januari 1884

 

 

Aflevering 78

Schilderij bijna af
Bron: Friesche Courant 20 Januari 1884
Alma Tadema, zoo wordt uit Londen bericht, vordert goed met zijn groote schilderij Een bezoek van Hadrianus aan een Romeinsche pottenbakkerij. Hij hoopt haar voltooid te hebben voor de aanstaande voorjaarstentoonstelling.

Reacties: 0
Terpafgraving in Aalsum en Hiaure
Bron: Buma F 119

Reacties: 0
Claasje moest worden adergelaten
Bron: Nieuw Advertentieblad 05-01-1884
De Fransche Revolutie
Op 13 december 1787 bedreigt een zekere Thoon uit Schoterland de persoon en woning van Hendrik Stevens, bakker te Noordwolde, roepende o.a. bliksemse Patriot, kom er uit, ik sal je ophangen, korthakken , het nest uitroeyen, het huys ondersteboven keeren, seggende voorts tegen omstanders : val aan maar, ik zal de eerste wel wesen, en vele bedreigingen meer in het boeren friesch, met dien gevolge dat de vrouw Claasje Hopmans wegens ontsteltenisse moest worden adergelaaten, waardoor zij nu weer haar redelijk wel bevindt.
Reacties: 0
Hundlingius
Bron: Harlinger Courant 25 en 26 januari 1884
Sedert 1828 is de Heer H.W.Hundlingius op het eiland Schiermonnikoog predikant. Hij heeft in Friesland langer dan eenig ander ambtsbroeder gepredikt.
Reacties: 0
Rouwrand voor een varken
Bron: Nieuw Advertentieblad 16-01-1884
Te Nieuw-Lekkerland is een varken verdronken. Dit belangrijke nieuws deelt het Handelsblad mee. Wonder, zegt de Bergumer Courant, dat er geen rouwrand om het bericht was.
Reacties: 0
Een zeer treurige begrafenis
Bron: Friesche Courant 6 Januari 1884
Een zeer treurige begrafenis had te Anjum plaats. De weduwe van den voormaligen hoofdonderwijzer Buma leefde, sedert den dood van haren man, met hare dochter schier alleen. Zij hadden bijna geen omgang met andere menschen, waren althans in den laatsten tijd nooit op straat, terwijl de deuren steeds gesloten waren en de gordijnen beletten nieuwsgierige blikken naar binnen te slaan. Lees verder
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 27 januari 1884

Reacties: 0
Suringar is stichter Nederlandsch Mettray
Bron: Weekblad voor het kanton Bergum 19-01-1884
19 Januari
Aan de redactie van het weekblad voor het Kanton Bergum
Eere wie eere toekomt.In uw Mengelmoes van Zaterdag l.l. komt voor Nederlandsch Mettray, het toevluchtsoord voor verwaarloosde jongens, een der schoonste stichtingen van Nederland, door den onvergetelijken Heldring in het leven geroepen, enz. moet zijn door den grooten frieschen philantroop Willem Hendrik Suringar tot stand gebracht. Uw dw. dr. en vriend H.G. van der Veen Murmerwoude (+ foto, N.B. Het is in 1851 opgericht, niet 1891)
Reacties: 0
Minderen krijgen hun deel
Bron: Nieuw Advertentieblad 5-01-1884
De minderen klagen in den regel dat zij hun deel niet krijgen. De soldaten van een Turksch batallion hadden daartoe echter geen reden. De commandant diende aan de officieren een oorvijg toe, de officieren gaven met de sabel een slag aan de onderofficieren, en deze dienden aan de soldaten 20 stokslagen toe. Een oorvijg die behoorlijk rente gedaan heeft .
Reacties: 0

Bron: Sign. Pa 1532

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Thialf voldoet niet aan de eisen. IJsclub Leeuwarden wel
Bron: Nieuw Advertentieblad 12-01-1884
Heerenveen, 10 Jan. Van de twee gouden medailles, uitgeloofd door den Ned. Schaatsenrijdersbond, voor de beste plans van wedrennen op een baan van 1000 tot 1500 meters, met minstens twee keerpunten, is toegewezen aan de IJsclub Leeuwarden. Thialf alhier die niet aan de gestelde eischen had voldaan, bleef buiten aanmerking.

Reacties: 0
Is de Murillo van Troelstra echt?
Bron: Nieuw Advertentieblad 16-01-1884 De Tijd 25-01-1884
Joure, 16 Jan.1884 De heer Troelstra alhier, is in het bezit gekomen van een schilderij, voorstellende: De verschijning van Jezus den Nazarener aan Saulus, op weg naar Damascus. Deze schilderij draagt het jaartal 1630, terwijl er een naamtekening van op staat die niet recht duidelijk is, doch waarschijnlijk Murillo, moet zijn.
De Tijd 25 Jan. 1884
Kunstnieuws
Men bericht dat de heer Troelstra reeds geruimen tijd de schilderij bezit, waarvan dezer dagen melding werd gemaakt, en dat hij die Murillo reeds aan verscheiden personen heeft aangeboden, maar dat deskundigen niet aan haar echtheid of bijzondere kunstwaarde gelooven.

