een krant die 1800 jaar oud is. Bij de opgravingen in Ostia heeft men thans een krant uit het tijdperk van Trajanus gevonden. Het is natuurlijk geen papieren krant, want zoover was men toen nog niet, maar deze krant was op steen geschreven. In regels gaf dit “blad” allerlei berichten over verschillende gebeurtenissen te Rome en in de overige wingewesten van het keizerrijk.
Reacties: 0


Reacties: 0


Reacties: 0
Hij werkte liever niet
Bron: Nieuwsblad van Friesland 5 juli 1933
Follega. Deze week liep alhier een jongeman te venten met liedjes. Zooals daarop stond, was hij vader van vijf kinderen, schipper en kon nergens werk bekomen. Hij vervoegde zich bij een boer alhier met dezelfde jammerbede.

Foto: Boerderij te Follega

Reacties: 0
Een Fries van bijna 108 jaar
Bron: Nieuwsblad van Friesland 5 juli 1933
In het no. van 21 Juni j.l. memoreert de heer J. Zwart Ez. Te Ureterp, dat op 27 februari 1873 te Benedenknijpe is overleden Tjitte Hendriks de Vries, in den wel zeer hoogen ouderdom van bijna 108 jaren. Van andere zijde wordt ons nu een foto van dezen vaak genoemden Friesche Methusalem, meer volkseigen bekend onder den naam Tsjitte Slomp, toegezonden. ’t Is een wel zeer eigenaardig portret (lees verder)

Reacties: 0
Lepra-lijders verwekken paniek in een stadje.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 28 juli 1933
Uit een nederzetting van lepra-lijders te Tichilesti in Roemenië zijn Woensdag zeven zieken ontsnapt. Zij gingen naar het stadje Isacra, waar zij door hun afstootend uiterlijk een paniek verwekten. De winkeliers lieten hun rolluiken neer; de voorbijgangers op straat vluchten in alle richtingen. Pas ’s avonds gelukte het de voor een deel dronken lepra-lijders naar het kamp terug te brengen. De politie onderzoekt, in welke café’s de erg besmettelijke zieken tijdens hun bezoek aan de stad binnen zijn geweest.
Reacties: 0


Reacties: 0
De rechten van het Friesch
Bron: Nieuwsblad van Friesland 12 juli 1933
Zaterdag werd een Friesche jongen te Leeuwarden, toen hij bij het station te veel links op den weg fietste, aangehouden door een agent, die aanstalten maakte den jongen te verbaliseeren. Op de vraag naar zijn naam gaf de jongen direct antwoord, doch toen de agent bemerkte dat de jongen in het Friesch antwoordde op zijn vragen, vroeg hij dezen: “Wil jij geen Hollandsch spreken?”, waarop de jongen antwoordde (in het Friesch): “Neen, ik spreek Friesch; dat is duidelijk genoeg”. De agent zei: “Dan ga je mee naar het bureau, daar zullen ze je wel Hollandsch leren”. (lees verder)
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief