februari 1935

 

 

Aflevering 91

Leeft Afke nog?
Bron: Nieuwsblad van Friesland 13 februari 1935
Leeuwarden, 13 Febr. Heden viert Nynke van Hichtum haar 75sten verjaardag. Ons bereikt de vraag: leeft de vrouw nog, die voor haar model heeft gestaan, om het zoo maar eens uit te drukken, voor Afke, de hoofdfiguur uit Afkes tiental, het boek, dat mevrouw Troelstra's naam als kinderschrijfster zooveel luister heeft bijgezet? Op informatie uitgaande, kwamen wij terecht bij Afkes dochter, die in Huizum woont. Het portret van de geliefde Mem hing in een breede gouden lijst in de huiskamer. Een tenger wyfke met een vriendelijk gezicht, in de sobere dracht van 't Friesche platteland van voor 25 jaar: zwart jak, zwarte rok, oorijzer. Helaas, moet de dochter ons meedeelen, dat zij reeds veertien jaar geleden gestorven is.

Reacties: 0
Pieter Jaarsma, gentleman oplichter, ernstig ziek voor den rechter.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 20 februari 1935
In juli 1934 heeft de rechtbank te Rotterdam den 34-jarigen kellner Pieter Jaarsma veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Omtrent dezen Jaarsma, die uit Friesland afkomstig is, en die in Amerika als gentleman-dief leefde, hebben wij indertijd uitvoerige bijzonderheden meedegedeeld. Reeds in die zitting van Juli maakte Jaarsma, die in smoking ter zitting was verschenen, een zieligen indruk, aldus de Tel. Hij had niets meer van de allures en de flair, waarmee hij de Amerikanen aan eigen grootheid kon doen gelooven. Gisteren moest hij andermaal terechtstaan. Zijn komst in de rechtszaal maakte nu een stakkerige indruk.(lees verder)
Reacties: 0
Vader redt eigen kind
Bron: De Jongs Nieuwsblad 2 februari 1935
Bolsward. Ter hoogte van de fabriek der fa. Donker hadden deze week een paar jongens een slee bij de wal neer laten glijden. Een twee en een half jarig meisje die op deze slee zat was ook te water geraakt. De om hulp roepende jongens werden opgemerkt door den hoofdagent A. v.d. Hauw die terstond zich te water begaf en het meisje behouden op de wal bracht. Het bleek dat de vader zijn eigen kind had gered.
Reacties: 0
Het Vliet
Bron: Fen Fryske Groun 22-02-1935
Aan weerszijden van het Vliet liggen tallooze binnenschippers gedurende maanden te wachten op bevrachting en moeten thans met wat steun in hun onderhoud voorzien.

Reacties: 0
Overblijfselen van een pygmeeënras ontdekt
Nabij Vadnagar, in Voor-Indië, heeft men fossiele overblijfselen ontdekt van een dwergenras. Men heeft o.a. de resten gevonden van twee mannelijke pygmeeën, die slechts 40 cm hoog zijn, van een pygmeeënkoe van 45 cm en van een blaaspijp ter lengte van 25 cm. De deskundigen zijn van meening, dat deze vondsten zullen leiden tot nieuwe ontdekkingen betreffende de uitgestorven rassen van pygmeeën, die nog kleiner zijn dan de pygmeeën van midden- Afrika, die ongeveer 125 cm groot zijn. De ontdekking van dit nieuwe ras pygmeeën stemt overeen met een toespeling, welke de Grieksche wijsgeer Homerus in een van zijn boeken maakte op pygmeeën van 35 cm hoogte, hetgeen ongeveer klopt met de grootte van het thans ontdekte pygmeeënras
Reacties: 0

Bron: Bildtsche Courant 26-02-1935

Reacties: 0

Bron: De Katholieke Illustratie 28-02-1935
Een bescheiden huis te Drachten in Friesland, dat voorloopig dienst moet doen als klooster der Zusters Carmelitessen.

Reacties: 0
Zij hadden de honderdduizend gewonnen.
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8 februari 1935
Bij een huwelijksbemiddelaar te Warschau kwamen twee dames, die noch door jeugd, noch door schoonheid uitblonken en die alleen tot hun voordeel konden aanvoeren dat zij de honderdduizend gewonnen hadden. Ze bezwoeren den bemiddelaar echter dit geheim tot geen enkelen prijs aan den toekomstigen echtgenoot mee te deelen, daar zij niet van hun illusie, alleen uit liefde getrouwd te worden, beroofd wilden worden. Spoedig meldden zich twee heeren, die de verrukte oude dames hun innigste gevoelens van liefde betuigden, waarbij ze echter verzwegen, dat hun het geheim van de honderdduizend bekend was. Boontje kwam echter om haar loontje, want toen beide paren in het huwelijk waren getreden, bleek dat... die heele loterijgeschiedenis niets dan een vrouwenlist was.
Reacties: 0
Karper van 32 pond
Bron: Fen Fryske Groun 22-02-1935
Door den heer H.E.P. Scholten te Joure werd deze karper wegende 32 pond gevangen. Met melk wordt het beest gevoerd en is heden aan Artis in Amsterdam opgezonden. Het beest heeft een lengte van een meter en schubben ter grootte van 'n rijksdaalder.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief


Bron: Nieuwe Harlinger Courant 15-2-1935

Reacties: 0
Loonsverlaging
Bron: Nieuwsblad van Friesland 8 februari 1935
Echten. De organisatie van Friesche verveners in de omgeving van Heerenveen heeft besloten voor de afsluiting van een looncontract voor 1935/36 aan de landarbeidersbonden een loonsverlaging voor te stellen van 10 à  12,5 % , en zulks wegens de slechte bedrijfsuitkomsten

Reacties: 0
Hijlaard
Bron: Fries Fotoarchief 103867
Panorama van uit de toren van de Nederlands Hervormde kerk te Hijlaard, 17 febr. 1935.

Reacties: 0
Hitlers grote woorden
Bron: Bildtsche Courant 5 februari 1935
De omstandigheden hebben zeker meegewerkt om Hitler tot een machtiger persoon te maken dan eens de keizer was. Ook heeft hij door zijn persoonlijkheid vat op de massa. Zijn macht zit niet alleen in de concentratiekampen, maar hij weet de volksziel te bewegen en voort te stuwen. Velen in Duitschland vreezen hem en zijn bewind, maar velen dwepen ook met hem en voor hen is hij een heiland. Als redenaar is Hitler een vulcaan in volle werking. Echter, in zijn redevoeringen vindt men wel groote woorden maar geen groote gedachten. Zij doen altijd weer denken aan den grooten trom, wiens beteekenis vooral in het geluidsvolumen zit. In de heele wereld wordt schande gesproken over de wreede en onrechtvaardige manier , waarop het nieuwe Duitsche bewind zijn tegenstanders heeft behandeld; er is zoo weinig vrijheid, dat wie spreekt of schrijft tegen de regeeringsmening gevaar loopt vervolgd te worden; Duitschland heeft bijna alle staten van zich vervreemd en staat alleen op de wereld
Reacties: 0
Grouwster Geelkraag leent schoenen uit aan Irnsumer tegenstander.
Bron: Noordelijk Sportblad 't Groentje 26 februari 1935
G.A.V.C. 3 had Zondag de buren Irnsum 2 op bezoek, en heeft haar kans op de 2e plaats uitstekend verdedigd. Op een enkele uitzondering na bestaat dit elftal uit jonge pittige spelers, waarvan G.A.V.C. nog veel plezier kan beleven. De Irnsumers verschenen eerst met tien man, doch later toen de Gr. aanvoerder Zijlstra uitviel en zijn schoenen aan een Irnsumspeler leende, net als Tromp het kruit aan de Spanjaarden, waren ook zij compleet. Doch zij konden het niet lang tegen de Gr. spelers bolwerken en het einde kwam met een verdiende 7-0 overwinning voor Gr. De gasten hadden overigens voor hun zwoegen wel een tegenpuntje verdiend en bleken goede verliezers, vooral hun keeper bezag het van de vrolijke kant.

Reacties: 0
Een Friesche industrie in Nederlandsch-Indië?
Bron: Nieuwsblad van Friesland 18 februari 1935
De melkcentrale te Bandoeng stond vorig jaar op het punt van faillissement. Men sprak er van, de centrale aan de Zwitsersche firma Nestlé over te doen. Deze firma,( bekend om haar gecondenseerde en gesteriliseerde melk in blik) zou met het gemeentebestuur van Bandoeng een verbintenis aangaan, waarbij bepaald werd, dat zij in Bandoeng het monopoly van melkverkoop zou hebben, gedurende de eerste 10 jaar en dat zij daartegenover de schulden van de N.V. Melkcentrale-Bandoeng zou overnemen, een paar melkslijters, wier bedrijven gesloten zouden worden, schadeloos stellen, en het surplus van de melk, die als consumptiemelk niet verkocht kan worden, zou verwerken.Lees verder
Reacties: 0
Vrouwen zijn tegenwoordig popjes zonder weerstand
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 februari 1935
Vroeger waren vrouwen ware Kenau's maar nu zijn het popjes zonder weerstand
Vroeger moest de vrouw het water putten uit een diepe put, en haar middagpotje koken op een turfvuur in een hut. Vroeger zat zij bij een pitje, van zoowat een kaars of tien, maar zij kon toch blijkbaar altijd nog de kous en stopnaald zien. Vroeger veegde zij de vloeren heusch nog met een stoffer aan. En hoe primitief 't moog lijken,'t Is nog altijd best gegaan. vroeger stroopte zij de mouwen 's Maandags voor de wasch omhoog, en die wasch was 'k weet niet beter, steeds op tijd weer schoon en droog.
Reacties: 0

