december 2013

 

 

Aflevering 77

Serious Request
Beste lezer van Friesland Zoals Het Was.
U ontvangt deze digitale krant iedere maand kosteloos. Deze maand staat de krant helemaal in het teken van de goede doelen in Friesland door de jaren heen en hoe het vroeger met de hygiëne gesteld was. Omdat Tresoar zich inzet voor de actie Serious Request, zouden wij het zeer op prijs stellen als u voor deze bijzondere uitgave een bedrag doneert. Doel is dit jaar om aandacht te vragen en geld op te halen voor kinderen die jaarlijks onnodig sterven aan (de gevolgen van) diarree. Dit is een stille ramp die het gevolg is van gebrek aan schoon drinkwater, zeep en toiletten. Tresoar steunt dit goede doel en wil door middel van een aantal acties zelf geld inzamelen. Een bijdrage geven voor deze editie is er één van.
Voor meer informatie kunt u klikken op www.kominactie.nl/frieslandzoalshetwas_1 of gebruik maken van de speciale collectebus op de balie van de studiezaal van Tresoar. Alvast bedankt voor de moeite en veel leesplezier.

Reacties: 0
De laatste tonnenrit
Bron: Fries Fotoarchief FER0791
De laatste tonnenrit van Hallum (Het Paradijs): 3 medewerkers van de gemeentereiniging halen de tonnen op.

Reacties: 0
De choleraepidemie in Nederland in 1866 en 1867
Maatregelen door de besturen van de 43 gemeenten in Friesland tot wering van de cholera:
Opsterland waarschuwt tegen het gebruik van onrijp fruit
Achtkarspelen dringt bij de ingezetenen aan op reinheid en zuiverheid
Stavoren wijst op het wenselijke van het voortdurend schoonhouden van goten, riolen, enz., het wegruimen van mestvaalten en vuilnishopen, het niet op eigen gezag gebruiken van purgeermiddelen en het dadelijk inroepen van geneeskundige hulp bij diarrhoea
Barradeel schorst de kermissen te Tzummarum en Oosterbierum
Workum zal geen schip doorschutten waarin de cholera heerst.
Leeuwarden: meer dan gewone zorg voor het reinigen der publieke secreten. Dagelijkse zuivering door met water gemengde chloorkalk. Streng toezicht op het reinigen der kolken en goten. Aengwirden: Op advies van de armendokter Tobbe worden overal in de gemeente dr. Bleekers dranken, voorzien van een gebruiksaanwending, geplaatst.

Reacties: 0


Reacties: 0
Protest tegen verstrekking kleding Rode Kruis aan niet-slachtoffers Watersnoodramp
Bron: Friesch Dagblad 2-3-1953
In verband met de bezwaren van het Landelijk Comité voor Volkshulp tegen het verstrekken van door het Ned. Roode Kruis van kleding aan niet-slachtoffers van de overstromingsramp deelt men ons van de zijde van het Roode Kruis mee, dat er omstreeks honderdduizend slachtoffers van de ramp zijn, terwijl er wel voor vijftien maal zoveel personen is ingezameld.
Reacties: 0
Vera doet een beroep op Frieslands gulheid
Bron: Leeuwarder Courant 17 juli 1954
Het Studentencorps VERA te Groningen bood met het zeventig man tellende muziekgezelschap Patrimonium Dokkum een concert aan. Het maakte een mars door de stad terwijl op de Zijl een concert werd gegeven. VERA bood dit concert aan daar Dokkum zo spontaan had geofferd voor de actie voor een nieuw societeitsgebouw. Men had nog slechts een begin gemaakt en reeds
f 1500,- ontvangen. Deze muziekavond was meteen het startsein voor een algemene inzameling in de provincie Friesland.

Reacties: 0
Navrante Biafratocht van jongeren
Bron: Leeuwarder Courant 19-01-1970
In Gaasterland trokken jongelui door de straten met een doodskist op een kar. Achter de dragers van de doodskisten liepen tientallen collectanten, afkomstig uit verschillende Gaasterlandse dorpen.

Reacties: 0
Rexona

Reacties: 0
Mevrouw Schaafsma uit Kollum zit weer om geld te springen
Bron: Leeuwarder Courant 29 oktober 1969
Mevrouw J. Schaafsma-Holman, uit Kollum, die zoals bekend een actie voert om zoveel mogelijk goederen in te zamelen die de uit Kollum afkomstige dokter Sjouke Bakker nodig heeft in Biafra.
Reacties: 0
Hulp voor gewonde Transvalers
Bron: Nieuw Advertentieblad 11-11-1899
Oppenhuizen , 8 Nov. Alhier en te Uitwellingerga is langs de huizen gecollecteerd f 217,60, welk bedrag aan de Zuid-Afrikaansche Vereeniging is gezonden voor de gewonden van Transvaal en Vrijstaat.
Oudehaske-Haskerhorne, 7 Nov. De collecte alhier, ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van gesneuvelde Transvalers en Vrijstaters, heeft opgebracht de belangrijke som van f 142,55. Arm Oudehaske kan eene vergelijking met rijk Den Haag glorierijk doorstaan.

Reacties: 0
Open het Dorp wordt gebouwd. AVRO-actie fenomenaal succes
Bron: Friese Koerier 27-11-1962
De unieke marathon-uitzending van de AVRO ten behoeve van de bouw van Het Dorp in Arnhem, heeft ons tot in de vroege ochtend ten zeerste geboeid. In het begin hielden we wel even ons hart vast; er was te weinig vaart, de presentatie was rommelig en verder werd door sommige milde gevers te omslachtig gepraat.

Reacties: 0
Wasplaats voor wisseltonnen te Zwolle
Bron: Geschiedenis van de techniek in Nederland. Deel II ( Sign. : E7323/2)
De exemplaren op de voorgrond laten de dubbele ring aan de bovenzijde zien. Deze moest een stankvrije afsluiting van de tonnen mogelijk maken. Links een ophaalwagen van hetzelfde model als te Delft. Op de achtergrond enkele mest/composthopen. Bijnamen voor de tonnenkar waren de boldootkar, Menistenbruiloft en 4711.

Reacties: 0
Rode Kruis

Reacties: 0
Oproep tot ondersteuning. Weldadige Landgenooten!
Bron: Friesche Courant 1893
Een vreeselijke ramp heeft Vrijdag den 1 December j.l. het in het noorden van Friesland gelegen visschersdorpje Wierum, met eene bevolking van nog geen 900 zielen, getroffen. Van de visschersvloot aldaar, bestaande uit zestien schuiten, zijn slechts drie ongedeerd teruggekeerd. Vier zijn, tengevolge van een plotseling opkomende sneeuwstorm, met man en muis vergaan.

Reacties: 1 van 1

De foto met de schepen is genomen in de winterhaven van de vloot van Paesens/Moddergat/Wierum in Ezumazijl. Op de plaats van de middelste boerderij....

Hans (01-12-2013)

Nog geen knoop van mijn gulp voor de Winterhulp
Bron: Het Fryslânboek
Het "goede doel" in oorlogstijd Winterhulp Nederland (WHN) werd in oktober 1940 opgericht en kende ook een Friese afdeling, die haar kantoor had aan de Engelsestraat in Leeuwarden. Het geld dat men via collectes, verlotingen en giften van bedrijven verkreeg werd besteed aan de minder bedeelde landgenoten. Ondanks vele promotiecampagnes heeft de WHN nooit op veel sympathie kunnen rekenen. Dat was te merken aan de opbrengsten van de collectes. Landelijk gezien scoorde Friesland wat dat betreft opvallend "slecht".

Reacties: 0
Hygiëne en gymnastiek
Bron: Schoon en net : hygiëne in woning en stad/Juliette Roding
Voor een goede hygiëne was het ook noodzakelijk dat er aandacht werd besteed aan gymnastiekoefeningen. Een pleitbezorger hiervoor was de Duitse turnleraar Carl Euler, die in 1850-1851 en vanaf 1852 aan de nieuwe Rijksnormaalschool voor onderwijzers in Haarlem verbonden was. In 1853 schreef hij de brochure De gymnastiek en hare invoering in Nederland
Reacties: 0
Geld voor Watersnoodramp
Bron: Friesch Dagblad 02-03-1953
Stand Rampenfonds fl 68 millioen. Inzamelingsactie in Oostenrijk voor Nederlandse slachtoffers bracht ongeveer een millioen gulden op.
Reacties: 0
Beurzen open-Dijken dicht ook in Leeuwarden een succes
Bron: Friesch Dagblad 02-03-1953
Uit alle delen van ons zijn Zaterdagavond weer de giften voor het Nationaal Rampenfonds via de samenwerkende omroepverenigingen binnengevloeid. De uitzending van het programma "Beurzen open – Dijken dicht" vond ditmaal plaats vanuit het Beursgebouw te Leeuwarden, dat tot in alle hoeken bezet was…

Reacties: 0
Inzameling bh's voor vrouwen in Biafra
Bron: Leeuwarder Courant 29 januari 1969
Verpleegsters van het Almelose Prinses Ireneziekenhuis zijn begonnen met het inzamelen van (overtollige) bh's voor de verpleegsters in en vrouwelijke bewoners van Biafra. Deze wat ongebruikelijke inzameling is een onderdeel van een bliksemactie voor de noodlijdende bevolking van Biafra.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief