november 1903

 

 

Aflevering 76

De heer P.L. Tak zal de nieuwe hoofdredacteur van Het Volk zijn.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 november 1903
Mr. P.J. Troelstra heeft in het no. van Zondag zijn woord tot afscheid geschreven. Na vele "persoonlijke handdrukken" schrijft hij nog een woord in het algemeen.
"Kleinheid" – dat is iets, wat ik innig haat. En er is in de laatste tijden veel kleinheid in den strijd op politiek en journalistiek gebied. Ik moet eerlijk verklaren, dat ik reeds sedert maanden geen roeping meer heb gevoeld, om in te gaan op meer dan drie-kwart der socialistenbestrijding in de burgerlijke pers, waarbij ik gaarne enkele liberale bladen uitzonder.
De kleinheid der middelen, waarmede in den laatsten tijd vooral in de christelijke pers, ook wel in het Handelsblad, geregeld in bladen als Nieuwsblad voor Nederland, Echo, Volksdagblad en dergelijke, tegen onze partij, en met name tegen mij, werd gestreden, is een teeken van inzinking van het peil van het publiek debat, een der wrange vruchten van de demagogie, waarmede van de regeeringstafel en door de regeeringspers tegen de sociaaldemokratie wordt opgetreden.

Reacties: 0
Een nieuwe aantrekkelijkheid van ons Leeuwarder station
Bron: Leeuwarder Courant 6 november 1903
Dat ons station een model-inrichting is, daarover behoeven wij niet meer te praten. Dat is bekend. Alles is er op ingericht om het publiek op de gemakkelijkste en vlugste manier te helpen. De maatschappij der S.S. draagt ons Noorden een warm hart toe. Vandaar dat én stations en rijtuigen uitmuntend in orde zijn en dat onze treinen ook volstrekt niet vaker dan bijna geregeld te laat komen.
Nu is het hooglijk te waardeeren, dat ook het Bestuur der Posterijen er toe meewerkt om geen wanklank te brengen in deze harmonie. Aangezien alle reizigers door den ingang naar binnen gaan, zooals dat bij normale menschen te doen gebruikelijk is, heeft het scherpzinnige bestuur gedacht, dat de brievenbus, die tot voor korten tijd naast den ingang stond en dus duidelijk in het oog sprong, afbreuk deed aan het station. Men moet toch zien, hoe mooi en hoe groot dat prachtgebouw is! Het vond daarom een spelletje uit. Een "ra, ra, waar is de brievenbus?"

Reacties: 0
Een geduchte tegenslag
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 november 1903
Workum 2 Nov. Alhier was een weduwe overleden. Een werkman uit Balk, die de stille hoop had mede-erfgenaam te zijn, spoedde zich per rijtuig naar hier, maar kwam onder Molkwerum met paard en rijtuig in het water terecht. Allen werden gered, maar toen ze eindelijk te Workum waren gekomen, moesten ze wedervaren, dat tante hen had onterfd. Voor hen een geduchte tegenslag.
Reacties: 0
LET WEL
Bron: Leeuwarder Courant 3 november 1903
Op 12 Nov. wordt bij W. WIJBENGA in de Schrans bij Leeuwarden een bejaarde KNECHT of WEDUWNAAR gevraagd, kunnende melken.
Reacties: 0
Bruidje keerde troosteloos naar huis
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 nov. 1903
't Zou trouwen worden, doch 't werd reeds vechten nog vóór de jawoorden waren verpand. Ze waren zo vredig opgetrokken naar 't gemeentehuis te Den Ham (Ov.), maar toen zei bruidegom een woord te veel en schoonpapa liet daar dadelijk op volgen: "ik geef mijn toestemming niet". 't Werd op de gemeente-secretarie een formeel gevecht, met de gevolgen dat de familieleden, belangstellenden, getuigen, ja zelfs de veldwachter door messteken gewond werden en bruidegom terecht kwam in het donker cachot. Bruidje keerde troosteloos naar huis.
Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 21 november 1903

Reacties: 0

Bron: Harlinger Courant 11 november 1903

Reacties: 0


Reacties: 0
Philanthroop Janssen overleden
Bron: Nieuwsblad van Friesland 7 november 1903
De heer P.W. Janssen, de bekende philanthroop, de oprichter en schenker van de onlangs in ons blad beschreven "Janssen's Friesche Stichting" is te Amsterdam overleden op 82-jarige leeftijd. Vrij onbemiddeld begonnen, klom hij in den handel steeds op, stichtte de Deli-maatschappij, zoo bekend in de geschiedenis van de tabaks-cultuur en heeft jarenlang aan het hoofd daarvan gestaan als directeur

Reacties: 1 van 1

De vader van mijn grootmoeder van vaderskant, Sytze van der Duim uit Nij-Beets, heeft destijds één van de 12 boerderijtjes toegewezen gekregen van....

