december 1894

 

 

Aflevering 89

Publieke Verkoop inboedel Tjeerd Stienstra
Bron: Friesch Volksblad 9 december 1894
Woensdag zou te 10 ure des morgens in het Volksgebouw "Morgenrood" te Harlingen de publieke verkoop plaats hebben van den inboedel van Stienstra, die weigerachtig was gebleven, om zijne belastingen te betalen, op grond, dat zijn verblijf in de gevangenis hem belet had, daartoe het noodige te verdienen.
Tal van vrienden en geestverwanten hadden zich al vroeg naar Harlingen begeven, om getuige van den verkoop te zijn en eens de handigheid van Reens, die uit Amsterdam was overgekomen, te bewonderen en dezen te steunen. 't Was dan ook eene groote teleurstelling voor hen, die eene groote reis hadden gemaakt om van de partij te zijn, toen de deurwaarder om 9 uur ten huize van S. verscheen, om te verklaren, dat op last van den Procureur-Generaal de verkoop een 14 dagen werd uitgesteld. Was het vrees van de zijde der autoriteiten, die tot dit besluit leidde, of spreekt uit het gebeurde lust tot plagen? In beide gevallen strekt de zaak niet, om het prestige van 't gezag te verhoogen. Staat de Regeering machteloos tegenover mannen als Reens, waar deze gesteund worden door 't groote publiek, dan maken zij geen ijdel vertoon. Over een dag of wat is 't dus weer kermis in Harlingen. Sinterklaas is dan voorbij, ook de Sinterklaasbangmakerij?

Reacties: 0
Van eigen en vreemden bodem
Bron: Friesche Courant 2 december 1894
Een bokwoning, die eenmaal op het land staat, doet lange, lange jaren diens en schijnt vrijwel onverslijtbaar. Als er ergens rotte gaten komen, dan wordt er een plank op gespijkerd, als men een plank heeft. Als men geen plank heeft of als de spijkers niet meer houden, dan worden zoden, riet en leem tegen de wanden opgezet. Hoe ouder de bokwoning wordt, hoe meer leemvoorziening er aan komt.

Reacties: 1 van 3

Lolke Jeens Akkerman is geboren op 27-09-1854 in Oldeholtwolde, zoon van Jeen Jans Akkerman en Ybeltje Lolkes Woudstra. Lolke is overleden op 07-04-1942....

(22-08-2015)

Treurig maar waar.
Bron: Friesch Volksblad 9 december 1894
Hij is niet meer. Wie? Onze oude doodgraver. Op bijna twee en tachtig jarigen leeftijd heeft hij het "tijdelijke" met het"eeuwige" verwisseld. "Mar gelokkich", zei onze buurvrouw, toen ze ons den dood des ouden vertelde, "mar gelokkich dat de âldman noch mar foar de winter stoarn is."
Reacties: 0
Ziekenhuis te Beetsterzwaag
Bron: Friesche Courant 6 december 1894
Te Beetsterzwaag wordt Donderdag 8 December eene inrichting geopend, die voor de arme omstreken hier van zegenrijke gevolgen kan zijn, n.l. een ziekenhuis, dat naar het eigenlijke doel, waarmede het is opgericht gedoopt is als Beetster-Ziekenhuis. Bedoelde inrichting is een zuiver philantropische instelling van mej. freule De Vos van Steenwijk. Voor een groot deel hare inkomsten uit de provincie Friesland trekkende, wilde zij ze ook ten bate van dat gewest aanwenden, en gedreven door dat edel beginsel, was er in Beets met zijn zeer groote arme bevolking een rijk arbeidsveld te vinden.
Reacties: 0
Wonder-Sigarenpijp
Bron: Friesche Courant 2 december 1894
De fraaiste beelden worden in den rook zichtbaar. Zeer vermakelijk voor iederen rooker.
Echt Weichselhout met echt barnsteen,

80 cts. per stuk.

Reacties: 0
Aanbesteding

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Een sermoen van Pater Brom Jr.
Bron: Friesch Volksblad 2 december 1894
St. Nicolaas is in aantocht; de kinderen zijn dol en de ouden van dagen
Denken met een zeker welbehagen
Aan den tijd, toen ook zij door den band des geloofs waren gehecht
Aan den bisschop van Myra en zijn zwarten knecht.
Zoo'n heilige, die als Wodan op zijn schimmel door 't luchtruim kon rijden
En door de schoorsteenen kroop, om zoete kindertjes te verblijden,
Die hun met lekkernijen en speelgoed rijkelijk bedacht,
En slechts aan deugnieten een gard in 't korfje bracht.
Reacties: 0
De Politie en St. Nicolaas
Bron: Friesch Volksblad 2 december 1894
Tot nu toe gebeurde het maar al te vaak, dat de derde en vierde klasse agenten door de chefs de straat op werden gestuurd, om op enkele zwierbollen te passen, wat een alles behalve gemakkelijk baantje is, terwijl de agenten 1e en 2e klasse zich verdienstelijk(?) maakten bij de verlotingen, waar zij een eendvogel, een konijntje of wel een groote taart konden machtig worden, natuurlijk als een soort van belooning voor ... plichtsbetrachting zal ik maar zeggen.
Reacties: 1 van 1

Zwierbollen, dat woord heb ik al heel lang niet meer gehoord :) Maar moet toendertijd een heel ander werken voor de politie geweest zijn. Iedereen....

