juli 1875

 

 

Aflevering 96

Harlingen
Bron: LC 09-07-1875
Reeds vroeg was onze stad heden in feestdos getooid, maar de natuur scheen daarmede niet te willen instemmen: een dik betrokken lucht en volkomene windstilte beloofden niet veel goeds. Toch konden de parapluies geborgen worden en haalde eene lichte koelte weldra tot een frischen wind aan. De van alle zijden aankomende vreemdelingen wemelden langs de straten, vooral toen 10.40 uur Z.K.H. prins Hendrik en gevolg hier aankwam en in vijf rijtuigen naar het huis van den heer W. Harmens werd geleid, waar Z.K.H. voor dezen dag intrek heeft genomen.

Reacties: 0
Nieuwe school in Baijum
Bron: Friesche courant 12 julij 1875
Baijum. 7 julij. Sedert langen tijd werd hier groote behoefte gevoeld aan het vergrooten der bestaande of het stichten van eene nieuwe school. De oude toch beantwoordt in vele opzigten niet meer aan de eischen des tijds.
Reacties: 0


Reacties: 0

Bron: LC 25-07-1875

Reacties: 0

Bron: LC 09-07-1875

Reacties: 0

Bron: LC 13 juli 1875

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief


Bron: LC 27-07-1875

Reacties: 0
Volksgeneeskunde van Prof. Osiander
Bron: Friesche Courant 15-07-1875
Dit HUISBOEK bevat vele eenvoudige middelen en raadgevingen tegen: Ontsteking, Koorts, Tandpijn, Hoofdpijn, Aambeijen, Jicht en Rhumatisme, Aamborstigheid, Ontsteking van den Pisweg, Graveel, Wormen, Onvruchtbaarheid, Schijndood, Huiduitslag, Zeeziekte en tegen een groot aantal andere ziekten.
Reacties: 0
Vrijheid
Bron: Nieuw Advertentieblad 24 juli 1875
"Ik ben geen slaaf meer, ik ben thans vrij," zei een Amerikaansche neger tot zijn vriend. "Zoo, en wat ben je dan nu?" vroeg deze. "Huisknecht!", antwoordde de ander.
Reacties: 0

Bron: Nieuw Advertentieblad 24 juli 1875

Reacties: 0
Naaischool te Broek
Bron: LC 18-07-1875
Met genoegen hebben wij vernomen, dat het oprigten eener naai- en breischool te Broek onder Akkerwoude navolging in deze gemeente ondervindt. Ook te Zwaagwesteinde is de commissie voor zulk eene inrigting er in geslaagd, voorlopig een eenvoudig gebouw daarvoor te stichten; ook is reeds eene naaivrouw aldaar benoemd, op een salaris van p.m. f 200.
Reacties: 0
Brieven fen Seakeleboer oan sin wiif
Bron: Nieuw Advertentieblad 3 juli 1875
oer it 29ste Lanboukindich Kongres, halden op it Hearrenfean. In 't ljocht jown tröch Waling Dijkstra.
Dou hest wakker în bestan stien ast mei nei 't Fean scoeste om de tentoanstelling to sjen en de kongresfeesten by to wenjen. It koe net dat wy midden în 'e simmer togjerre fjouer of fiif dagen fen hûs scoene en ik woe leafst alles sjen of neat.
Reacties: 0
Brievenboek van Claudius
Bron: Provinciale Friesche Courant 28 juli 1875
Wie wil niet gaarne een fatsoenlijken brief leeren schrijven?
"Aan den stijl herkent men den man"
Zeide eens een groot geleerde, en hij had wel gelijk.
Die geen goeden brief kan schrijven heeft geene aanspraak op de naam van fatsoenlijk man en brengt het niet ver in de wereld.
Al wie de kunst leeren wil besteede slechts één gulden en koope het volledige Brievenboek van Claudius.
Reacties: 0

Bron: Friso 21 juli 1875

Reacties: 0
Posterijen in Nederland.
Bron: Nieuw Advertentieblad 31 juli 1875
In 1874 werden verzonden 44,396,330 brieven gefrankeerde met inbegrip der ongefrankeerde.
Reacties: 0

Bron: Nieuw Advertentieblad 17 juli 1875

Reacties: 0