mei 1904

 

 

Aflevering 82

Kievitseieren
Bron: Nieuwsblad van Friesland 11 mei 1904
Leeuwarden, 9 mei. De kievitseierenhandel in Friesland - welke voor velen in de provincie in het voorjaar een bestaan oplevert - is j.l. Vrijdag voor dit jaar geëindigd, wijl ingevolge art. 22 van de Jachtwet, na 5 Mei het verkoopen, te koop uitstallen of vervoeren van die eieren verboden is.

Reacties: 0
Bondswedstrijd op 23 Mei te Sneek
Bron: Leeuwarder Courant 25 mei 1904
Begunstigd door uitgezocht zomerweer had heden alhier de uitgeschreven 8ste Bondswedstrijd van den Ned. Kaatsbond plaats, waaraan 38 van de 40 afd. deelnamen. Als plaats voor dezen wedstrijd was gekozen het ruime terrein van de kunstijsbaan de IJsver. "Sneek", dat voor een wedstrijd als deze geknipt was.

Reacties: 0
Een koud avontuur
Bron: Advertentieblad Kollum 14 Mei 1904
In de gemeente Schoterland zakte in 't holst van den nacht een bejaard echtpaar door het breken der onderleggers van de bedstede in een diep keldertje. Men kon er niet uitkomen en de zeer corpulente vader kreeg het al spoedig benauwd.
Reacties: 0
Watergebrek
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 27 mei 1904
Met de warme dagen is voor onze stad tevens het watergebrek aangebroken en ziet men menigeen met emmers naar den "zoetwatervijver" tijgen, teneinde deze met het ver van reine en frissche vocht uit dit slootje te vullen.
Reacties: 0
Verhuisdag
Bron: Frisia 7 Mei 1904
De Burgemeester van Idaarderadeel; Nodigt de ingezetenen der gemeente uit, daar de algemeene verhuisdag (12 Mei) dit jaar op Hemelvaartsdag invalt, zooveel mogelijk de verhuzing in ieder dorp te doen op Woensdag 11 of op Vrijdag 13 Mei 1904.
Reacties: 0
Koloniale Werving: handgeld f 200,-
Bron: Nieuwsblad van Friesland 21 mei 1904

Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 21 mei 1904

Reacties: 0

Bron: Friesch Weekblad 28 mei 1904

Reacties: 0
Alde terp, ik tink oan dy
Bron: Nieuwsblad van Friesland 14 mei 1904
Grou. Himmelfeartsdei. Nei 't wy fornomd ha, hat de byldhouwer Schröder to Amsterdam it boarstbyld fen Dokter Eeltsje ré, en hat er it Woansdei forstjûrd. It scil hjir nei alle forwachting moarn wol oankomme. Den wirdt it foart to plak brocht op de "âlde terp" flak oan de wei, dêr 't it foetstik, ef ljeaver it hichtsje dêr 't op moat, al wachtet.
Reacties: 0

Bron: De Blijde Wereld 13 mei 1904

Reacties: 0

Bron: Nieuwsblad van Friesland 1 mei 1904

Reacties: 1 van 1

Grappig, in 1904 dus al nadenken over vlekken, nu 2014 en nog steeds geen wondermiddel te koop :)

(01-05-2014)

Het groote bankroet te Leeuwarden
Bron: Advertentieblad Kollum 11 Mei 1904
"Themis" het blad van Frans Schaap Jr., bevat een stuk over het faillissement der Gebr. Gratama , waarin we lezen, dat Tjepke en Gajus Gratama, kassiers te Leeuwarden, aan Mr. C. Beekhuis, advocaat en procureur te Leeuwarden, volmacht geven om namens hen aangifte te doen ter griffie van de Arrond. Rechtbank, dat zij verkeeren in den toestand, dat zij hebben opgehouden te betalen.
Reacties: 0
Een Friesch schrijver
Bron: Advertentieblad Kollum 11 Mei 1904
Ter gelegenheid van den 80sten verjaardag van den Frieschen dichterschrijver T.G. van der Meulen te Bergum woei Vrijdag uit bijna iedere woning aldaar de vlag.

Reacties: 0

Bron: Nieuwe Harlinger Courant 8 mei 1904

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief