januari 1885

 

 

Aflevering 90

De internationale hardrijderijen op schaatsen te Leeuwarden
Bron: Katholieke Illustratie nr. 32 1884/1885
De Yankee, de Duitscher, de Brit en de Noor,
Zij vluchtten of vielen, de Fries die bleef voor.
Hoezee voor de Friezen, sinds eeuwen zoo stug,
Sinds eeuwen zoo vlug! Alleen op het ijs toont een Fries u zijn rug!

Noorse uitvluchten,
Om de Noren mee te laten rijden met de schaatswedstrijd waren de Friezen bereid alle eisen (toezegging van vergoeding van de reiskosten, aanpassing van de draai in de baan) van de Noren in te willigen. Toch wilden ze niet starten. Wel vroegen zij om vergoeding van de reiskosten. De onwillige Noren werden hartelijk uitgelachen maar de flinke houding der Engelsen (die wel gewoon reden) won hun de onverdeelde sympathie.

Onze gravure stelt den wedstrijd voor tusschen den Fries Kingma en den Engelschman Smart. Kingma won met twee seconden voorsprong.

Reacties: 1 van 1

Het was groot feest na afloop, maar pas een week later lekte uit dat de zes Friezen die de eindrondes haalden het prijzengeld van 1200 gulden verdeeld....

Ron Couwenhoven (r.couwenhovenupcmail.nl) (06-01-2015)

Ongewoon heldenstuk van 70-jarige keurmeester
Bron: Friesche Courant 8 januari 1885
Harlingen, De directie onzer IJsvereeniging had het voornemen om morgen (Dongerdag) al te laten rijden, doch door de verandering van het weder heeft men dat natuurlijk moeten opgeven, en een der keurmeesters, de heer S. W. Jager, vermaard en hartstochtelijk schaatsrijder, heeft de gemeente bewezen dat het inderdaad niet kan: met grooter zelfopoffering dan men zelfs van een keurmeester mag veronderstellen, is hij bij de hardrijbaan tot aan den hals door het ijs gezakt, en heeft dus bewezen: "Zie je, het kan nog niet houden". Van iemand om de 70 is men overigens zulke heldenstukken niet gewoon.
Reacties: 0
Anti-Spiritistische Seances
Bron: Leeuwarder Courant 15 januari 1885
in de groote Zaal der Vereeniging DE HARMONIE te Leeuwarden.

Reacties: 0
Hooghartige Engelsen
Bron: Leeuwarder Courant 23 januari 1885
Van die hooghartigheid gaf de Engelsche gezant te Athene onlangs een treurig bewijs, toen hij met zijn echtgenoot een koninklijken tuin wilde binnentreden, die voor het publiek gesloten was. De schildwacht, die natuurlijk geen Engelsch verstond, gaf in het Grieksch te kennen, dat de toegang verboden was. De gezant , die minder natuurlijk, geen Grieksch verstond, sloeg geen acht op mans waarschuwing, en drong toch tot het verboden terrein door. De schildwacht, dit bemerkende, nam nu zijn toevlucht tot daden en zette den gezant bij den arm uit het park. De heilige afgezant was daardoor zoo gekrenkt, dat hij terstond zijn beklag bij den koning daarover indiende. En wat deed deze? Hij zond een adjudant om zijn verontschuldigingen aan te bieden, en vervolgens twee ministers. Op het plein der constitutie werd de geheele gendarmerie opgesteld, en in haar tegenwoordigheid werd een apologie aan den heer Nicholson voorgelezen. De schuldige schildwacht werd gedegradeerd, uit de dienst gejaagd en toen gevangen gezet. Ten slotte werd het God save the Queen gespeeld.
Reacties: 0
Opgewekt naar het einde
Bron: Leeuwarder Courant 29 januari 1885
Kotta-Radja De Zutf. Ct. schrijft het volgende: Cohen, de deserteur, is den 12n dezer opgehangen onder het spelen van de muziek van 4 bataillons. Op den marsch naar het terrein hadden de manschappen van het eerste escorte eene te versnelde pas, waarop de luitenant riep: "niet zoo vlug", hetgeen op zijn beurt Cohen deed zeggen: "daar hei je gelijk an, hangen heeft geen haast". Toen zijn vonnis werd voorgelezen riep hij de woorden: "desertie naar den vijand- dat lieg je-" met een stem als van een hoofd-officier. De Sum. Ct. schrijft nog het volgende: In drie sprongen was hij op het schavot, roepende: "Een,twee! Drie! Hoep!" Vooraf had hij nog eventjes aan den beul gevraagd: Of hij wel zeker was dat het touw sterk genoeg was, want dat hij niets zoo onpleizierig zou vinden als dat hij naar beneden viel. Dat gebeurde echter niet. Onder het spelen der muziek van vier bataillons blies hij den laatsten adem uit. Misschien interesseert het sommige uwer lezers te vernemen dat een der muziekkorpsen "Oh en och, mijn lief gaat naar den Oost" en een ander den deun van "Sara mijn rokt zakt af" speelde.
Reacties: 0
Schorsing van schaatsers
Bron: Hardrijderijen in Friesland/Ron Couwenhoven (Sign. F 3921 bis)
Vier toprijders worden uitgesloten door IJsclub Friso van deelneming aan schaatswedstrijd in Sneek met daaronder (zie "lees meer") de reactie van de toprijders op hun uitsluiting.

Reacties: 0
Corpulente juffrouw te water
Bron: Nieuw Advertentieblad 17 januari 1885
Heerenveen, 16 januari. Een zeer corpulente juffrouw kon zich heden middag moeilijk op den beijzelden grond staande houden. Zij gleed en gleed en tuimelde bij de Garstenbrug te water. Spoedig werd zij uit haar doodsgevaar gered. Toch was haar geen leven beschoren. Het beklagenswaardige schepsel was een dikke...zeug, op weg naar de slager.
Reacties: 0
Wat kan ons het schelen, wij willen schaatsen!
Bron: Friesche Courant 22 januari 1885
Wat gaat het ons Friezen nu toch aan of Duitschland en Engeland amok willen maken, de fondsen rijzen of dalen, of de Nederlandsche minister met de handen in het haar zit, vanwege de slechte opbrengst der belastingen en de millioenen tekort waarover hij "te beschikken" heeft, wat gaat het ons nu aan dat hij met allerhande lapzalverijen de schatkist weer een beetje wil vullen, dat hij deed als de scheepskapitein, toen hij zieken aan boord had, en eenvoudig de medicijnkist opende, de oogen sloot met een "God zegent de greep" er op goed geluk uitnam- ik zeg, wat gaat ons dat nu aan, nu halen wij onze schaatsen voor den dag en gaan naar de smid en smeken om de gunst het eerst geholpen te worden, wij gaan naar de zadelmaker en koopen hak- en toonleren en riemen, of naar den manufacturier om nassauwsche kousen met klinken. Het ijs dooit wellicht eerlang, en daarom: naar het ijs!!
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 24 januari 1885

Reacties: 0
Binnen 14 dagen overleden 23 kinderen aan mazelen in Workum
Bron: Leeuwarder Courant 1 januari 1885
Workum, 30 december. Gelukkig zijn de mazelen, die hier in zoo hevige mate heerschten, sterk aan het afnemen. Binnen 14 dagen zijn 23 kinderen er aan bezweken. Thans halen wij weer ruimer adem! In de laatste dagen kwamen er geene sterfgevallen meer voor; terwijl ook de enkele die nog door de ziekte worden aangetast met een goedaardig soort mazelen blijken te doen te hebben.
Reacties: 0
Onkruid vergaat niet
Bron: Nieuw Advertentieblad 21 januari 1885
Schoterland. Een bedelaar van naam is dezer dagen door diens zoon op niet alledaagsche wijze geëxploiteerd. Hij deed bij de klanten de aanzegging dat zijn vader was gestorven, doch de "affaire" door hem op denzelfden voet zou worden voortgezet. De kleinste giften zouden ook door hem dankbaar worden aanvaard. Toen een paar dagen later de vader verscheen was het eerste wat de klanten overal met verbazing lieten hooren:"Hea binne jou net dea!.. Libje jou yette!!" En dergelijke uitroepen. Zoodra het raadsel was opgehelderd, was het leuke antwoord van den dood gewaanden bedelaar, die door zijn jarenlange omgang met al zijn gevers op zeer vertrouwelijke voet staat: "jou matte sa mar tinke, onkrùd forgiet net en dy dea sein wirdt libbet lang, meitsje jimme net sa gauw wer ongerust oer mij!"
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 8 januari 1885

Reacties: 0
Kogels over Lemmer
Bron: Friesche Courant 8 januari 1885
Aan het Museum van het Friesche Genootschap alhier werden in het afgeloopen jaar o.a. de navolgende voorwerpen geschonken:
Twee ijzeren kogels, in 1799 bij het beschieten van De Lemmer door de Engelsche brik Wolverine over die plaats heen geschoten en op het land nabij Eesterga neergekomen.
Reacties: 0
Kanarie met roodvonk
Bron: Leeuwarder Courant 14 januari 1885
In de Deutsche Medicinal Ztg. wordt verhaald van een kanarievogel, die aan het roodvonk gestorven is. Het diertje erfde de ziekte door het eten van overgeschoten brood van de kinderen des huizes, die juist in het vervellingstijdperk waren. De huid van den kanarie was onder de veeren geheel rood, en de vogel stierf na groote benauwdheden. Het feit is van belang voor de vraag omtrent het overbrengen van deze besmettelijke ziekte (Onze gev. Vr.)
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 24 januari 1885

