juni 1815

 

 

Aflevering 95

Slag bij Waterloo
Op 18 juni 1815 vond ten zuiden van Brussel een van de bekendste veldslagen uit de geschiedenis plaats. Op de akkers bij het dorp Waterloo versloeg een geallieerd leger van Britse, Nederlandse en Duitse troepen onder bevel van de hertog van Wellington en gesteund door Pruisische eenheden onder Von Blucher, de Franse troepenmacht onder bevel van keizer Napoleon Bonaparte. Bij beide strijdende partijen vochten en stierven duizenden Nederlanders, waaronder ook Friezen. De historische gebeurtenis zal dit jaar groots worden herdacht. De veldslag zal door duizenden figuranten en honderden paarden middels een reconstructie worden nagespeeld. Friesland Zoals Het Was staat deze maand in het teken van Waterloo 1815.

Reacties: 0
Buitengewone Nederlandsche Staats-Courant
Bron: Nederlandsche Staatscourant 19-06-1815
Gisteren op den middag, is de hertog van Wellington in zijne positien boven Waterloo door de vijandelijke armee aangevallen. De slag is dadelijk allerbloedigst geworden en heeft den geheelen dag geduurd. Tegen den avond, is de Prins van Oranje, terwijl hij op veertig schreden van den vijand een bataillon Nassauers tegen Napoléons oude garde aanvoerde, door een geweerschot in den linker schouder gekwetst. De kogel is door en door gegaan; doch de chirurgijns verzekeren dat de wond niet gevaarlijk is.
Reacties: 0
Panorama Waterloo

Reacties: 0
Hevige batailles boven Waterloo
Bron: Leeuwarder Courant 24-06-1815
De gewigtige tijdingen van het aanvangen der vijandlijkheden van den kant der Franschen op den 15den deze, in den omtrek van Charleroi, medegedeeld in onze gewone Courant van gisteren, zijn opgevolgd door nadere even geloofwaardige berigten van verscheiden daarna plaats gehad hebbende hevige batailles, tusschen de Franschen en de Geallieerde Nederlandsche, Engelsche en Pruisissche legers, op den 16, 17 en 18 dezer, boven Waterloo.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 23-05-1863

Reacties: 0
Honderd-jarig oud-strijder
Bron: Leeuwarder Courant 27-10-1896
Een "honderd-jarig oud-strijder" van Waterloo, die te Nottingham van gemeentewege en van particuliere zijde ondersteuning genoot, is gebleken een bedrieger en vijf jaren na den vermaarden veldslag geboren te zijn. Hij had zich te wille van zijn oudstrijderschap 23 jaren ouder gemaakt en jaren lang zijne edelmoedige medeburgers bedrogen.
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

Meer
Voor meer informatie over Friese soldaten die onder Napoleon hebben gediend zie: http://www.friezen-onder-napoleon.nl/pages/pagina_inleiding.htm

Voor het volledige programma van de herdenking van de tweehonderdste van de Slag bij Wateroo op 18 t/m 21 juni zie https://www.waterloo2015.org/nl
Reacties: 0
ZEVENDE BULLETIN der armee, van den 20 junij.
Bron: Bredasche Courant 21-06-1815
Het hoofdkwartier van den Prins Blucher is dezen morgen ten negen uren overgebragt naar Charleroi. Drie honderd stukken geschut, vijftienduizend gevangenen, en alle de equipages van Buonaparte zijn genomen. Deze battaille zal den naam dragen, van La Battaille de Belle Alliance (de Veldslag der Schoone Verbintenis) naar den naam van eene hoeve, alwaar de Generaals Wellington en Blucher zich vereenigd hadden, voor het begin der battaille.
Reacties: 1 van 2

Op de website van het Stadsarchief Amsterdam staat een database met de namen van Nederlandse deelnemers aan de Slag bij Waterloo. Voor achtergrondinformatie....

redactie (infotresoar.nl) (02-06-2015)

Explicatie van het vermaarde schilderij De Slag van Waterloo

Reacties: 0
1813 - 1815!
Bron: Leeuwarder Courant 23-06-1865
De oud krijgers uit de jaren 1813-1815 brengen door deze kunnen hartelijken dank aan allen, die hebben bijgedragen tot verhooging van hun feestgenot op den heugelijken geboortedag van H. M. onze geëerbiedigde Koningin en op den gedenkwaardigen dag der vijftigjarige herdenking aan de overwinning bij Waterloo.
Reacties: 0
Het slagveld van Waterloo
Bron: Nieuwsblad van Friesland 18-06-1915
Heden Vrijdag is het juist honderd jaar geleden, dat op het slagveld van Waterloo voor geruimen tijd over 't lot van Europa werd beslist. We geven hierbij een kiekje van de omgeving van het slagveld.

Reacties: 0
Rapporten
Bron: Nederlandsche Staatscourant 23-06-1815
De majoor van Hooff en de luitenant Webster, adjudanten van den Prins van Oranje, zijn, deze morgen, op het Huis in het Bosch aangekomen, en hebben de eer gehad, den Koning de volgende rapporten ter hand te stellen:
Reacties: 0
Gesneuveld in den slag bij Waterloo
Bron: Leeuwarder Courant 02-08-1815
De blijde dag der gelukkige redding van het dierbaar Vaderland, was voor mij en mijne echtgenoot, helaas! een dag van grote droefheid, want zij wierd mede gekogt voor het bloed van twee onzer kinderen: Jan Willem Engelbert Jonquiere, nog geen twintig jaren oud, en Leendert Hendrik Jonquiere, omtrent 17 jaren.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 30-04-1884

Reacties: 0
Geert Oenes Dolstra
Bron: De Volksvriend 29-09-1887
Men schrijft aan de "Staandaard": We vermelden in dit blad dat de brave oud-strijder van Waterloo, Leuven en Antwerpen in het laatst der vorige week, op ruim 95 jarigen ouderdom, ontsliep in zijn woonplaats, 't bescheiden dorpje Luxwolde in Friesland.
Reacties: 0
Carel H.F.A. Battaerd overleden
Bron: Leeuwarder Courant 22-01-1884
Gisteren nacht is alhier in den ouderdom van bijna 84 jaren overleden de heer Carel Herman Ferdinand Alexander Battaerd. Reeds op elfjarigen leeftijd, den 23 Julij 1811, trad hij als soldaat in dienst bij het 123e regiment van Ligne.
Reacties: 0
Edele Menschenvrienden!
Bron: Leeuwarder Courant 26-02-1867
Een bijkans 76-jarigen grijsaard, alhier te Oudega, bij Koudum, welke in 1815 den bloedigen en roemrijken strijd in de velden van Waterloo, ter bevrijding van Neêrlands vrijheid en onafhankelijkheid mede bijwoonde, ziet zich thans, met zijne 74-jarige echtgenoot, in den deerniswaardigsten toestand. Door het sterven van 2 hunner zonen, binnen den tijd van 3 weken, welke geheel in hun levensonderhoud voorzagen, zien zij de avond huns levens met groote bekommering te gemoet.
Reacties: 0

Bron: Leeuwarder Courant 16-06-1865

Reacties: 0