Bron: De Jongs Nieuwsblad 13-02-1935

Reacties: 0
Un bitsje lol
Bron: Nieuwsblad van Friesland 4 februari 1935
Theodorus V. te Dronrijp achtte zich Nieuwjaarsnacht geroepen nog eens op ouderwetsche manier Oudejaarsavond te vieren. Het was al ongeveer 1 uur, toen de politie hem het eerste bonnetje aanzei in het nieuwe jaar. Hij vindt dit wel un bitsje kienderachtig. Ut was dochs Nieuwjaar! Heb je gezongen en geschreeuwd? Geschreeuwd niet. 'n Bitsje zongen misschien wel. Dus niet geraasd en getierd? Heb je zoo'n mooie stem? Och, un bitsje zingen kan in zoo'n nacht dochs gien kwaad wel? Ja, maar gesteld, jou lagen al in 't bed en ze begonnen bij jou dan vanaf de straat wakker te zingen. Zou je dat prettig vinden? Men mag doch oek wel ris un bitsje lol hè, niet? Jij doet alles bij bitsjes. Is 1 uur nog geen goeie tijd om een bitsje te gaan slapen? Je krijgt f6 b. of 6 dh. Heb je daar ook bezwaar tegen? Nou, ja, un bitsje wel!
Reacties: 0
Sake Algra wegens antisemitisme geroyeerd
Bron: Nieuwsblad van Friesland 18 februari 1935
Ter aankondiging:
Wat dunkt u van de S.D.A.P., partijgenoot? In dit schrift wendt zich de heer S. Algra tot zijn meede (thans reeds "ex"-)partijgenooten, overtuigd als hij is van de vele gebreken, welke de huidige groote arbeiderspartij in ons land aankleven. De schrijver hekelt o.a. het grove materialisme en egoïsme in de propaganda en practijk der partij, de journalistiek der Arbeiderspers , den z.i. te grooten invloed der Joden enz .en bepleit een herziening en reorganisatie van het partijapparaat, waarbij niet op het aantal der leden, maar op hun socialistische en idealistische gezindheid gelet zal worden. Zooals bekend, is de heer Algra inmiddels geroyeerd als lid van de S.D.A.P

Reacties: 0
Pak voor de broek
Bron: Bergumer Courant 15 februari 1935
Bergum, 14 Febr. Het is een ware manie der Leeuwarder jeugd om achter op een vrachtauto te klimmen en zoo een gratis ritje te doen. Gisteren kwamen weer twee stadsjongetjes op deze manier in ons dorp. Het was geen pretje voor een gewoon mensch op een open snel rijdende wagen in het slechte weer. De knapen waren dan ook verkleumd. Zij boften dat van deze kant spoedig weer een vrachtauto vertrok, die hun weer naar huis reed. Ditmaal reden ze in de cabine. Wij vernemen, dat van politiewege streng wordt toegezien op deze verstekelingen en een pak voor de broek is vaak hun straf.
Reacties: 0

Bron: De Jongs Nieuwsblad 13-02-1935

Reacties: 0
Marktdag
Bron: Fen Fryske Groun 01-02-1935
Lapjesdag te Harlingen. Heel het vrouwendom van onze Friesche hoofdstad is uitgetrokken om koopjes te halen. Onze koopman is goed gemutst, heeft 'n frisch safraantje aangestoken en prijst z'n koopwaar aan.

Reacties: 0
Lichtmast in Wommels
Bron: De Jong's Nieuwsblad 2 februari 1935
Wommels, 31 Jan. 1935. Nieuwe wegwijzer A.N.W.B. in verband met de wegverbetering door het dorp Wommels is eenige tijd geleden door het College van B. en W. van Hennaarderadeel voor het Bondshotel in het Noord alhier een mooie verbetering aangebracht door het plaatsen van een lichtmast met drie electrische lichtpunten. Thans heeft het bestuur van den A.N.W.B. aan deze paal wegwijzerarmen laten bevestigen waarop de plaatsnamen en afstanden zijn aangegeven, zoodat reeds op een flinke afstand (zoowel bij dag als bij nacht) een en ander duidelijk leesbaar is, wat zeker het snelverkeer ten goede zal komen.
Reacties: 0