april 1924

 

 

Aflevering 81

De sterrenhemel in April
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 4 april 1924
Hiernaast geven wij een kaartje van den sterrenhemel zooals die wordt waargenomen den eersten April om half elf zonnetijd (half twaalf zomertijd). De mooie winterbeelden beginnen nu zoo langzamerhand alle te verdwijnen. Op het moment, dat ons kaartje geldt, kan men wellicht op een mooien avond in den nevel, die boven den horizont hangt, nog een gedeelte van een paar sterrenbeelden, die hier niet staan aangegeven ontwaren,

Reacties: 0
De roofmoord te Drachster Compagnie
Bron: Leeuwarder Courant, 1 april 1924
Naar wij vernemen, zijn twee van de vijf personen, die in verband met den moord op den 82 jarigen Jan Modderman te Drachtster-Compagnie werden aangehouden. en wel de 25-jarige gehuwde arbeider Rones S. en de 22-jarige gehuwde arbeider, vader van twee kinderen, Fokke B, beiden te Boelenslaan, gisteren op vrije voeten gesteld.
Zoowel tegen deze twee personen als tegen de drie gebroeders v. d. H., arbeiders, te Drachtster-Compagnie, den 21-jarigen ongehuwden Hendrik (die door den politiehond `Aida` werd aangewezen), den 19-jarigen ongehuwden Fokke en den 25-jarigen gehuwden Anne, rezen even bezwarende aanwijzingen. Zoo waren de thans uit de preventieve hechtenis ontslagen personen, naar hun verklaring, welke zij van `t begin af volhielden, een nacht voor den moord in de buurt van de woning van Modderman geweest op hun jacht naar mollen en bunzings. Bij hun aanhouding droeg R. S. een soldatenjas, waarin bloedvlekken werden ontdekt. Deze jas werd opgezonden naar den politiescheikundige C.J. van Ledden Hulsebosch te Amsterdam. Uit `t onderzoek is gebleken, dat het vlekken waren van dierenbloed, ongetwijfeld ontstaan, doordat S. de gedoode diertjes in den binnenzak van zijn jas vervoerde.

Reacties: 0
Geen Belgische kaatsers weer op Friesche kaatspartijen!
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 8 april 1924
Er bestaat groote kans dat de internationale kaatswedstrijden tussen Belgen en Friezen, althans voorlopig, tot het verleden zullen behooren. De wedstrijden, die vooral in Friesland zeer populair waren en voor de propaganda van het spel zeer daar van groote beteekenis zijn gebleken, droegen n.l. immer een niet-officieel karakter, daar in beide landen volgens geheel verschillende regels werd gespeeld en men diengevolge van eenig officieel cachet van een landenwedstrijd, in Belgie niets wilde weten. Thans heeft de Belgische Federation Nationale de la Pelote het besluit genomen, dat Belgische kaatsers, die deelnemen aan wedstrijden waar niet gespeeld wordt volgens het reglement der F.N.P., voor een jaar worden gedisqualificeerd. Dit zal dus voorlopig wel het einde van de interessante ontmoetingen beteekenen.

Reacties: 0
De grachten van Leeuwarden
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 15 april 1924
De grachten van Leeuwarden worden bedreigd met demping. Henri Polak doet daartegen een waarschuwing hooren in het Hbl, hij schrijft o.a. het volgende: Leeuwarden is een mooie, en oude stad, waarin zeer veel van de oude schoonheid bewaard is gebleven. Vijf van de oude bolwerken zijn in fraai aangelegde parkjes herschapen (een er van is de beroemde Prinsentuin en eenige dragen nog den ouden naam dwinger); overal vindt men typische straatjes; en er zijn mooie pleinen; hier en daar verrijzen monumentale gebouwen uit de 16de, 17de en 18de eeuw (o.a. de fraaie Kanselarij), en alles wordt beheerscht door de massale Oldehove, den geweldigen ouden toren, die als een titanische wachter staat aan den rand der stad.
Doch Leeuwardens grootste sieraad wordt gevormd door zijne binnengrachten, bijzonder door de Kelders, de Korenmarkt, de Voorstreek, de Weaze en de Tuinen.

