oktober 1923

 

 

Aflevering 75

Onthulling Mercurius-fontein in Leeuwarden
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 5 okt. 1923
Leeuwarden 2 Oct. Zoo is dan heden de Mercurius-fontein onthuld. In belangstellende tegenwoordigheid van een heel talrijk publiek. In een breeden kring stond het publiek om 't pleintje geschaard. Daarbinnen verzamelden zich met het bestuur van de V.v.V. de uitgenoodigde gasten: prof. Bredow de ontwerper van de fontein, leden van 't gewestelijk bestuur, leden van 't Dag. bestuur der gemeente en den bijna voltalligen Raad.

Reacties: 0
Waterhoos
Bron: Nieuwsblad van Friesland 16 oktober 1923
Donkerbroek, 15 Oct. Zondagmiddag werd vanuit onze plaats ter hoogte van het gehucht Petersburg een waterhoos waargenomen. Bij informatie bleek, dat het water uit de vaart voor de woning van den slager A. van Houten opgezogen was, vergezeld van een geluid, dat veel op donder geleek. Een kippenhok, alsmede eenige dakpannen, werden ook van hun plaatsen gerukt, doch gingen niet mee de lucht in. Het opstijgen van de zilverwitte watermassa leverde een prachtig gezicht op. Het was net de slingerende staart van een vlieger, die langzamerhand uit het oog verdwijnt
Reacties: 0
Rinso
Bron: Nieuwsblad van Friesland 9 oktober 1923

Reacties: 0
Vasten is gezond
Bron: Nieuwsblad van Friesland 19 oktober 1923
Dit wordt tenminste beweerd door verschillende Amerikanen. Bij een proefneming, waartoe zich enkele "vrijwilligers" van de psychologische afdeling der universiteit te Chicago hebben geleend, is gebleken dat een hongerperiode van een dag of wat, een heilzame werking heeft op het corpus van den modernen mensch, en in staat is zekere verzwakte organen, vooral die der spijsvertering, aanmerkelijk te versterken. De New Yorksche correspondent van de "Daily Telegraph" vertelt, dat Dr. Margaret Kunde, een der buitengewone hoogleeraressen, 15 dagen zonder voedsel bleef en niets anders gebruikte dan één glas gedistilleerd water per dag, terwijl ze haar gewone bezigheden verrichtte. Het succes was schitterend.
Reacties: 0
Kleeding naar maat
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2 oktober 1923

Reacties: 0
Ter waarschuwing
Bron: Bergumer Courant 5 October 1923
Op de markt te Leeuwarden, aldus de "L.Crt.", werd de vorige week een zwendel gedreven in jonge hanen, welke diertjes, doordat men ze de kammen had afgeknipt, als hennen te koop werden aangeboden, door kooplui o.a. uit het Noorden van onze provincie. Enkele kammen waren nog niet eens genezen, toen men trachtte de dieren van de hand te doen.
Reacties: 0
Moskjeterp
Bron: Nieuwsblad van Friesland 2 oktober 1923

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Auto-ongeluk
Bron: Bergumer Courant 12 october 1923
Auto-ongeluk
Maandagmiddag, pl.m. half vier, heeft aan de Groninger straatweg een auto-ongeluk plaats gehad, dat gelukkig nog goed is afgeloopen. De heer Wesser, commissaris van politie alhier, reed, vergezeld van prof. Bredow uit Stuttgart en den heer Best, die chauffeurde, langs den straatweg. Even voorbij het Tolhuis reden ze een hondenwagen achterop, bestuurd door een zoontje van den winkelier Span. Deze is op het fatale oogenblik naar links geweken, ofschoon hij de auto zonder twijfel heeft zien aankomen. De heer Best haalde, om den jongen te sparen, zooveel mogelijk links uit, maar kon niet beletten, dat het karretje tusschen de auto en een boom werd ingekneld en geheel werd versplinterd. De schade aan de auto toegebracht was aanzienlijk. Persoonlijke ongelukken kwamen gelukkig niet voor.
Reacties: 0
Hofstede
Bron: Bergumer Courant oktober 1923

