september 1943

 

 

Aflevering 74

Wenen-Cuba-Oosterwierum-Leeuwarden-Westerbork-Auschwitz
Bron: Archieven Gevangeniswezen Friesland (suppl.), inv.nr. 97
Elsa Sara Frankenstein, echtgenote van Blumenstein, geboren op 15 juni 1905 te Weenen, adres Hemonystraat 250 te Amsterdam, op 2 september 1943, voormiddag 5 uur, ingesloten in het Huis van Bewaring te Leeuwarden, en op 14 september 1943 ter beschikking (gesteld) van de Marechaussee.

Op de foto Elsa met haar man Franz Blumenstein die hun zoontje Heinz op de arm houdt. De foto is in 1937 in Wenen gemaakt.

Reacties: 0
Grabmeldung Brown, Vorname unbekannt
Bron: Archief SMAMF
Die Leiche wurde am 20.9.43 um 9.00 Uhr vom Hafenschutzboot Edzojan aufgefischt, vermtl. Ertrinken.

[Brown was één van de bemanningsleden van de Halifax die op 20 september 1943 bij Harlingen in zee was gestort. Op de foto Hugh Burke, de radiotelegrafist in het gecrashte vliegtuig.]

Reacties: 0
Klompenreparatie
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 6 september 1943
Waterdichte zolen en hakken.
Vanaf donderdag 9 september wederom inlevering van te repareren klompen. Uitsl. Aan de fabriek van 8-17 uur. (…)
Fa. G.H. Nijdam, Oranjewoud, telef. 210
Reacties: 0
Verwijderen van huisnummers in Kimswerd en Arum daad van verzet?
Bron: Archief Commissaris der Koningin, inv.nr. 710
Het is ons gebleken dat [het] verwijderen van de huisnummers zich in Kimswerd uitsluitend heeft bepaald tot de bebouwde kom. Van een enkel wat achterstaand huis is het nummer blijven zitten. Wat Arum betreft gedeeltelijk de bebouwde kom, zoo ongeveer van trambrug tot tramstation. Vermoedelijk is één en ander uitgevoerd te Kimswerd 's nachts tusschen 12 en 1 uur en te Arum tusschen 1 en 2 uur, dezen tijd althans hadden verschillende bewoners, naar ze ons meedeelde omstreeks dezen tijd iets verdachts gehoord …
Reacties: 0
Ins Wasser gefallen und ertrunken
Bron: Deutsche Zeitung in den Niederlande, 10 september 1943
In der Dunkelheit ist in Dokkum eine 91 jährige Frau ins Wasser gefallen und ertrunken.

Eén zin, twee fouten. Nieuwsgierig naar welke dat zijn? Klik dan op Lees meer …
Reacties: 0
Voorschriften omtrent de verduistering
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 10 september 1943
De Burgemeester van Ooststellingwerf herinnert de ingezetenen aan de bestaande verduisteringsvoorschriften, welke nog onverkort van kracht zijn. De strafmaatregelen zijn zelfs dermate verscherpt, dat van hoogerhand aan de poltie opdracht is gegeven om …
Reacties: 0
Geslaagde noodlanding bij Donkerbroek.
Bron: Fries Fotoarchief, fotonummer TWO0219

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Ik ben de Duitse Wehrmacht!
Bron: Uit het dagboek van een schooljongen in Wommels, derde schrift B
Wommels, zondag 5 september 1943
(…) Daar kwam de bus en wij stegen in. Ik zat met mijn rug naar de chauffeur en had een mooi uitzicht op een duitser (vrijwilliger hij de SS of Waffen SS en van bloede Nederlander). Deze sinjeur weigerde te betalen. 'Ik ben de Duitse Wehrmacht', zei hij 'en die behoeft niet te betalen.'
(Wás hij de Duitse Wehrmacht maar, dan …!)
Reacties: 1 van 1

Ook ik heb op de Chr. HBS - van 1945/1949 - les gehad van mr. Pollema. Toen wij als mulo klas voor de eerste keer les van hem zouden krijgen was....