(01-12-2014)

Slauerhoff
Bron: Friesche Courant 6 december 1894

Reacties: 0
Al te parmantig
Bron: Friesch Volksblad 30 december 1894
Dat een gemeenteveldwachter soms de rol van vrederechter vervult, is zeker te prijzen, n.l. als het daarbij zijn toeleg is, om strijdende partijen tot kalmte en gemeen overleg te bewegen en hij zorgt, steeds het recht op den voorgrond te plaatsen en onpartijdig te blijven.
Geheel anders wordt het echter, als een veldwachter als machthebbende optreedt, waar hij niets te kommandeeren heeft, en daarbij verzuimt, beide partijen te hooren en dus er maar op los praat.
Reacties: 0
St. Nicolaas
Bron: Friesche Courant 2 december 1894
Thans zijn we voor dit jaar aan onze laatste St. Nicolaas-wandeling gekomen. Toch zal deze, naar we vertrouwen, niet minder belangrijk zijn dan de vorige en we veronderstellen dat onze lezeressen en lezers ook ditmaal ons met genoegen zullen vergezellen. Dus maar weer op 't pad.
We willen aanvangen in het magazijn van den heer L. de Vogel, Wirdumerdijk, waar we tot de wetenschap komen, dat er werkelijk meesterstukken zijn ten toon gesteld, die bij de St. Nicolaas-geschenken niet mogen ontbreken.
Reacties: 0
Papier
Bron: Friesche Courant 6 december 1894
Wie voorzegt, dat, in de naaste toekomst, "elecriciteit" van al de hoofdkracht worde, heeft licht kans geloof te winnen; maar evenmin is het gewaagd te voorspellen, dat in de volgende eeuwen "het papier" op velerlei gebied een machtige heerschappij zal voeren.
Sedert verscheiden jaren reeds wordt papier niet uitsluitend meer gebruikt tot schrijven, drukken, teekenen, doch ook voor de fabrikage van voorwerpen, waarvan de grondstoffen vroeger waren hout, ijzer, steen.
Reacties: 0
Fraechbos
Bron: For Hûs en Hiem 1894
It antwird op de 5e frage yn de 2e jefte: Hwet is in skearmes mei in ynpannige bocht, wier koart. Fen L. Heeringa to Holwert waerd ús it folgjende tastjûrd:
By de boer heart men sizzen fen in stik lân, dat syn wetter net slite kin: "dat lân leit ynpannich"; ek as de ploegmaster de ekers net spand, roun-ernôch, ploege hat, sadat it midden heger leit as de kanten: "dy ekers binne ynpannich" = "sa hol as in panne." Ek hjirút sjugge wy, dat it wird ynpannich, hol bitsjut.

Reacties: 0
Dat praat er maar wat heen!
Bron: Friesch Volksblad 23 december 1894
In de Kamerzitting ban 12 Dec. had de heer Th. Mackay, afgevaardigde van het kiesdistrict Hilversum, den treurigen moed, den nood der Friesche gemeenten toe te schrijven aan .... het groote drankmisbruik, dat in Friesland toeneemt, d.w.z. volgens den geachten spreker. Dat dit heerschap er echter maar wat op toe praat, zonder kennis van de feiten, heeft onze vriend P. van der Meulen, thans waarn. inspecteur der directe belastingen, invoerrechten en accijnzen te Amersfoort, met onwraakbare cijfers in de Telegraaf van 17 Dec. aangetoond.
Reacties: 0
Een treurig ongeluk
Bron: Friesche Courant 6 december 1894
Spannum, 4 Dec. Een treurig ongeluk heeft dezer dagen in ons dorp plaats gegrepen. Een grijsaard, ruim 70 jaar oud, had 't ongeluk van den zolder te vallen, doch kwam terecht op 't lichaam van zijn evenzeer bejaarde huishoudster. Kwam de man er betrekkelijk goed af, minder aangenaam was 't voor de vrouw, die, behalve dat ze kneuzing bekwam, ook nog een heup brak. Naar we vernemen, laat de toestand der oude vrouw wel te wenschen over.

Reacties: 0
Kantongerecht te Leeuwarden
Bron: Friesche Courant 16 december 1894
Jantje, huisvrouw van den verver P., wiens man reeds een week of acht zonder werk is, doet haar best om met de broodkar, waarvoor zij 2 honden heeft, naar buiten te venten. Zoo kwam zij den 8 Sept. van den Marssumer kant, en was omstreeks 7 1/4 ter hoogte der nieuwe R.C. begraafplaats. Daar haar zoontje, dat bij haar was, slaperig werd, was zij met het kind, ter voorkoming van een ongeluk, op de kar gaan zitten, te meer daar zij hier geen onraad vermoedde. Toen kwamen er twee kerels uit de boschjes en schoten op haar toe, waardoor ze hevig ontstelde, dat zij bijna met het kind van de kar gevallen was. Deze hielden haar staande en bekeurden haar en nu bleek het haar, dat het twee verkleede politieagenten waren. De rechter, van oordeel dat door de verklaring der vrouw het feit overtuigend bewezen was, eischte eene geldboete van f 2,-- of 2 dagen hechtenis.
Reacties: 0