Reacties: 0
Uit Argentinie
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 11 april 1924
DE RIVIEREN.
Nu ik u een beetje bekend gemaakt heb met het land in het algemeen, kan ik meer in het bijzondere afdalen. En om te beginnen met het voornaamste, wil ik iets over de rivieren zeggen.
Al de Argentijnsche rivieren komen uit in de Atlantischen Oceaan, wat zeer natuurlijk is, daar het land naar die zijde afhelt. Ze zijn in verschillende stroomgebieden te verdeelen, waarvan dat van de Rio de la Plata de grootste en verreweg de belangrijkste is.
De Rio de la Plata (zilverrivier) zelf is, als men men misschien heel juist aardrijkskundig wil zijn, te beschouwen als een inham van de zee, maar de Argentijnen zeggen, dat het een rivier is en ze zijn er trotsch op, waarin ze groot gelijk hebben. Aan den mond heeft deze Rio een breedte van 300 K.M. (zeggen driehonderd!), naar het Oosten bij Montevideo nog een van 100 K.M.! Ze gaat meer dan 300 K.M. landwaarts en is op het eind nog 50 K.M. breed. De grootste zeeschepen kunnen zonder moeite tot Buenos Aires varen. Wat Argentinie op economisch gebied te danken heeft aan zijn Rio de la Plata is dan ook niet gering.
Reacties: 0
IJsbaan 'THIALF'
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 4 april 1924
SPORTVEREENIGINGEN, welke een gedeelte der IJsbaan wenschen TE HUREN, gedurende dezen zomer, kunnen hunne aanvragen met opgave van te betalen huursom indienen voor 8 April bij den heer J. ROZENBEEK, Schans.
Reacties: 0
Een mooie 'mevrouw' en een rijke bankier.
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 18 april 1924
In Berlijn woont een bankier, die behalve rijk ook goedig en goedgelovig is. Deze eigenschappen maakten hem bijzonder geschikt als slachtoffer van een geraffineerde oplichtster, die dan ook in zijn geldbuidel en flinke bres heeft weten te maken.
Reacties: 0
Baby - vliegtuigen
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 15 april 1924
Een bekend handelsman, die in het centrum van ons land een groot landgoed heeft, zei onlangs tegen een deskundige op vliegtuig-gebied: Het overkomt mij vaak, wanneer ik buiten ben, dat ik op telefonisch, een telegrafisch of een radio/bericht aanstonds in den kortst mogelijken tijd naar Groningen, naar Amsterdam, Rottterdam, naar Brussel, Keulen, Parijs zou willen gaan. Dan wenschte ik, dat ik, evenals een auto met een chauffeur, ook nog een vliegtoestel met een luchtchauffeur klaar had staan, om mij vlug over te brengen.

Reacties: 0
Mislukt.
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 15 april 1924
Aan de Prinsengracht te Amsterdam staan oude woningen, die misschien vroeger wel goed geweest zijn, maar er nu verre van prinselijk uitzien; `t zijn eenvoudig krotwoningen. op een vierde verdieping van een der huizen woonden een hij en een zij. `t Schijnt dat de man het zich voor de verzorging van zijn huishouden niet bijzonder druk maakt, althans het verhaal meldt, dat de vrouw geregeld uit werken moest gaan, om in `t onderhoud te voorzien en blijkbaar ook den man nog aan zakgeld te helpen. Op een morgen, toen zij weer naar haar werkhuis was gegaan, zagen buurvrouwen hem bezig zijn meubelen naar buiten te sleepen, kennelijk met het doel ze te gelde te maken.
Reacties: 0
Handel met Rusland
Bron: Leeuwarder Courant, 1 april 1924
Een Nederlandsche delegatie uit Rotterdam, Amsterdam en IJmuiden is naar Rusland geweest, om handelsbetrekkingen aan te knoopen; wat de IJmuider reeders aangaat voor den afzet van visch, ook van haring. Dit zou ten gevolge hebben, dat alle stoomtreilers zouden kunnen varen. Waarschijnlijk zouden er dan ook Nederlandsche treilers in de Witte Zee mogen visschen. Daarvan zal echter eerst sprake kunnen zijn, als de Russische regeering de jure erkend wordt.
Reacties: 0
Het Leven in Caricatuur
Bron: Leeuwarder Courant, 5 april 1924

