juli 1877

 

 

Aflevering 120

It gouden earizer as statussymboal foar rike boerinnen



Materiële kultuer en Fryske identiteit1840-1900 Ien fan de finsters op de Fryske skiednis giet oer de gouden earizers. Tusken 1840 en 1880 is it heech moade ûnder de boerinnen yn Fryslân. De iene pronket mei in noch grutter earizer as de oare.

"As der ien ding is dêr’t bûtenlanners har yn de njoggentjinde ieu de eagen oer út seagen, is it wol it Fryske gouden earizer. In Ingelske dame skreau yn in brief nei hûs hoe’t de ruten fan har hotelkeamer ta har ferbjustering skjinmakke waarden troch in tsjinstfaam mei in gouden helm op ‘e holle! De gouden earizers hawwe de namme typysk Fryske foarwerpen te wêzen, mar dat binne se oarspronklik hielendal net. Yn earder tiid droegen de rikelju op mear plakken earizers. Yn ús provinsje waarden se yn de 19de ieu in statussymboal foar rike boerefroulju. Sa groeide it earizer, dat ynearsten in lyts gebrûksartikel wie, út ta de kompleet gouden helm fan dy faam dy’t de ruten waske."
Mear ynfo: (film oer it gouden earizer)


  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over