Tweede Wereldoorlog

 

 

Aflevering 9

Duitsche troepen de Nederlandsche grens overschreden
Bron: Verz. Vereniging “Friesland 1940-1945”, inv.nr. 1800 en LC 14 mei 1940
Een stadgenoot deed ons het verhaal hoe hij met zijn echtgenoote na het uitbreken van den oorlog uit Holland naar Leeuwarden was gekomen. Men werd vrijdagochtend in de vroegte door het bericht van het uitbreken der vijandelijkheden verrast en besloot te trachten uit het plaatsje in Zuid-Holland waar men zich bevond per taxi via den Afsluitdijk Leeuwarden te bereiken. De rit ging tot Beverwijk waar men hoorde dat er geen mogelijkheid meer bestond over den Dijk te komen, een mededeeling die achteraf weliswaar onjuist bleek maar waaraan men geen reden had te twijfelen.

Reacties: 1 van 1

waarom niet:)

Martina-online (vfashtder14gmail.com) (12-12-2009)

De toestand in Sneek
Bron: Leeuwarder Courant 15 mei 1940
Evenals thans overal in ons vaderland is Sneek thans onder Duitsch bewind. Nadat zaterdag 11 mei ’s middags tegen twee uur de laatste Nederlandsche soldaten via Scharnegoutum, Eeuwige Laan, IJsbrechtum den Bolswarder kant waren opgegaan verwachtte men ieder oogenblik met angst en beve de komst van de Duitsche militairen. Al spoedig kwamen de eerste voorboden vertellen dat ze gesignaleerd waren bij de Blauwe Tent op den driesprong van den weg Sneek-Leeuwarden.
Reacties: 0
Ouders en verzorgers van jonge meisjes!
Bron: Archief van de Hervormde Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga, inv.nr. 147
Denkt aan de groote gevaren van de openbare straat, vooral bij het invallen van de duisternis! Onze lichamelijke, zedelijke, geestelijke volkskracht staat op het spel. Doet wat Gij kunt, om Uwen kinderen een geknakt leven en een sombere toekomst te besparen.
Weest u Uwe verantwoordelijkheid bewust!
Reacties: 0
Ontslag uit Kamp Westerbork?
Bron: Archieven Joodse Instellingen, inv.nr. 64
Sedert 11 november 1942 verblijft te Westerbork, thans barak 5, R. Commello-Bloch, geb. 2-1-1916, afkomstig uit Leeuwarden. Betrokkene is gemengd gehuwd en is naar wij vernemen op 1 maart j.l. bevallen van een zoon.
Reacties: 0
Der wirdt praet fen staking!
Bron: Dagboek fragmenten 1940-1945, geselecteerd door T.M. Sjenitzer-van Leening
3 maeije 1943
De boeren ha bisletten gjin molke mear oan it fabryk to leverjen. Det der rydt gjin molkwein mear – en elk kin molke helje safolle as er mar ha wol. En dêr is dizze dagen drok fen profitearre. Men seach elk mei flessen of amerkes sjouwen en der is gans hwat ôftsjenne. Yntwisken is it ‘politie-standrecht’ ôfkindige. En nou komt de freze for de dea troch de kûgel yn de minsken …
Reacties: 0
D.A. Tamminga skriuwt tekst foar skoalleliet
Bron: Archief Rijks Landbouw Winter School, inv.nr. 3
Boeren binn’ wy fen bistean, boeren wis en tûk.
’t Boerelaech scil net forgean, boeren fris en kloek.
Binnen doarren en to fjilde, oan ‘e ploech en twisken ’t fé
Litte w’ ús as boeren jilde, steane wy as boeren ré.
Reacties: 0
Hoera, de aardappelen zijn binnen!
Bron: Particulier archief G. Boeijinga te Sneek
Amersfoort, 18 februari 1945
Lieve broeder, zuster, kinderen

Hoera, de aardappelen, enz. zijn binnen! Dit beteekent voor ons redding, want hetgeen we van mijn zwager ontvingen waren op. We hebben ze hedenmiddag reeds van gegeten en vonden ze heel best, alhoewel een klein beetje zoet, maar dat heeft niets te beteekenen.
Reacties: 0
Bevrijdingsberichten
Bron: Ver. “Friesland 1940-1945”, inv.nr. 491 en Fries Fotoarchief, fotonr. 1834
Geallieerden trekken op 15 april 1945 Leeuwarden binnen.

