augustus 1915

 

 

Aflevering 97

Nu het weer Augustus is
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 03-08-1915
Wederom is het Augustus, de maand waarin een jaar geleden het Europeesche drama een aanvang nam. Een verjaardag dus, de meest dramatische wellicht welke ooit door de algeheele menscheid is meegemaakt. Een jaar tusschen toen en nu, tusschen uitbreken en actief bestaan van het zenuwschokkend feit, en toch welk een machtige, kenmerkende verandering is er nadien, inzonderheid ten opzichte van het blijkbaar algemeene zieleleven ontstaan.

Reacties: 0
Wie zal overwinnen?
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 27-08-1915
Als men den Duitschen Rijkskanselier hoort, of een Engelschen minister of een Russische grootheid, dan verneemt men steeds niets anders dan dat men zal doorvechten tot het einde. Dat wil dan zeggen: tot de tegenstander voor goed verslagen en machteloos gemaakt zal zijn. Zullen we zulk een einde van den oorlog beleven; zal ten slotte een der partijen, of zelfs een enkele staat als oppermachtige uit het strijdperk treden?
Reacties: 0
Een bruikbare overstrooming
Bron: Leeuwarder Courant, 04-08-1915
Vrijdagavond begon de regen opnieuw en bleef tot des morgens vroeg aanhouden, zodat de bandjir (overstrooming) te ongeveer acht uur nog veen heviger was dan den avond te voren. De Chinezen en Inlanders maakten van de gelegenheid gebruik om groote schoonmaak te houden en vermeerderden het vuil, dat elders door het water werd aangevoerd met het afval van maanden, dat zij in hunne woningen hadden verzameld.
Reacties: 0
Bezoek aan het hooiland van de pachter Kiers te Bakkeveen
Bron: Fries fotoarchief
V.l.n.r. T. Wiersma-Dantuma, Rixt Hepkema, Martha Wiersma, Jacob Hepkema, dr. van Setten, Richtje Hepkema-Hoekstra, J.P. Wiersma. Augustus 1915

Reacties: 0
Een Friesche serenade als blijk van waardeering
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 17-08-1915
Zeer zeker, we waardeeren het, dat de Hollanders dezen zomer hun hart bij voorkeur wenschen op te halen aan onze provincie. We waardeeren het, zei ik, maar sommige Friezen moeten nog leeren die waardeering op de juiste wijze uit te spreken, want zoals ze het nu doen, wordt hunne waardeering niet gewaardeerd.
Reacties: 0
Dorpsche manieren in de stad
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 13-08-1915
In de stad Sloten kent men toch ook nog dorpsche manieren en wel het z.g. strunen. De 18-jarige koopman Pieter vd. G. wordt er van beschuldigd. Zijn stadgenoot Lykele Poepjes was den avond van 11 juni in de gunst van de dienstbode van J. Visser. Pieter, die een en ander had waargenomen, besloop de lust om Lykele bij zijn vrouwelijk gezelschap vandaan te trommelen.
Reacties: 0
Zeilen op het Sneekermeer
Bron: Eigen haard, augustus 1915
Het is in den lande goed merkbaar, dat onze grenzen, in het Zuiden door een grimmige ijzerdraadversperring, in het oosten door den gewapenden Michiel, in het Westen door als springende visschen wegspattende duikbooten bewaakt wordt. Nu blijven de menschen in het eigen land en ontdekken de schoonheden van Zeeland en Friesland, van Limburg en de sappige weidevelden van het drooggemalen Haarlemmermeer.

Reacties: 0
Friesche spreuk
Bron: Leeuwarder Courant, 07-08-1915
Ho ’t in minske ek yn de bidelte reitsje kin, yn it neare tsjuster sit hy net, salang de lampe yn syn eigen herte nog barnt.
Reacties: 0
Ameland
Bron: De Prins 21 aug. 1915
Aanbevelenswaardig is een tocht naar dit Friesche eiland, dat men per spoor naar Holwerd en, op ruim een uur afstands van daar, verder per boot, na een zeereisje van ongeveer een uur bereikt. Het eilandje is met inbegrip van dorpen, duin, strand en bouwland, circa 6000 H.A. groot, heeft vier dorpen een zielental van plm. 2150.

Reacties: 0
Een strijd tusschen een krokodil en een 14-jarigen knaap
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 10-08-1915
Het volgende haast ongelooflijke verhaal wordt gedaan door de Indische bladen. Rahman, een veertienjarige jongen, nam op zekeren middag een bad. Nauwelijks was hij in het nat of een kaaiman hapte in een der dijen van den jongen. Een worsteling volgde.
Reacties: 0
Duitschlands oorlogsdoel
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 24-08-1915
Wij zullen de strijd voortzetten tot de baan vrij wordt voor een nieuw, van Fransche rancune en Moskowitische veroveringszucht en Engelsche voogdijschap bevrijd, Europa. Zoo sprak de Duitsche Rijkskanselier in de dezer dagen gehouden Rijksdagzitting.
Reacties: 0

Bron: Friesche Courant 8 aug. 1915

Reacties: 0
Men wil den vrede nog niet
Bron: Nieuwsblad van Friesland,13-08-1915
De vredesduif, hoopvol opgevlogen van neutraal terrein, heeft in Engeland het hok gesloten gevonden. Men zag er het diertje argwanend aan, zocht naar het stempel 'made in Germany' en had verdenking genoeg, om er niets van te willen weten.
Reacties: 0
Een Geit in de voorkamer
Bron: Nieuwsblad van Friesland, 13-08-1915
t Meer- Een Geit stond in het achterhuis, de bewoners waren uit. het Dier wist zich los te werken en bracht een bezoek aan de voorkamer. Allereerst werden de bloempotten van de vensterbank geworpen en de bloemen heerlijk opgepeuzeld, waarna kast en schoorsteenmantel een beurt kregen. Eenige vaasjes sneuvelden. Toen de vrouw thuis kwam, vond ze haar pronkkamer allesbehalve netjes.
Reacties: 0
Gelijkstelling van man en vrouw
Bron: Leeuwarder Courant, 26-08-1915
In optocht, met vaandels en banieren, zullen het hoofdbestuur en afgevaardigden der afdeelingen van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht in Nederland, op 23 September, naar men ons meldt, den minister het petitionnement voor grondwettelijke gelijkstelling aanbieden.

Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief