februari 1934

 

 

Aflevering 79

De verdwijnende eendenkooien
Bron: Hepkema s Courant 7-2-1934
Akkerwoude - Gedurende eeuwen waren de eendenkooien in verschillende dorpen van Friesland een winstgevend bedrijf. In de omgeving van Akkerwoude werden niet minder dan een vijftal aangetroffen, die thans alle opgeheven zijn.
Het vervallen van de eendenkooien moet grootendeels worden toegeschreven aan het ontginnen van rietvelden en plassen. Er zullen echter ook wel andere factoren hebben bestaan, die het verdwijnen in de hand hebben gewerkt. Voor omstreeks 60 jaren, toen er van het ontginnen van rietvelden en plassen in onze omgeving nog geen sprake was, waren er althans reeds een 3-tal opgeruimd.

Reacties: 1 van 1

De man op de foto is koaiker Harm ten Klooster fan Bakhuzen. Dizze foto stiet ek yn de Ljouwerter Krante fan 29 april 1938 (tredde blêd). Groetnis,....

G. Mast (g.mastchello.nl) (01-02-2014)

De Friesche Luchtvaartvereeniging
Bron: Hepkema s Courant 2-2-1934
Het is werkelijk een verheugend verschijnsel, dat de Friesche Luchtvaartvereeniging, die Zaterdag te Leeuwarden werd opgericht, zich zoozeer in de officieele belangstelling mag verheugen. Er is reden om aan te nemen, dat nu de tijd niet ver meer zal zijn, dat Friesland inderdaad zijn luchthaven krijgt en zijn plaats gaat innemen in het luchtverkeer.
Al moet natuurlijk nog worden afgewacht hoe de F.L.V. haar verder plannen uitwerkt.
In ieder geval, thans is de belangstelling gewekt en zij die aangestoken zijn door het enthousiasme van de initiatiefnemers, zullen daarvan ongetwijfeld op anderen weten over te dragen.
Zoo staat Friesland te worden bewerkt door een groot aantal overtuigde propagandisten: een vliegveld ook voor onze provincie.

Reacties: 1 van 1

Mijn vader Folkert (Fokke)Buis (1911 - 1987) leerde voor smid maar tegen de tijd dat hij van school kwam, heerste er grote werkloosheid. Tijdens de....

Nynke Groeneveld-Buis (02-02-2014)

1909 De Friesche Elfsteden-Vereeniging 1934
Bron: Hepkema s Courant 9-2-1934
Wij gaan gedenken!
Dat klinkt vreemd: wij gaan gedenken, terwijl het toch alleen maar de Elfstedenvereeniging is, die haar 25-jarig bestaan zal vieren. Een jubileum als zoovele andere; een feit, waaraan men vrij gedachteloos voorbij pleegt te gaan. Waarom niet aan het jubileum van deze vereeniging?
Zoo redeneert een Nurks, al zullen er velen zijn, die zoo iemand een zakelijk, nuchter , mensch willen noemen. Neen, iemand, die zoo denkt en spreekt over het jubileum van de Friesche Elfsteden Vereeniging is inderdaad een Nurks, die ieder gevoel voor sportiviteit mist.

Reacties: 0

Bron: Nieuwe Harlinger Courant 23-2-1934

Reacties: 0
Kindervreugd in spel en dans
Bron: Hepkema s Courant d.d. 7-2-1934
Het valt vaak moeilijk de juiste grens te trekken tusschen jongens- en meisjesspelen. Toch zijn er enkele, die hoewel ze ook wel door meisjes worden beoefend, meer bepaald tot de jongensspelen moeten gerekend worden. O.m. denken we hier aan tollen, knikkeren, pijlschieten en nog andere. We geven ze hier. Het zijn spelletjes van persoonlijke geoefendheid, geen samenspel dus.

Reacties: 0
Hoe de Provinciale Keuringsdienst werkt
Bron: Fen Fryske Groun 2-2-1934
De provinciale keuringsdienst is een instelling, die ten doel heeft het keuren van waren, voorzover deze voor dezen handel bestemd of in den handel gebracht zijn. In de warenwet van 1919 zijn de regels vastgelegd volgens welke deze keuring geschiedt. De warenwet verstaat onder waren: eet- en drinkwaren, benevens gebruiksartikelen , die gebezigd worden voor de bereiding, de vervaardiging, de samenstelling of de bewaring van eet- en drinkwater.
Een uitzondering geldt voor de beoordeling van vleesch- en vleeschwaren, waarvoor een aparte vleeschkeuringsdienst bestaat. De keuring door den vleeschkeuringsdienst heeft een eenigszins andere beteekenis dan die door de warenkeuringsdienst.

Reacties: 0
Wiemers 2e op kampioenschap
Bron: Het Leven 17-2-1934
De wedstrijd om het kampioenschap 1e klasse groot biljart cadre 42-2, de vorige week gespeeld in Café Dubois te Amsterdam, had dit jaar buitengewone belangstelling, o.a. door het deelnemen van den populairen Dokkumer Wiermers, die na op fraaie wijze Dommering, den kampioen van het vorige jaar te hebben geklopt, op de 2e plaats eindigde.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

De gedenkplaten op den Afsluitdijk
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 9-2-1934
Maandag zijn op de heftorens der uitwateringssluizen van den afsluitdijk, op die te Kornwerderzand aan de Oostelijken zijkant, op die te Den Oever aan de Westelijken de gedenkplaten aangebracht.

Reacties: 0
Zijn de Friezen koppig?
Bron: Hepkema s Courant d.d. 21-2-1934
Over de koppigheid of stijfhoofdigheid van de Friezen schrijft E. Nanninga in het Hbl. Er zijn vele fabeltjes hierover in omloop, maar de meeste van deze verhalen berusten op fantasie, zegt hij, en het gebeurt wel, dat vreemdelingen, die de Friezen hebben leeren kennen, zich erover verbazen, dat deze als stijfhoofdig bekend staan. En men zou ook tegenover al die verhalen met recht kunnen volhouden dat de Friezen vriendelijk en tegemoetkomend zijn en tevens te beschaafd om hun eens ingenomen standpunt te verdedigen tegen beter weten in.
Reacties: 0
Leeuwarden I - Velocitas
Bron: Fen Fryske Groun 2-2-1934
Op Sonnenborgh te Leeuwarden had Zondag 28 januari een treffen plaats tusschen Leeuwarden 1 en Velocitas. Duizenden hadden hun Zondagsmaal vervroegd en waren naar de (Stienser) Mr. P.J. Troelstraweg getogen om getuige te zijn van deze, steeds interessante wedstrijd. De inzet van de thuisclub was uitstekend. Er werd goed samengespeeld en menig ferm schot kreeg Velocitas keeper te verwerken. Ook nadat Schaafsma per ongeluk in eigen doel trapte, bleef het spel het aanzien meer dan waard.

Reacties: 0
Jarig!
Bron: Fen Fryske Groun 9-2-1934

Reacties: 0