Reacties: 0
Anti-Duitse signalen
Bron: Documentatieverzameling Vereniging “Friesland 1940-1945, inv.nr. 193
23 september 1940, nr. 14
Men blijkt uitstekend op de hoogte van geruchten dat bijv.
a) de voor Rotterdam ingezamelde kledingstukken naar Duitsland zijn gegaan;
b) men niet aan zee mag komen, omdat de Duitse lijken bij duizenden aanspoelen na een mislukte landingspoging (er zouden 60.000 verdronken zijn).
Reacties: 0
Hoe zingen wij?
Bron: Zangbundel van den Nederlandschen Arbeidsdienst
Als regel vlug en krachtig door den neus inademen, zonder te snuiven.
Inademen ook met het middenrif (ribben-middenrif ademhaling).
Halsspieren niet spannen, schouders in rust, borst gewelfd.
Niet teveel lucht in willen ademen.
Natuurlijke ongedwongen houding bij het zingen.
Onzuiver zingen is niet altijd een kwestie van gehoor, het kan ook uit verkeerde toonvorming voortkomen.
Luid zingen is nog geen goed zingen.
Reacties: 0
Statistiek van de verkeersongevallen 1942
Bron: Statistiek van de verkeersongevallen op den openbaren weg 1942. Uitgave CBS
In 1938 kwamen in Nederland op de openbare wegen bijna 47.000 verkeersongevallen voor; in 1942 iets minder dan 11.000, dat is nog niet ¼ van vroeger. Het verkeer is echter minstens evenzeer afgenomen, zoodat daaruit volgt, dat de huidige verkeerssamenstelling zeker niet tot minder ongevallen aanleiding geeft, zulks ondanks het feit, dat tegenwoordig het langzame verkeer een grooter aandeel in het totaal heeft dan voorheen.
Reacties: 0

Bron: Collectie affiches, afkomstig van het Verzetsmuseum Friesland

Reacties: 0
Het verhaal achter een overlijdensakte
Bron: Burg. St. Smallingerl. inv.nr. 3074 en Ver. Friesland 1940-1945, inv.nr. 22
…….. die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op de zesentwintigste dezer maand te dertien uur nul minuten te Drachten is overleden: Erich, Johannes Joseph, oud negenentwintig jaren, kantoorbediende, geboren en wonende te Dockum ……….
Reacties: 1 van 5

Mijn man was in die tijd werkzaam op het belastingkantoor in Drachten. Tijdens de overval werkte hij aan de overkant thuis.Buitengewoon verlof. Voor....

H.Hofstra Kloosterhuis (06-09-2018)

 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Adema wiederholte seinem Vohrjahrssieg
Bron: Deutsche Zeitung in den Niederlanden 7 februari 1941, Aanvraagnummer K 106
Die Provinz Friesland erlebte am Donnerstag einem Freudentag! Die “Elfstedentocht”, ein nationales, aber vor allem ein friesisches Sportereignis, fand seinen Abschluss mit dem vielumjubelten Sieg des Friesen Auke Adema aus Franeker, der damit seinen Vorjahrssieg wiederholte.
Reacties: 0

Bron: Deutsche Zeitung in den Niederlanden 27 januari 1941, Aanvraagnummer K 106

Reacties: 0
Kennisgeving aan de EIGEN VENTERS
Bron: Archief Lijempf, inv.nr. 306
Leeuwarden, 2 februari 1943
Omdat verscheidene van onze venters blijkbaar van zichzelven niet zooveel doorzicht hebben, ben ik wel genoodzaakt hun langs dezen weg er op te wijzen, dat het zoo langzamerhand in de gaten begint te loopen, dat vele melkventers zoo ongeveer rentenier zijn. In plaats dat deze Heeren althans nog den schijn trachten te redden door op tijd bij den weg te zijn, beleven we het hoe langer hoe meer, dat ’s morgens op alle mogelijke en onmogelijke tijdstippen melkkarren van het terrein vertrekken!
Reacties: 0
Mond- en klauwzeer toegenomen
Bron: Keesings Historisch Archief 1943, p. 5706 (Aanvraagnummer ALGE 15.50 kees)
18 oktober 1943
Sedert het begin van juli van dit jaar is het aantal gevallen van mond- en klauwzeer in Nederland in niet onbelangrijke mate toegenomen. Gelukkig is het lijden ditmaal niet van kwaadaardigen aard.
Reacties: 0
Ik wou dat ze ophielden met die moordpartijen
Bron: particulier archief
Wij moeten hier sinds de vorige week ’s avonds 8 uur binnen zijn. Er is een moordaanslag gepleegd op een ambtenaar van de Sicherheitspolitie. De betrokkene was niet dood, maar werd wel zwaar gewond. Het is nu ’s avonds zo stil bij de straat, wel een straf voor veel mensen met dit mooie weer. Men zegt dat dit minstens 3 ½ week zal duren. Ik wou dat ze ophielden met die moordpartijen, we schieten er niets mee op. En de oorlog verandert er helemaal niet door.
Reacties: 1 van 1

veel geleerd

online (zeerhoudmakergmail.com) (30-03-2010)

Broer Mark Wierda verhoord door Grundmann
Bron: Documentatieverzameling Vereniging “Friesland 1940-1945”, inv.nr. 393
Zondagmorgen 8 april 1945
6.30 uur
S.D. vr.: “Je kunt nu heel mooi liegen. Je liegt of het gedrukt staat.
Wat is er met je broer Mark”.
Antw.: “Dat weet ik niet”.
S.D. vr.: “Denk je dat er iets mee bereikt?
Wat is er met je broer?”
Reacties: 1 van 1

Er is niet veel veranderd , de politie is nog steeds van het zelfde soort.

van arkel (06-08-2009)