mei 1905

 

 

Aflevering 94

De kievitenmoord
Bron: Hepkema 3 mei 1905
Naar aanleiding van Williams mededeeling, dat drie weken geleden 20,000 kieviten uit ons land te Londen ter markt werden gevoerd, en onze kantteekening dat vooral in den omtrek van Grouw en Warga en meerdere plaatsen in het waterland vele kieviten gevangen worden, ontvangen we thans een ingezonden stuk van den vogelvanger J.M Sixma te Warga van den volgende inhoud:
Williams mededeling, dat twee poeliers uit Leeuwarden hem als afzenders bekend zijn, wijst er op, dat een deel van deze 20.000 kieviten van uit Friesland verzonden zullen zijn. Ik merk echter op, dat de jacht op waterwild in Friesland reeds den 18 Maart gesloten was, terwijl deze zending pas in April, dus minstens 14 dagen later, in Engeland aankwam. Dat tijdsverschil maakt het vrij onwaarschijnljk, dat de vogels in Friesland gevangen zijn. Onwaar is in elk geval, dat ze in den omtrek van Grouw en Warga zouden zijn gevangen. (...)

Reacties: 0
Slecht voorteken
Bron: Hepkema 27-5-1905
Den heer Gerritsen, den candidaat der vrijzinnigen in het district Schoterland, en den heeren die in zijn gezelschap waren, overkwam - volgens de Asser Crt. - te Gorredijk het volgende ongeval. Van het rijtuig brak de voorste as, waardoor het voorover viel juist voor de woning van... den tegencandidaat V. d. Zwaag. Bijgeloovigen zullen hierin wel een slecht voorteeken zien, zegt de Asser Ct.
Reacties: 0
Iets over het dorp Vriezenveen
Bron: Hepkema 31-5-1905
Waarom de naam Vriezenveen, daar midden in Overijsel? zal zich in de laatste dagen, nu de ramp die dit dorp trof waarbij 270 huizen door brand werden verwoest, den naam op aller lippen bracht, menigeen afgevraagd hebben. In antwoord het volgende. Vriezenveen werd in de veertiende eeuw gesticht door een kolonie Friezen, die daartoe verlof kreeg van den heer van Almelo. Daarvoor betalen de Friezenveners nog in den vorm van boterpacht. De tongval van Vriezenveners is volgens Johan Winkler overeenkomstig de herkomst van de bewoners een mengelmoes van Friesch en Saksisch. Wel, zoo zegt hij, vormt het twentsch den eigenlijken grondslag van het friezenveensch, maar het Friesch heeft er zijn eigenaardig voorkomen aan gegeven. Het is twentsch, dat door friezen met een frieschen tongslag wordt gesproken.
Reacties: 0
En allemaal op de fiets!
Bron: Hepkema 20-5-1905
Irnsum, 18 Mei. Het was heden trouwdag. Gewoonlijk verschijnt men per rijtuig of te voet, ditmaal was eens van den gewonen regel afgeweken. Een bruiloftsstoet had gebruik gemaakt van het moderne vervoermiddel, de fiets. Op versierde rijwielen, als ware het een bloemencorso, trok men in gesloten gelederen, motorfiets voorop, naar Rauwerd, waar de voltrekking van het huwelijk plaatsvond. het behoeft zeker geen betoog, dat deze familie reeds lang met enthousiasme de wielersport beoefent.
Reacties: 0
Warschau in oproer
Bron: LC 26-5-1905
Een zeer bevreemdend bericht komt van Reuters agent te Warschau. In deze stad hebben zich ernstige vechtpartijen voorgedaan. Gisteravond waren er zeventig stervenden in de hospitalen. Het aantal gewonden is niet bekend. Volgens Reuters bericht was de aanleiding tot de vechtpartijen deze, dat het gegoede deel der joodsche bevolking - of het goede deel- het luie joodsche deel wilde uitroeien. Het achtte zich nl. daardoor geschandvlekt. Dat is een merkwaardig "gegoed" of "goed" bevolkingselement!
Reacties: 0
Oldeouer
Bron: Fries Fotoarchief 15343
Meisje staande voor de deur van een plaggenhut. Plaats Oldeouer, jaar 1905

Reacties: 0
Solinger scheermessen

Reacties: 0
Wandel-curiosa
Bron: Leeuwarder Courant 8 mei 1905
Vandaag komen de globetrotters Pieter v.Boneff en zijne vrouw te Leeuwarden. Gisteren waren ze te Bolsward en morgen vertrekken ze naar Groningen. Zoals men weet is dit Bulgaarsche echtpaar den 31en Maart 1901 op weg getogen, om van Sofia uit de reis om de wereld te maken. En wel te voet.Zoo wandelt het al vier jaar lang. Doel is de volkeren te leeren kennen. Als wandel-curiosa blijven de heer en mevrouw v. Boneff in ieder geval nog zeldzame verschijningen. Niet in het minst omdat zij hun wandeling doen zonder geld en in het noodige moeten voorzien door het verkoopen van een prentbriefkaart, waarop hun beider beeltenis voorkomt.

Reacties: 0
Alle eer voor Franeker
Het Friesche Volksblad schrijft: De gemeente Franeker komt de eer toe de Woningwet zoo uit te voeren, dat ze werkelijk werkt, in het belang van de volkshuisvesting. In een artikel in het Meinummer 1905 van "Gemeentebelangen" is te lezen: Franeker is een van de eerste, zoo niet de eerste gemeente in ons vaderland, die gebruik maakt van de bepalingen van art. 32 der Woningwet en door eigen aanbouw tracht te voorzien in de behoefte aan goede woningen tegen billijken prijs.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Dronken visscher
Bron: Hepkema 3 mei 1905
Lemmer, 1 mei. Een dronken visscher liep gisterenmiddag langs onze haven met een troep kinderen achter zich, die hem met steenen wierpen. Plotseling kwam de visscher naar de kinderen toeloopen, kreeg een jongen van den schipper Jacob van der Veen te pakken en slingerde hem over de leuning van de gording heen in de diepe haven, waarop hij zijn weg naar zijn in die haven liggende schuit vervolgde, zonder zich verder om den jongen te bekommeren. Gelukkig was een broeder van dezen visscher in de nabijheid die den knaap redde. De veldwachter Venema heeft onmiddellijk de zaak onderzocht en tegen den visscher proces-verbaal opgemaakt.

Reacties: 0
Verdraagzaamheid in Amerika
Bron: Hepkema 6 mei 1905
Geen land in de wereld heeft meer kerkgenootschappen, heeft meer volgelingen van verschillende godsdiensten dan Amerika en er is tevens geen land waar de verdraagzaamheid zoo groot is. In New-York vindt men kerken van elke secte van den Christelijken godsdienst, daarnaast de plaats waar de Mohamedaan, de Jood, de Hindoe, de Chinees zijn God aanbidt. Een wandeling door de oude stad is waarlijk interessant en nergens hoort men dat de godsdienstoefeningen worden verstoord. Huwelijken tusschen Christenmeisjes en zonen van Hemelsche rijk behooren niet meer tot de zeldzaamheden, huwelijken tusschen Joden en Christenen zijn zoo talrijk, dat het verschil niet meer wordt opgemerkt. Dit alles leidt tot een langzame ineensmelting van de verschillende secten, wat heilzaam werkt en langzaam maar zeker voert tot verdraagzaamheid.
Reacties: 0
Bet-overgrootmoeder
Bron: Hepkema 6 mei 1905
Oldeboorn, 5 mei. De alhier wonende ruim 87-jarige Akke M. Bottema, weduwe van Reinder J. Koopmans, heeft het zeldzame voorrecht dat zij bet-overgrootmoeder mag heeten. De nog krasse vrouw kan een spruit van haar vierde nakomelingschap aanschouwen, of anders gezegd haar kleindochter heeft ook een kleindochter.
Reacties: 0
Leeuwarden, 't Zaailand en de Beurs
Bron: Fries Fotoarchief 100732

Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 14-5-1905

Reacties: 0
Eikschillers
Bron: LC 12-5-1905
Per spoor kwamen te Heerenveen 10 Mei j.l. een aantal mannen en vrouwen, met hunne kinderen uit Nunspeet(Geld.)aan, om in Frieslands Zuidoosthoek het eikenhout te schillen. De vrouwen hadden korfjes met proviand en koffieketeltjes bij zich. Ze werden per rijtuig door de houtbazen afgehaald. Deze eikschillers en -schilsters, die 's nachts met de kinderen in boerenschuren vertoeven, werken van 's morgens 3 tot 's avonds 9 uur. Hunne leefwijze is zeer eenvoudig, daar ze zeer weinige behoeften hebben. Na p.m. 10 weken in Friesland gewerkt te hebben, keeren ze met een aardig spaarpotje huiswaarts.
Reacties: 1 van 1

Fan in lytse ikebosker en in lyster. It wie yn Gaasterlân, yn’e tiid fan it ikeboskjen. Sa wie der in lyts bysfeint dy’t moarns al iere....