Reacties: 0
Emma wil niet trouwen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 19 oktober 1923
Vader. Je wilt mijnheer Jansen niet trouwen omdat hij rood haar heeft, en mijnheer Willems niet, omdat hij grijs haar heeft.. Ik zeg je, Emma, mijn geduld is nu op. Emma. Maar vader! Vader. Ja op, ik heb nu een man voor je gevonden, die in het geheel geen haar heeft.
Reacties: 0
Brieven uit Duitschland
De regeering heeft besloten tot openlijke volksspijziging over te gaan. Het benoodigde geld zal door vrijwillige bijdragen bijeen gebracht worden. De boeren zullen verzocht worden levensmiddelen te verstrekken. Eenige rijke Israëlieten alhier hebben reeds giften gedaan , die hoog in de milliarden gaan. Onder de bevolking wordt echter algemeen geloofd, dat hier niet zoozeer milddadigheid dan wel vrees de drijfveer is. Door de anti-semiten is nu al jaren lang het volk voorgepreekt, dat de joden aan alles de schuld hebben. En deze opinie heeft zich vastgeworteld in het volk. Het is de schuld der joden, heet het, dat de dollar stijgt, en het is de schuld der joden, dat alles duur wordt. Bij een eventueel oproer of een burgeroorlog zou het dus den joden wel eens zeer slecht kunnen vergaan. Daarom, zoo wordt gezegd, zoeken ze door groote vrijwillige giften de gunst van het volk te winnen. Sargstedt F.J. Hoeksma
Reacties: 0
De Vereeniging der gesloten lippen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 19 oktober 1923

Door den Engelschen medicus Dr. Armstrong Smith is opgericht de Padlock Society, of de Vereeniging der Gesloten Lippen. De eed, die voor het lidmaatschap moet worden afgelegd luidt: Ik beloof, mijn uiterste beste te zullen doen, nooit over iemand iets onaangenaams te zeggen, of het waar is of onwaar. De Padlock Society is door den geneesheer bedoeld als strijdorganisatie tegen de praatjes achter iemands rug. Want, zegt hij, het is hoog tijd geworden een eind te maken aan den gedachteloozen en zinneloozen klets, die zooveel kwaad sticht in de wereld.
Reacties: 0
Geraamte gevonden
Bron: Nieuwsblad van Friesland 5 oktober 1923
Tzum 3 Oct. Op ongeveer twee meter diepte is in de terp onder fatum een geraamte van een mensch gevonden, liggende op de linkerzijde, met de knieën omhoog, terwijl het hoofd bij de voeten lag. Het geraamte was nog bijna geheel gaaf. Vermoed wordt, daar het hoofd er al af miste, dat de persoon door onthoofding om het leven is gebracht
Reacties: 0
Opening voetbalseizoen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 12oktober 1923

Reacties: 0
Uitglijdend varken
Bron: Nieuwsblad van Friesland 9 oktober 1923
Heerenveen, 8 Oct. Een onzer slagers, die geen steeg aan huis heeft, kan niet in zijn slachtplaats komen, of hij moet zijn weg door de voorkamer nemen. Wat erger is, het te slachten vee moet ook die route nemen. Hedenmiddag werd een varken ten doode gedoemd. Het dier deed zijn laatsten gang door de woonkamer, maar het gleed uit op het gladde zwilk, gaf een schreeuw en... gierde tegen de theetafel aan. Het gevolg was, dat het theeservies nog eerder sneuvelde dan het varken.
Reacties: 0
Ter dekking
Bron: Friesch Landbouwblad

Reacties: 0
Lonkende blonde boerinnen
Bron: Nieuwsblad van Friesland 5 oktober 1923
Lemmer. Het was kermis in het dorp. En de blonde boerinnen die noodden en lonkten en lonkten de boerenzonen te dans. Er stond ook een zweefcaroussel 8 Aug. te Lemmer, bij gelegenheid van den zeilwedstrijd op zee. Die carousselbazen staan er natuurlijk om een daghuur te verdienen. Ze moeten voor elke zweefreis hun centen beuren. Toen een der klanten niet wilde betalen, is er een schermutseling ontstaan. Bij die gelegenheid werd getuige Steven Visser met een hard voorwerp, een moersleutel, geslagen tegen hoofd en ribben. Dat stond hem niet aan. Hij deed er aangifte van en E.vd.V., kermisreiziger, moet wegens deze mishandeling heden terecht staan. Eisch (bij verstek ) 14 dagen gevang.
Reacties: 0
Samuel
Bron: PB 2052

Reacties: 0
Nederland bijna in den oorlog betrokken geweest
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 2 okt. 1923
't Was in April 1918. Dus slechts een half jaar vóór Duitschland den oorlog moest opgeven. Maar toen had het nog heel wat in te brengen. En toen is het geweest, dat Nederland groot gevaar geloopen heeft, alsnog in den oorlog te worden betrokken.
Reacties: 0
Foto van het eerste Fryske Selskip in Californië
Bron: It Heitelân 6 oktober 1923

Reacties: 0