T.de Jong (tjeerd-de-jonghetnet.nl) (08-09-2013)

Overval op transport van distributiebescheiden naar Pingjum
Bron: Het Vaderland, 25 september 1943
Na de gedenkwaardige stakingsdagen van begin mei is er overal in het vaderland een ware geest van verzet wakker geworden. Vooral de noordelijke provincies zijn in een voortdurende opstandigheid gekomen, hoewel zij het zwaarst te lijden hebben gehad van het standgerecht.
Reacties: 0
Schietoefeningen Duitsche Weermacht
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 3 september 1943
De burgemeester der gemeente Opsterland brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 7 september van 7-18 uur, gedurende welke uren van den watertoren te Lippenhuizen een roode vlag is uitgestoken, door de Duitsche weermacht schietoefeningen zullen worden gehouden in het terrein tusschen het Koningsdiep en den Buitenweg onder Lippenhuizen.
Reacties: 0
De 'kraak' in het gemeentehuis te St. Annaparochie
Bron: Archief Commissaris der Koningin, inv.nr. 711
In den nacht van 25 op 26 september 1943 is in het gemeentehuis te St. Annaparochie ingebroken en zijn ontvreemd: het geheele bevolkingsregister, 22 blanco persoonsbewijzen, 3 radio-ontvangtoestellen en 1 schrijfmachine.
Reacties: 0
Ontploffing van projectiel met doodelijken afloop
Bron: Archief Commissaris der Koningin, inv.nr. 710
In den namiddag van zondag 12 september 1943 heeft te Sexbierum, gemeente Barradeel, een ongeval met doodelijken afloop plaats gehad, doordat een viertal jongens aan het spelen waren met een projectiel, waarbij de 16-jarige Wijbren Klaver, wonende te Sexbierum 335, om het leven is gekomen.
Naar de oorzaak heb ik een onderzoek ingesteld ...
Reacties: 0
De 11-ramentocht
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 24 september 1943

Reacties: 0
Geen groentenafval bij aardappelschillen
Bron: Bron: Nieuwsblad van Friesland, 10 september 1943
Aangezien aardappelschillen vermengd met groentenafvallen niet bewaard kunnen worden als veevoeder voor den komenden winter, wordt een dringend beroep gedaan op de burgerij om aardappelschillen afzonderlijk te bewaren en aan van gemeentewege aangestelde schillenophalers af te geven.
Reacties: 0
Het 'umlegen' gebeurt thans in den Gaskammer
Bron: Het Parool, 27 september 1943
In den loop van den oorlog heeft men de liquidatie van gevangen tegenstanders en vijanden (…) belangrijk gerationaliseerd. Het 'umlegen', zooals de technische term luidt, geschiedt thans reeds geruimen tijd in den Gaskammer, die in alle kampen gebouwd is. Zoo'n gaskamer maakt den indruk een badlokaal te zijn. Een groot aantal menschen wordt er naakt in gebracht, …
Reacties: 1 van 1

Dat Het Parool in Berltsum werd gedrukt, heb ik bij mijn ouders Klaas en Griet Osinga nagevraagd maar daar was niets over bekend. Ik heb het dagboek....

Durk Osinga (durkosingaupcmail.nl) (30-09-2013)

Kaderblad N.S.B. , 17 september 1943
Bron: Collectie VMF

Reacties: 0
Pas op mijn lieveling
Bron: Particulier archief Fokje Tjepkema-Talsma
Hallum, 9 september 1943, dinsdagavond
Mijn lieveling,
(…) Volgende week mag je de weg ook niet meer op. De politie heeft hier de jongens gewaarschuwd dat zij vanaf de volgende week zich niet meer buiten mogen vertonen, daar zij dan de jongens moeten aanhouden en wegbrengen en anders worden zij uit hun ambt ontslagen.
Reacties: 0
Hoe is de stemming in Appelscha?
Bron: Archief Commissaris der Koningin, inv.nr. 710
De stemming van het publiek is gespannen. Op 12 september werd in Appelscha een samenkomst van een vrij groote afdeeling WA en hulpppolitie gehouden, waarvan noch de marechaussee, noch ik zelf, tevoren bericht had ontvangen.
Reacties: 0
Nieuwjaarspreek van Kai Munk
Bron: Doc.verz. Vereniging “Friesland 1940-1945”, inv.nr. 432
(...) Hoe is het oude [jaar] voorbij gegaan? (...) Ook ik zou wanhopig zijn wanneer mijn huis een ruïne geworden was en wanneer ik mijn kinderen met afgerukte ledematen tussen splinters en puin zag liggen. En toch zijn er twee dingen, die voor mij nog pijnlijker zijn om te zien, God moge mij bijstaan: de waarheid verraden en mijn land beroofd van zijn eer. (...)
Reacties: 0
Groote Openbare Vergadering
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 24 september 1943

Reacties: 0