april 1925

 

 

Aflevering 93

Moedermoord te Peperga voor de Leeuwarder Rechtbank
Bron: Nieuwsblad van Friesland 17 april 1925
Men herinnert zich, dat begin December 1924 de bladen plotseling voor het licht kwamen met sensationeele onthullingen van een moord, een moedermoord, die in het jubeljaar 1923 zou hebben plaatsgehad, bijna op het zuidelijkste punt onzer provincie, onder Peperga. Daar woonde in een boerenstulpje de 74-jarige Aaltje ten Berge, wed. van Ernst Capelle. Op het erfje ziet men ook een pui, zoals men meer vindt in de zuidelijke provincies. Een met pannen gedekt afdakje en daarin een luik dat toegang geeft tot de emmer waarmee het water uit de put kan worden gehaald. In deze put op het erfje van het boerenstulpje werd het lijk van de oude Aaltje gevonden. Hoe was de vrouw daarin geraakt? Zij had een zoon die niet bijzonder gunstig bekend staat. Zijn eigenlijke beroep is timmerman, maar een groot deel van zijn leven bracht hij reeds onder de blauwe pannen door. Wel dertien rechtbank-vonnissen heeft hij moeten uitzitten, alle wegens diefstallen, mishandelingen, verzet, enz. Als de zoon weer thuis kwam uit de gevangenis, woonde hij wel bij zijne moeder in, maar ook deze was bevreesd voor hem. Het moet wel gebeurd zijn dat de oude vrouw het geld,dat zij in huis had, bij den veldwachter in veiligheid bracht.

Reacties: 1 van 1

Deze moord staat ook beschreven in het boek "Moord en doodslag in Friesland" van Fenno Schoustra. Dit boek is ter inzage of te leen in Tresoar

Redactie (09-04-2015)

Lollum is een uitzondering op den regel
Bron: De Jong's Nieuwsblad 25 April 1925
Wanneer "het Woningvraagstuk" in ons dierbaar Vaderland nog niet is opgelost, dan mogen we er zeker toch dit van zeggen, dat Lollum een uitzondering op den regel is, dit n.l. dat schier overal, vooral in de groote steden een groot gebrek aan woningen bestaat, steeds wordt bijgebouwd en de menschenmassa steeds meer wordt opgehoopt. Ons kleine dorpje daarentegen het heeft nog teveel bewoners. Steeds weer moet ze afstaan van haar gering bezit. Zoo staan dan nu de beide pastories leeg. Een en ander bijelkaar genomen, mogen we zeggen, dat het op dit gebied iets bijzonders is.

Reacties: 0
Stakingen en ...mitrailleurs!
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 3 April 1925
Een detachement militaire politie met mitrailleurs is te Heerenveen aangekomen en gedirigeerd naar Opsterland in verband met het optreden der werkstakers.
Reacties: 0

Bron: Hepkema 7-4-1925

Reacties: 0
Humor op huisbezoek
Bron: Nwsbl. v. Fr. 14 April 1925
Als mederedacteur van "Pniël" is opgetreden ds. A.K. Straatsma te Zandvoort (vroeger te Oosterzee). Deze blijkt in zijn eerste stuk "Huisbezoekherinneringen" over een behoorlijke dosis humor te beschikken. Zo schrijft hij "Ik weet van een dominee, die voor het eerst in een eenvoudige plattelandsgemeente huisbezoek ging doen. Hij was al eenige dagen op weg en naderde een huis, waarin twee broers woonden met een huishoudster. Ze waren allebei ziek, die broers, en lagen heel broederlijk in dezelfde bedstede. Dat was nou toch verschrikkelijk jammer, dat ze den nieuwen dominee zoo weinig officieel konden ontvangen. Zoo, voor de eerste maal, in een blauwen,grauwen borstrok... nee dat ging niet, ze besloten om dan tenminste den hoogen hoed erbij op te zetten. Zoo vond de dominee ze in de bedstede, naast elkaar zittend, in den blauwen borstrok, met den "hooge" op. Hij heeft ze natuurlijk niet uitgelachen, maar zijn dag was verder goed."
Reacties: 0
Eigenaardig bootje in beslag
Bron: Nieuwsblad van Friesland 10 april 1925
Leeuwarden, 8 April. Langs de grachten was gisteravond veel drukte en beweging. Wat was de oorzaak? Een bootje, dat reeds om zijn eigenaardigen bouw de aandacht trok, voer de grachten langs. Een groot bord werd meegevoerd, waarop met groote letters de tegenstelling werd gedemonstreerd hoe Prinses Juliana leven kan en wat de kinderen in de veenstreken moeten ontberen. Een duizendkoppige menigte volgde de richting die het bootje nam. Het stakingsno. van "De Ploeger" werd verkocht en het ontbrak ook niet aan anti-mil.lectuur. Door een gramaphoon werd een en ander den volke nog luidkeels verkondigd, totdat de politie meende te moeten ingrijpen, en bord en gramaphoonhoorn in beslag nam. Nader werd ons gemeld: Het bootje, dat gisteravond langs de grachten voer en opruiende opschriften met zich voerde, is hedenmorgen in beslag genomen en voorloopig gebracht naar een voor den eigenaar onbereikbare aanlegplaats.
Reacties: 0
Geen animo voor planetarium van Lolke Siderius
Bron: Leeuwarder Courant 3 april 1925
Dit zal wel tot de zeldzaamheden behooren, eerstens omdat de wereld niet dik in de planetaria zit, en verder, omdat een werkstuk als dit zich slecht leent voor een publieken verkoop bij opbod. Hedenmiddag evenwel stonden we voor het geval; het planetarium van Lolke Siderius, een boerenzoon te Lankum bij Franeker, die zeven jaren in zijn vrije tijd gewerkt heeft tot het samenstellen van dit kunstig mechaniek, kwam onder den hamer. Hij heeft niet lang genoegen mogen smaken van zijn arbeid, daar hij kort na de voltooiing op 35-jarige leeftijd is overleden (16 Augustus 1920). De belangstelling was niet bijster groot.
Reacties: 0
Berichten uit Stad en Dorp
Sneek. In een straat alhier vervoegde zich iemand aan de deur, een muziekinstrument onder den arm. De bewoners, vermoedende, dat de man gespeeld had, gaven iets. Later bleek, dat de man nergens eenig blijk van zijn muzikale gaven had gegeven.
Reacties: 0
Het Base-ball
Bron: LC 17-4-1925
Gedurende de afgelopen week is alhier een cursus gegeven door den heer J.H. Dobbinga, leeraar lichaamsoefeningen te Amsterdam. deze cursus werd gevolgd door een aanzienlijk aantal leeraren in de lichamelijke oefening en verder belangstellenden in genoemd vak. Op het programma stond: athletiek, hockey en base-ball. Dit laatste, het beroemde Amerikaansche base-ball, is iets nieuws voor deze streken. Daarom is het een goede gedachte van den heer Dobbinga, om dat spel met zijn leerlingen hier te willen demonstreren. Opgemerkt zij, dat base-ball bij slecht weer niet te spelen is.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Staken uit solidariteit of vrees?
Bron: Leeuwarder Courant 1 april 1925
De stakende arbeiders fietsen in groote ploegen, vaak een paar honderd man sterk, van dorp tot dorp en trachten andere categorieën werklieden over te halen hun zijde te kiezen. Zoo verschenen ook gistermiddag weer een groote troep demonstranten in den miedpolder. Na eene conferentie met enkele hunner besloten thans de meeste hunner aan de weg nabij Lutjepost werkende arbeiders (uit solidariteit of vrees?) het werk ook neer te leggen.
Reacties: 0
Verboden bruggeraad
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 22 april 1925
Te Arum zijn 13 man "op de bon" gezet wegens het staan praten op en bij de brug, wat met het oog op verkeersbelemmering bij politieverordening verboden is.
Reacties: 0
Oud-Drentsche Rechtspleging
Bron: Leeuwarder Courant 10 april 1925
Dat te Ruinen de ouderwetsche Drentsche gewoonten nog niet geheel en al afgeschaft zijn, blijkt wel uit wat zich daar Zaterdagavond heeft afgespeeld. Een jongedochter en een jongeman hadden liefde voor elkaar opgevat, doch nu waren ze met hun liefde te ver gegaan. Toen de maagd de jongeling hiermede in kennis stelde, wilde deze echter niets van haar weten en kwam hij niet meer bij haar terug. Nu zijn de jonge menschen, aldus schrijft men aan de "A.Crt", vooral de jongens hier, er erg op gesteld dat zulke jonge menschen trouwen en kwamen zij dan ook overeen om den jongeman, die het meisje zoo trouweloos behandelde, naar zijn meisje toe te brengen om haar te trouwen. (lees verder)
Reacties: 0


Reacties: 0
Troelstra geïnterviewd
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 11 april 1925
In een interview met het weekblad "Week-end" komt een interview van den heer Luikinga met mr. Troelstra, ter gelegenheid van zijn naderenden 65sten verjaardag. In dit interview verklaart mr. Troelstra o.a.:"Op het congres van 1915 heb ik het beetje zenuwkracht waarover ik nog beschikte bijna verbruikt. Enkele weken later, tijdens een vergadering in Juni tegen verzwaring van de militaire lasten, stortte ik ineen. Die schok ben ik sedert dien nooit geheel te boven gekomen".

