september 1945

 

 

Aflevering 98

Tweede Wereldoorlog eindelijk voorbij
Bron: Dagboek Adri Meindersma
'2 september (1945) Hedenmorgen om 3.30 is op het Amerikaanse slagschip 'Missouri' de Vrede met Japan plechtig ondertekend. Generaal MacArthur tekende voor de geallieerden. Zo eindigde dus vandaag 2 september de 2de Wereldoorlog.'

Deze editie van 'Friesland Zoals Het Was' staat geheel in het teken van bevrijd Friesland. Vijf maanden na de bevrijding werd in deze provincie nog altijd feest gevierd, maar de oorlog bepaalde ook nog steeds het leven van alledag. Veel producten waren niet of beperkt beschikbaar, de zuivering was in volle gang en vrijwel dagelijks kwamen er nieuwe feiten aan het licht over de verschrikkingen uit de voorgaande vijf jaren.

Op de foto het Amerikaanse slagschip USS Missouri. De foto werd genomen op 27 April 1951 in de haven van Norfolk (Virginia) na dienst te hebben gedaan in de Koreaanse oorlog (bron: Wikipedia)

Reacties: 0
Koninginnedag in Leeuwarden
Bron: Leeuwarder Koerier, 1 september 1945
We hebben hem weer gevierd, onzen Koninginnedag, voor 't eerst sinds 6 jaar weer in 't openbaar! Er was een werkelijk ouderwetsch gezellige stemming in de stad, misschien wel omdat er zooveel "ouderwetsche dingen" waren. Er werd weer overal oranje verkocht en rood-wit-blauw, hier en daar een kraampje met vlaggetjes, wat speelgoed feesttoeters; zelfs de Mercuriusfontein spoot weer en niet in 't minst van alles - er was ijs.
Reacties: 0
Dodenherdenking
Bron: Leeuwarder Koerier, 12-9-1945, dagboek Meindersma
12 september. Woensdagavond 8 uur herdenkingsplechtigheid op het Wilhelminaplein. Overzicht: op de trappen van het Gerechtshof is tijdelijk een monument opgesteld in de vorm van een wit kruis met daarachter twee vlaggestokken in de vorm van een V met hieraan 2 Friesche vlaggen halfstok.

Reacties: 0
Vreeselijk ongeval bij Anjum
Bron: Heerenveensche Koerier, 12 september 1945
Negen dooden ten gevolge van mijnontploffing.
Maandagnamiddag, ongeveer zes uur, waren Nederlandsche militairen bezig met het demonteeren van een aangespoelde zeemijn in de z.g. kwelders, aan de zeedijk onder Anjum. Hierbij waren tegenwoordig de 76-jarige gehuwde Sjoerd Steegstra, diens 50-jarige gehuwde zoon Anne en de 20-jarige Harke Oosterling, allen uit Paesens. Dit drietal had den militairen de ligplaats van enkele zeemijnen aangewezen.
Reacties: 0
Kerels waar pit in zit
Bron: Heerenveensche Koerier, 10 september 1945

Reacties: 0
Ontmoeting Hitler en Churchill in Akkrum
Bron: Heerenveensche Koerier, 12 september 1945
AKKRUM, 10 Sept. Het voortgezette bevrijdingsfeest, hetwelk hier heden werd gevierd is wel bijzonder geslaagd. 's Morgens om half tien werd het feest ingezet met een fraaie optocht, waarin vooral het politieke voetbaleftal de aandacht trok. In dit team merkten we nl. op de groote mannen die in de afgeloopen vijf jaren op politiek terrein het elkander lastig hebben gemaakt. De elftallen waren n.l. samengesteld uit een groep van de as-mogendheden en een groep geallieerden.
Reacties: 1 van 1

bruno van albada, die in 2012 is overleden, vertelde mij destijds over de voetbalwedstrijd zoals in het bovenstaand artikel wordt omschreven. zijn....

jan eijzenga (janeisingatele2.nl) (04-09-2015)

Voor moord veroordeelde joodse gevangene overleeft oorlog
Bron: Gevangenisarchief (Supplement), inv.nr. 218, dossiernr. 868
September 24
25 dagen drukken - 10 (cent per dag); f 2,50
25 dagen toeslag - 15 (cent per dag); f 3,75
(Totaal) f 6,25
Reacties: 0
 
Abonneren
Reageren
Colofon
Archief

SD-moordpartij in Sneek opgehelderd
Bron: De Waarheid, 6 september 1945
Hoe de 'heren' van de S.D. hun 'arbeid' verrichtten blijkt weer eens duidelijk uit het volgende. Op 12 juli (1944) kreeg de S.D.-er Lietz opdracht zich naar Sneek te begeven ten einde een onderzoek in te stellen naar de verdwijning van den Gestapo-agent, G. v.d. K. Het voorlopig onderzoek, dat dit fraaie heerschap instelde naar de ontvoering van zijn medewerker, had als eerste gevolg de bedreiging dat er represailles zouden genomen worden tegen vooraanstaande personen uit Sneek, ...
Reacties: 0
Varken vreet bankbiljetten
Bron: De Heerenveense Koerier, 7 september 1945
Rotsterhaule. De vorige week miste de heer A. zijn portefeuille, die hij nergens kon terugvinden. Toen hij toevallig in het varkenshok vertoefde, zag hij een varken bezig een briefje van 20 gulden te verorberen. Bij nader onderzoek bleken er nog meer resten van de portefeuille in het hok te zijn. Een duur varkentje!
Reacties: 1 van 1

Briefjes van 20 gulden in 1945 ???

cor (03-09-2015)

September 1945
(...) op den vierentwintigsten september negentienhonderdvijfenveertig ten zeven ure, vijftien minuten is overleden: Van der Heide, Johannes, oud vijfendertig jaren, arbeider (...)

