November 1918

 

 

Aflevering 137

Uit ’t moederland: Mevr. Stellingwerf-Jentink overleden

Te Leeuwarden is in den ouderdom van 66 jaar overleden mevr. Stellingwerf-Jentink, bekend om haar werk op sociaal gebied en als lid van den Voogdijraad „Armenzorg" en „Pro Juventude".
Met mevrouw de weduwe Stellingwerf- Jentink is een figuur heengegaan, zegt de Tel., die langer dan een kwart-eeuw geleden een eerste plaats innam in den strijd voor het algemeen kies- en stemrecht en de emancipatie van de vrouw. In de veel bewogen jaren van Friesland trok zij de provincie door en trad op tal van plaatsen als spreekster op met redevoeringen in de Friesche taal. Dat zij niet overal even vriendelijk ontvangen werd, sprak vanzelf, want in die jaren behoorde het nog tot de zeldzaamheden, dat een vrouw zich in 't openbaar met de politiek en sociale vraagstukken bemoeide. Wanneer zij dan ook den katheder beklom, was haar eerste werk, zich te verontschuldigen, dat zij als vrouw een rede ging uitspreken. Zij deed dit meestal in deze bewoordingen : „In frominsk op'e praetstoel, dat liket briek". (Een vrouw op het spreekgestoelte, dat schijnt averechts).
Maar als zij dan vertelde waarom zij zich als vrouw geroepen gevoelde om het volk toe te spreken, dan won zij spoedig haar gehoor, dat veelal ook uit nieuwsgierigheid ter vergadering was gegaan, door haar overtuigend woord, dat van zooveel medegevoel blijk gaf met het lot der arme Friesche bevolking van de eerste negentiger jaren. En de omstandigheid, dat zij dat in het Friesch deed, droeg niet weinig er toe bij, dat zij den toehoorders spoedig het „brieke" deed vergeten.
Met haar echtgenoot, O. Stellingwerf (eenige jaren geleden overleden) redigeerde zij het bekende Friesch Volksblad, het orgaan van de Friesche Volkspartij, wier doel en streven veel overeenkomst vertoonde met de Radicale Partij in Holland. Later kwamen de Friesche Volkspartij en den „Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht" in het zog van Domela Nieuwenhuis' Sociaal-Democratischen Bond, en omstreeks 1900 vindt men er niet veel meer van de eens zoo omvangrijke beweging dier partijen over. Mevrouw Stellingwerf Jentink, noch haar echtgenoot hebben het ooit in de sociaal- democratische richting kunnen vinden. Hun blad, welks uitgave zij nog geruimen tijd voortzetten, werd later overgedaan aan de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. Behalve op politiek en sociaal terrein, bewoog zij zich ook vooral in de periode, die met de Volkspartij-beweging samenviel, alsook daar nog geruimen tijd, op het gebied der drankbestrijding. In de laatste jaren vernam men van haar optreden in het openbaar niet meer. Toch is zij tot haar dood, zij het in kleineren kring, blijven werken voor haar ideaal: de verbetering van het lijdende volk.
Geertruida Christina Stellingwerf-Jentink
coll. Fryske Ikonografy

Bron: Sumatra Post, 5-11-1918

  • Deze pagina maakt deel uit van Friesland Zoals Het Was, Internetmagazine van Tresoar. Bekijk hier de aflevering van deze maand.
  • Heeft u een foto of ander materiaal bij bovenstaand bericht dan kunt u die (gescand) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Alléén foto's waarop geen copyright berust worden op de site geplaatst.
  • Heeft u een aanvulling op bovenstaand bericht of anderszins commentaar erop, dan kunt u onderstaande formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van een medewerker van Tresoar op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
    Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en email adres bij uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat beide hokjes niet aangevinkt zijn.

Naam:

Woonplaats:
E-Mailadres:
Toon uw naam bij uw commentaar
Toon uw e-mail bij uw commentaar
Commentaar (max. 1.000 karakters)
karakters over