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Uit de Wouden
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 4 april 1924
Zoo zijn we dan nu weer in de periode des jaars, die op het platteland heel wat last veroorzaakt. Het is de tijd van den `dubbelen tijd`. `t Trof wel buitengewoon, verleden Zaterdagavond, toen dan ieder, die gehoorzaam wil zijn aan de wet zijn wijzers een uur voorwaarts had te draaien. Bij een wintersche koude werden de klokken gezet van 9 op 10, van 10 op 11 en allicht zijn er enkele societeitsbezoekers geweest, die het nog iets later hebben gedaan.
Reacties: 0
Het facisme in Italiƫ nog meer versterkt.
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 8 april 1924
Mussolini had de algemeene verkiezingen wel zoodanig beinvloed - `ingericht` zou men haast kunnen zeggen - dat hij al bij voorbaat zeker was van een sterk overwegende en volgzame meerderheid. Alle 250 candidaten van de facistische partij zijn dan ook gekozen.
De vreugde de overwinnende partij is alleen nog gestoord door het nog betrekkelijk groote aantal stemmen, dat de gematigde socialisten hebben behaald.
De grootste verliezen heeft de katholieke volkspartij geleden.
Voor het eerst sinds 1870 hebben ook de hoogwaardigheidsbekleeders van het Vaticaan aan de verkiezingen deelgenomen. Te Rome was het aantal geestelijken, dat ter stembus ging, opmerkelijk groot.

Reacties: 0
Een pienter jongetje.
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 11 april 1924
In de standaard maakt een inzender melding van een geval van buitengewone begaafdheid van een jongetje van twee jaar en drie maanden, zoontje van den kantoorhouder der posterijen te Emmercompascuum. Het knaapje noemde, terwijl hij op papas armen was gezeten en de landkaart van Nederland aan de wand hing, op aanwijzing en desbetreffende vragen, alle plaatsen van eenige beteekenis aan ons spoorwegnet, van Oost tot West en van Noord tot Zuid, tot zelfs de eilanden in de Noord- en de Zuiderzee vlug en accuraat op. Op pl.m. anderhalve meter afstand van de kaart geplaatst, noemde hij op daartoe gedane vragen alle plaatsen zuiver op. Door elkaar werd het gevraagd van Delftzijl naar Rotterdam, en Den Helder naar Nijmegen, van Alkmaar naar Tilburg en op buitengewone vlugge en juiste wijze antwoorde het ventje zonder aarzeling. Ja zelfs de voornaamste plaatsen in Duitschland en Belgiƫ waren hem niet vreemd.
Reacties: 0
De 'Friesland'
Bron: Leeuwarder Courant, 1 april 1924
Hoe weinig oude stoombooten thans opbrengen blijkt wel uit de verkooping van het aan de meeste Friezen bekende stoomschip `Friesland`, groot 268 ton. de oude raderboot van den dienst Stavoren-Enkhuizen, die verleden jaar nog als reserve dienst deed en de vorige week met den geheelen inventaris voor slechte f 15.600 publiek is verkocht aan den heer Brouwer te Enkhuizen.
Reacties: 0
Dienstboden
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 8 april 1924
In het Gesticht van de Diaconie der Hervormde Gemeente te Assen, wordt gevraagd tegen 1 Mei a.s.: eene BEJAARDE MEID of weduwe zonder kinderen, van omstreeks 40 jarigen leeftijd. Vereischten zijn: goed kunnen melken, en geschiktheid om bij ontstentenis van de moeder, deze te kunnen vervangen.
Schriftelijke aanbiedingen worden ingewacht aan bovengenoemd Gesticht: Rolderstraat 106, Assen.
Reacties: 0