Reacties: 0
De boom was te dun
Bron: Friesche Courant 4 januari 1885
In strijd met de bepaling is zeker onderofficier uit een onzer garnizoensplaatsen in burgerkleren gaan wandelen. Nauwelijks heeft hij zich in de stad vertoond of hij ziet in de verte zijn kapitein aankomen. Fluks plaatst de strijder zich achter een boom , die echter ternauwernood dik genoeg is om zich aan de blikken van de overste te onttrekken. De volgende dag vraagt de kapitein: Zeg eens sergeant, hoe komt het dat ik u gisteren in burgerkleding moest zien? Omdat de boom te dun was, kapitein,antwoordde de schuldige, gevat. De kapitein was ontwapend, hij lachte, en de sergeant kwam er met ene berisping van af.
Reacties: 0
Niemand hielp
Bron: Friesche Courant 4 januari 1885
Door onderscheidene inwoners ten zuiden van Hardegarijp werd een jammerlijk geroep gehoord van "help! help! Ik verdrink!" enz. Dit geroep duurde ongeveer wel een half uur, zonder dat een der hoorders zich daaraan stoorde. Na weinig zoeken werd het lijk van Klaas Pieters Kuipers uit het water gehaald.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Colmjon
Bron: Friesche Courant 1 januari 1885
Ingezonden.
Heden morgen volgden wij het lijk van den braven Colmjon. Aan de geopende groeve stond ook zijn medestrijder op het gebied van der Friesche taal- en letterkunde, Waling Dijkstra. In afkomst, opvoeding, ontvangen onderwijs, levensomstandigheden, aanleg en aandrift voor onze schoone Friesche taal waren ze als het ware tweelingbroeders. Dit alles, en niet minder de strijd om het bestaan, voerde die beide mannen tot elkander en een tijdlang reisden ze te zamen van dorp tot dorp , om onder ernst en scherts, waartoe de Friesche taal zich zoo bijzonder leent, hunne hoorders een langen winteravond aangenaam te doen doorbrengen, maar tevens om den vinger te leggen op zoo menige wondeplek in de maatschappelijke samenleving, om onnatuur en huichelarij aan de kaak te stellen en waarheid en degelijkheid aan te kweken. (J. Troelstra)

Reacties: 0
Diepe rouw
Bron: Friesche Courant 22 januari 1885
Wommels, 19 Jan. Hedenmiddag werden hier twee huisgezinnen in diepen rouw gedompeld. Twee jongens- eenige zoons- waagden zich op eene zwakken plaats der Bolswarder vaart, raakten er door en verdronken. Wel trachtte men hen nog tot het leven terug te brengen maar deze pogingen bleven vruchteloos. Moeielijk bovenal is het voor de weduwe die, eenige jaren geleden, haar oudsten zoon bij het verbouwen van den toren te Waaxens verloor, -waarvan hij neerstortte- die voor eenige weken haren man ten grave zag dalen, en nu zoo noodlottig haar laatsten zoon moest afstaan.
Reacties: 0
Oppassen voor Amerikaans meel
Bron: Leeuwarder Courant 27 januari 1885
Amerikaansch meel. Dit "meel" wordt in de Adirandocks (Adirondacks, red.FZHW), in den Staat New York, in talrijke molens uit zacht hout bij grote hoeveelheden gemaakt. Het meel is op het oog en op het gevoel niet te onderscheiden van tarwemeel. Het is zonder smaak en kan met meel uit koren gemakkelijk vermengd worden. Naar wordt gezegd, zou het verkocht worden voor technische doeleinden, of "slechts" gevoegd worden bij de meelleverantiën voor de Indianen en het leger! Alzoo opgepast met meel uit Amerika.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 24 januari 1885

Reacties: 0
Geverfd stukje hout voor uniforme kleur van boter
Bron: Leeuwarder Courant 20 januari 1885
Daar op de Engelsche markt de Friesche boter, wegens hare veelkleurigheid, meermalen wordt achtergesteld bij de concurrerende Fransche en Deensche boter, welke meer gelijkheid van kleur bezit, heeft de heer Buisman te Grouw daarvan schriftelijke mededeeling gedaan aan het Hoofdbestuur der Friesche Maatschappij van Landbouw, en tevens voorgesteld, om aan iederen boer vanwege de Maatschappij een geverfd stukje hout te verstrekken, waarop de kleur is aangegeven, welke door den handel als de meest gewenschte voor boter wordt aangenomen.
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 29 januari 1885

Reacties: 0
Liefdevolle woorden tussen man en vrouw
Bron: Nieuw Advertentieblad 14 januari 1885
Dryden hield veel van zijne boeken. Bij zekere gelegenheid zei de vrouw: "Ik wilde dat ik een boek was, dan zoudt ge me wel wat meer oplettendheid bewijzen". Volgens de overlevering moet de dichter daarop geantwoord hebben: "Ik wilde dat gij een almanak waart, lieve, dan zou ik u elk jaar kunnen verwisselen".
Reacties: 0