Reacties: 0
Gebiedsuitbreiding?
Bron: Leeuwarder Koerier, 14 september 1945
Annexatievereeniging-Leeuwarden
Dinsdagavond jl. werd in de bovenzaal van de 'Harmonie' een propagandabijeenkomst belegd door de Annexatie-vereeniging Leeuwarden. Nadat de voorzitter, de heer van Rijswijk, de vergadering had geopend, werd door hem het woord verleend aan ir. P. C. Tirion, die uitvoerig het vraagstuk van gebiedsuitbreiding besprak.
Reacties: 0
Feest in Leeuwarder interneringskamp
Bron: Archief Militair Gezag, doos 6, map 89
In den avond van zondag 16 september 1945, te omstreeks 18.40 uur, arriveerde op het vrouwenkamp 'Erica' de nachtwacht voor aflossing. Toen de jongens van de nachtwacht hun rijwielen in de bergplaats wilden brengen en daartoe op de binnenplaats van het kamp kwamen, zagen zij de geïnterneerde vrouwen in een kring dansen, zingen en joelen op zoodanige wijze, dat het op den openbaren weg was te hooren en verschillende voorbijgangers bij de wachtposten bleven staan en vroegen: 'Is hier misschien een openluchttheater in plaats van een interneeringskamp?'
Reacties: 0
Friezen bedankt
Bron: Limburgsch Dagblad, 25 september 1945
Bisschop van Roermond dankt de Friezen
(...) Langen tijd waren de Limburgers tijdens de evacuatie de gasten der Friezen. Onder hen was ook onze bisschop en met hem vele heeren geestelijken. Bij de uitoefening der zielzorg onder de verspreide Limburgers, hebben Mgr. Lemmens en onze geestelijken steeds gebruik kunnen maken van de kerken en tal van andere instellingen in het Friesche, die het moeilijke werk onzer geestelijken aanzienlijk verlichtten.
Reacties: 0
Een gevoel van verlichting
Bron: Leeuwarder Koerier, 7 september 1945
Er is weer licht op straat
Het begin is er. Gisteravond brandden voor het eerst weer de booglampen boven belangrijke kruispunten in de stad. We hebben er eerst een beetje 'onwennig' tegen aangekeken, maar toen dat voorbij was gaf het een gevoel van 'verlichting'. De duisternis wijkt. Het wordt weer licht.
Reacties: 0
Canadezen nemen afscheid van Harlingen
Bron: Fries Fotoarchief, fotonummer HANN 2447

Reacties: 0
Men vraagt ons
Bron: Leeuwarder Koerier, 8 september 1945
MEN VRAAGT ONS
Waarom de vrouwen nog geen 'rookerskaart' krijgen? Zijn de staatsburgeressen niet evenwaardig aan de staatsburgers? De verloofde van inzendster is nu genoodzaakt zijn karig rantsoen met haar te deelen!
Reacties: 0
Gevorderde fietsen
Bron: Leeuwarder Koerier, 8 september 1945
De Burgemeester van Ferwerderadeel maakt bekend, dat ter gemeentesecretarie formulieren kunnen worden afgehaald voor aangifte van indertijd door de Duitschers gevorderde rijwielen. Deze formulieren moeten in enkelvoud worden ingevuld en vóór 15 September a.s. weer ter secretarie zijn ingeleverd.
Reacties: 0
Geldinlevering, Past op!
Bron: Heerenveensche Koerier, 19 september 1945
Tweemaal kunt u zich in de vingers snijden. Wilt u dit vermijden, denkt dan aan het volgende:
Na 25 september kunt u alles wat u boven f 300,- per geldkaart in kas heeft, niet meer inleveren. Brengt daarom uiterlijk 25 september zooveel mogelijk contant geld naar banken, spaarbanken etc. of stort het op uw girorekening.
Reacties: 0
Er waren ook goede Duitse piano's
Bron: Heerenveensche Koerier, 7 september 1945

Reacties: 0
Met handgranaten verwelkomd
Bron: Leeuwarder Koerier, 22 september 1945
(...) Toen op een klein dorpje in 't zuiden van onze provincie een vrijgelaten geïnterneerde aankwam, werd hij met gejuich en eerbetoon (en naar de mondkrant zegt, zelfs met muziek) verwelkomd. Een optreden, dat zeker door ieder als zeer ontactisch beschouwd zal worden, maar dat wel heel erg schril afsteekt tegen iets wat op een ander Fries dorp voorviel, waar een oude man, één van de z.g. 'lichte gevallen' in zijn woning met een handgranaat werd overvallen en voor zijn eigen veiligheid weer naar het strafkamp gebracht moest worden.
Reacties: 0
Advertentie Turkstra's Beschuit
Bron: Leeuwarder Koerier, 29 september 1945

Reacties: 0