Reacties: 0
Met de trein naar Sneek, wel vlugger, niet gezelliger
Bron: Friesche Courant 13 Januari 1883
Brieven uit Frieslands hoofdstad.
Als ik tegenwoordig naar Sneek wil, dan ga ik met het spoor. Dat gaat nog vlugger dan op schaatsen. In den tijd van een uur is men er. En dan wel zeven haltes op reis. Maar zie je, wat de reis naar Sneek over ijs voor had, de Dille was toen een amusante pleisterplaats. Sakkerloot man, als men daar zoo om de ronde kachel zat met een glas warm bier en een stuk Deventer koek, voor den geeuwhonger, dan werden er wat uien verkocht en wat ijsheldendaden opgedischt. Dan was ieder een hardrijder, natuurlijk om den kachel. Met de trein naar Sneek gaat het wel spoedig, doch hoewel er zeven pleisterplaatsen zijn, toch is er in den tijd niet om iets te gebruiken. Dat maakt haar juist niet gezelliger.

Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 27 januari 1884

Reacties: 0
Duizel had politieagent van 95 jaar
Bron: Nieuw Advertentieblad 07-01-1884
De bevolking der gemeente Duizel, Noord Brabant, moet wel een van de meest vredelievende in ons vaderland zijn, want tot nog toe had zij als eenig politieagent Beerens, een man van 95 jaar.
Reacties: 0
Waar zat de vrijer?
Bron: Friesche Courant 31 Januari 1884
Stiens. Eene dienstmeid alhier, die op een der gure avonden van de afgeloopen week zich even buitenshuis begaf om de blinden te sluiten, kwam tot groote ontsteltenis der inwonenden niet terug. Overal werd gezocht, doch men vond haar niet. Den volgenden morgen kwam de vermiste echter weer terug met de leuke opmerking, dat zij elders een familiebezoek had afgelegd. Waar zat de vrijer?
Reacties: 0
Verwarming spoorwegrijtuigen door stoom
Bron: Friesche Courant 6 Januari 1884
Te Zwolle zijn proeven genomen, om spoorwegrijtuigen door middel van afgevoerden stoom te verwarmen. Die proeven hebben goed aan de verwachting voldaan, zoodat deze nieuwe wijze van verwarming reeds op de lijn Leeuwarden-Sneek is ingevoerd.

Reacties: 0
Steamtramway-Company
Bron: Friesche Courant 10 Januari 1884
Onder den naam van Friesche Steamtramway-Company heeft zich te Londen, naar het heet, eene maatschappij gevestigd, die in het noorden van Friesland tramwegen zal aanleggen.
Reacties: 0
Hennaarderadeel wil af van openbare lagere school
Bron: Harlinger Courant 25 en 26 januari 1884
De Raad van Hennaarderadeel , die geheel uit anti-revolutionairen bestaat, tracht ook de openbare school te Baijum op te heffen, ofschoon er 18 kinderen zijn, die daarvan gebruik wenschen te maken. De Raad heeft de aangrenzende gemeentebesturen verzocht die 18 kinderen naar de onder die gemeente ressorteerende scholen te Dronrijp en Winsum te mogen zenden.(+ foto van een lagere school in Baijum)
Reacties: 0
Heer tot kindermeid
Bron: Nieuw Advertentieblad 12-01-1884
In den Staat Illinois, Amerika, is eene jonge dame tot notaris benoemd. Misschien kunnen wij volgende week mededeelen, dat een heer tot kindermeid is benoemd
Reacties: 0
Brood tot schoolbezoek
Bron: Friesche Courant 24 Januari 1884
Echten. Hier en te Oosterzee worden thans aan de armen onder de schoolkinderen elken dag boterhammen uitgereikt, zoowel tot leniging der armoede als tot bevordering van trouw schoolbezoek. Eenige gegoede ingezetenen weten op deze wijze het nuttige aan het doelmatige te paren.

Reacties: 0
Koffie en een zoon
Bron: Friesche Courant 10 Januari 1884
In een der bladen kondigt iemand aldus de geboorte van een jeugdigen wereldburger aan: Hedenmorgen halftwaalf schonk mij mijn vrouwtje een kop koffie, en om halfeen weer een flinken zoon.
Reacties: 0
Betalen, anders noem ik namen
Bron: Nieuw Advertentieblad 26-01-1884
Attentie
Al degenen, die mij belasteren, dat ik het door hen afbetaalde niet uitgedaan heb en alzoo hen om meer dan zij nog schuldig zijn, aanspreek, gelieven hunne lasterlijke praatjes na te laten en zich van mijn accuraat boekhouden persoonlijk te overtuigen. Tevens wordt aan mijne achterstallige schuldenaars te kennen gegeven, dat bijaldien zij hetgeen ze mij nog schuldig zijn, mij dit niet binnen 14 dagen bezorgen, ik hunne namen in deze courant publiek zal maken. H.J. Fabriek, schoenmaker te Oosterzee.
Reacties: 0

Bron: Sign. E 5202

Reacties: 0