M Dijkstra (michiel.dijkstrayahoo.com) (01-11-2013)

Noodzakelijkheid van Vrouwenkiesrecht
Bron: Leeuwarder Courant 6 november 1903
Met dit onderwerp trad voor een vrij goed bezette zaal - meest vrouwen - mevrouw Tilma-Schaaf.
Spreekster begon haar lezing met een aanhaling van eene schrijfster uit de dagen der groote Fransche revolutie om er op te wijzen, hoe reeds toen werd gepredikt de gelijkstelling van de vrouw met de man voor de wet.
"De vrouw is vrij geboren en van rechtswege den man gelijk. Het doel van de wet moet zijn de bescherming van het onvervreemdbare recht voor beide seksen. De wet heeft de uitoefening van dat recht voor de vrouw binnen enge grenzen beperkt.
Dit moet veranderd: alle burgeressen zoowel als alle burgers moeten medewerken aan het welzijn van den Staat: evenzeer tot alle betrekkingen toegelaten worden: alleen de deugd moet de maatstaf der keuze zijn. Elke staatsregeling is ongeldig, zoolang niet alle individuen tot haar totstandkoming hebben samengewerkt". Dit werd reeds voor meer dan 100 jaar gesproken en de oproep klonk reeds toen: "Vrouwen ontwaakt!"
Is de vrouw ontwaakt? Helaas! het antwoord moet teleurstellen. De strijd was te zwaar: de man stond tegenover de vrouw.

Reacties: 0
Bankbreuken, krachs en beurspanieken voorbij.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 28 november 1903
Het Volk schrijft: "Wij hebben in den laatsten tijd in Nederland zooveel gehoord van bankbreuken, van krachs, van beurspanieken veroorzaakt door een verbazende daling van Amerikaansche waarden, dat het wel de moeite waard is mede te deelen dat aan al deze dingen blijkbaar weer een einde is gekomen, behalve natuurlijk bij degenen die erin geloopen zijn en het gelag moeten betalen.
Men weet hoe het ging: Amerika, wonderland! Industrie en handel namen daar een verbazingwekkende vlucht! Het kapitaal maakte dividenden, om ook den voorzichtigsten aller potters het hoofd op hol te brengen. En al wat een kapitaaltje te beleggen had, kocht Yankee-aandeelen, in sporen, in land, in staalnijverheid, in zoowat alles. Juist de groote vraag deed de prijzen nog meer stijgen, de Amerikaansche waarden stegen en stegen.
Totdat de krisis kwam. De krisis moest komen. Toen, tengevolge van de ruimte van kapitaal en den mooien stand der markt, de produktie tot op een ongekende hoogte was opgevoerd, kwam de krach. De aandeelen stortten in waarde omlaag en de talrijke faillissementen van bankinstellingen hier te landen hebben genoeg gedruisch gemaakt".
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief


Bron: Leeuwarder Courant 9 november 1903

Reacties: 0
Een incident tusschen den heer Hugenholtz en den ex-minister Cremer
Bron: Nieuwsbl. van Frliesland 28 nov. 1903
"De heer Hugenholtz heeft heden, misschien niet in zijn eigen oogen, want een sociaal-democraat mag vermoedelijk alles doen en zeggen als het maar anti-kapitalistisch is, en misschien zelfs niet in de oogen van zijn partijgenooten die denzelfden maatstaf aanleggen, maar zeker in de oogen van de rest van de Kamer en van allen die het geval bijwoonden, een jammerlijk en min figuur geslagen".
De uiterst voorname wijze waarop de heer Cremer zich uitte, op zijn gewonen kalmen toon, met geen enkel sterker woord dan "onjuistheid" en met de fijne ironie van de slotwoorden, maakten de tegenstelling tusschen den gentleman en den snob zoo volkomen als Thackeray het zich maar had kunnen denken.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 9 november 1903

Reacties: 0
GRATIS aan Mannen verzonden
Bron: Harlinger Courant zondag 8 nov. 1903
Een hoogst merkwaardig geneesmiddel dat op snelle wijze de verlorene levenskrachten aan mannen teruggeeft. Een gratis monsterpakje wordt per post aan een ieder verzonden die er om schrijft.
Zoo vele mannen die gedurende jaren op lichamelijk en moreel gebied geworsteld hebben, zijn genezen geworden, zoodat het Instituut besloten heeft gratis monsterpakjes te verzenden. Het is een huismiddel en alle mannen, lijdende aan zwakte, te vroegtijdig verlies der krachten, ruggezwakte of uittering, kunnen thuis genezen worden.

Reacties: 0
TUF TUF!!!
Bron: Leeuwarder Courant 3 november 1903
Het allernieuwste speelgoed is een fraai gelakte AUTOMOBIEL v. sterk rietwerk, flink groot, m. alle toebeh., stuur, lantaarn, schel, echte chauffeur, 2 Dames (echt leuk gekleed) en mooi haar. Is volstrekt gevaarloos, veroorz. geen ongelukken.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 15 november 1903

Reacties: 1 van 1

Bij deze mooie ooievaar valt mij te binnen, dat mij vroeger nog verteld werd, dat babies door de ooievaar gebracht werden :) Ik had een zwarte....

(01-11-2013)