G.R. de Jong (05-05-2015)


Bron: Hepkema 20-5-1905

Reacties: 0
Hondenvleesch in Duitschland
Bron: Hepkema 3 mei 1905
In enkele streken van Duitschland wordt vrij veel hondenvleesch gegeten.In het laatste kwartaal van het vorige jaar is in Duitschland het vleesch van 1762 honden ter keuring aan de openbare slachtplaatsen aangeboden.
Reacties: 0
Roosvisch, snotkalf, poerlomp
Bron: Hepkema 24-5-1905
Stavoren, 22 mei. Een eigenaardig vischexemplaar werd hier dezer dagen aangebracht door een onzer visschers, die het in de ansjovisnetten had gevangen. Bij de meeste visschers was het onbekend, doch een zeer ervaren collega wist ervan te vertellen, dat het was een roosvisch, ook wel genoemd snotkalf en poerlomp en dat hij zich door middel van een roos aan de buikzijde van het lichaam kon vastzuigen aan eenig voorwerp. Die roos of zuigschijf bracht ons op het spoor en het bleek te zijn de snottolf of Engelsche lump, wetenschappelijk Cyclopterus lumpus.

Reacties: 0
Ingezonden
Bron: Hepkema 24-5-1905
Naar aanleiding van het geval, vermeld in het laatste nummer van uw Blad, dat een paard en een veulen in Zeeland door bijen zijn overvallen en gedood, kan ik U mededeelen, dat in Augustus 1860 te Wijnjeterp twee voor een wagen gespannen paarden op gelijke wijze om het leven zijn gekomen. In een oogwenk werden de arme dieren met bijen overdekt een zoo hevig gestoken, dat ze na eenige uren zijn bezweken.
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 4-5-1905

Reacties: 0
Zeer slechten indruk van den Friezen
Bron: Hepkema 24-5-1905
Kaapstad, 1 mei 1905. In uw no. van 22 Maart wordt door S. Bouwer, C. de Haan en D. Kroodsma gewaarschuwd tegen dienstneming bij Mr. Millish op de farm Vredehoek en ook ondergeteekende wordt daarin betrokken als een landman, die kaffers voortrok boven landgenooten. Laat me getuigen, dat bovengenoemd drietal een zeer slechten indruk van de Friezen heeft achtergelaten, zoozeer zelfs dat men er niet spoedig weer toe zal overgaan Friezen te nemen als geleiders van vee naar Zuid-Afrika. Het drietal klaagde over den kost, maar inderdaad hebben ze het te goed gehad, zoozeer zelfs dat zij het vleesch meesttijds voor de varkens wierpen. De werkzaamheden, met behulp van kaffers duurde niet meer dan 14 uren, doch 11 uren per dag, en de arbeid was niet zwaar.
Reacties: 0
Moedertrouw
Bron: Friesche Courant 21-5-1905
Een sterk stukje van moedertrouw bij de dieren, waaraan menig mensch in onze dagen,(getuige sommige rechtszaken) een lesje kan nemen, kon men derzer dagen zien bij den veehouder H.P.A. o.d. Bergum. Een moederkoe moest, zooals gewoonlijk, van haar kalfje scheiden. Men bracht het beest dicht bij het Bergumermeer in een stuk land en bracht het kalfje thuis, om gemest te worden. Maar wat ziet men den volgenden morgen? De koe lag weer naast haar kind in de berg, met modder en slijk bespat, waaruit men kan opmaken, dat zij maar recht op het doel was aangegaan, door slooten, vaarten heen, naar haar kind.
Reacties: 0
Held van Spioenkop
Bron: LC 18-5-1905
In het oudste Engelsche blad in Oeganda verschijnend, de African Standard, zien we, dat onze vroegere stadgenoot A. de Roos, de "held van Spioenkop", door de heeren Goertz en Co. te Johannesburg met verscheidene andere mijndeskundigen naar Oeganda is gezonden om een onderzoek in te stellen naar de minerale gesteldheid van den bodem. De heer de Roos wordt in het bericht "mijn-ingenieur" genoemd.
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 14-5-1905

Reacties: 0