Reacties: 0
De Troelstra-gave
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 21 April 1925
Het verkiezingsfonds, dat door de sociaal-democratische partij is bijeengezameld en dat gisteren den jubilaris (Troelstra werd 20 April 65 jaar) overhandigd kon worden, bedraagt f 40.625.03. Bij deze inzameling staat de stad Amsterdam boven elke provincie afzonderlijk, met f 5.217.70. Dan volgt Friesland met 5.013,25, hierna N.-Holland met f 4.640.03
Reacties: 0


Reacties: 0
Een waanzinnige kiezentrekker
Bron: Leeuwarder Courant 15 april 1925
Ten huize van een tandarts te Boedapest, die met vacantie was, vervoegde zich onlangs een persoon, die papieren bij zich had waaruit zou blijken, dat hij bevoegd was, den tandarts te vervangen. Men liet hem toe en de dentist ging aan het werk. Van alle patienten die kwamen, trok hij kiezen, bij voorkeur kiezen met gouden vullingen. Dat ging zoo een poosje door en de man had al 25 patienten "behandeld", en ware verwoestingen in hun gebit aangericht, toen er klachten kwamen. Men stelde een onderzoek in en nu bleek, dat de plaatsvervangende "tandarts" een ontsnapte krankzinnige was, die van tandheelkunde niets afwist. Alleen had hij voldoende benul om gouden kiezen te trekken, die hij later weer verkocht.
Reacties: 0
De Messingklopper
Bron: Heemschut, april 1925
De Messingklopper is het op de molen De Rat na oudst bewaard gebleven gebouw van IJlst

Reacties: 0
De gewone Harlinger straatbaldadigheid
Bron: Nieuwe Harlinger Courant 24 April 1925
In den nacht van Dinsdag op Woensdag is bij den manufacturier P. alhier een ruit van de slaapkamer ingegooid. Door het gerinkel werden de bewoners wakker gemaakt; eerst dacht men aan inbrekers, doch al spoedig bleek , dat men hier te doen had met de gewone Harlinger straatbaldadigheid.
Reacties: 0


Reacties: 0
Heeft de wichelroedelooper gelijk?
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 17 april 1925
Bij de zuivelfabriek in Berlikum heerscht gebrek aan zoet water. Op de terreinen zijn reeds verschillende putten geslagen, doch deze leveren allen brak, enkelen zelfs zout water. Dezer dagen heeft men zijn toevlucht genomen tot de wichelroede. Na verschillende kruisingen over het terrein wees de roedeloper eindelijk een plek aan, waar zich een zoetwaterader moet bevinden. Of hij gelijk heeft, zullen de binnenkort aan te vangen boringen moeten uitmaken.
Reacties: 1 van 1

En nog zijn er mensen die beweren dat wichelroedelopen onzin is. Het is wetenschappelijk misschien niet te bewijzen maar ook nu blijkt dat er meer....

Jildou Boersma (07-04-2015)

Tweehonderd maal zoeter dan suiker...
Bron: Leeuwarder Nieuwsblad 25 april 1925
In het woestijngebied van Paraguay werd een plant ontdekt, die tweehonderd maal zoeter is dan suikerriet. Amerikaansche scheikundigen onderzoeken thans of deze plant, waarvan de wetenschappelijke naam Stevia Bebaudiana is, saccharine bevat.
Reacties: 1 van 1

De suikerindustrie heeft bijna 80 jaar lang het gebruik van Stevia tegen kunnen houden!

F. de Haan (07-04-2015)

Boerenarbeiders in den Elzas
Bron: Nwsbl.v.Fr. 10-April 1925
Het nieuwe transport arbeiders, dat de vorige week is vertrokken, blijkt goed terecht te zijn gekomen. Een der arbeiders uit Franeker schrijft o.a.: "Het eten is hier best, veel vleesch, spek en melk. Het klimaat lekker warm en werk genoeg. Laten hier veel meer Franekers komen". Natuurlijk kunnen de laatste woorden zoo opgevat worden, dat er plaats is voor meer Friesche arbeiders. De districts-arbeidsbeurs en de correspondenten der Int. Arbeidsbemiddeling zullen daartoe gaarne de noodige medewerking verleenen.
Reacties: 0

Bron: Hepkema 7-4-1925

Reacties: 0